Managing shared value creation - The applicability of One Planet Living sustainability principles in city sub-centre development

Loading...
Thumbnail Image
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Insinööritieteiden korkeakoulu | Master's thesis
Date
2014-06-09
Department
Major/Subject
Kiinteistöjohtaminen
Mcode
M3003
Degree programme
Kiinteistötalouden koulutusohjelma
Language
en
Pages
83+7
Series
Abstract
Increased urbanisation together with the rapid increase of consumption continues to draw attention to the sustainability of urban environments which are developed according to requirements of human well-being. Development of living environments at the pace of increasing urbanisation, where value is created in the form of good life quality and sustainability, is undoubtedly a challenging task for governments and municipalities. Creating human well-being through sustainable urban development sets high requirements on the process between public and private, which is commonly seen as highly complex due to multiple actors involved. The aim of this research was to create a better understanding of the challenges in mutual target setting and shared value creation between the stakeholders in an urban development process. Whether these difficulties could be solved through using a novel sustainability management concept, One Planet Living, was investigated in the case study of Kivistö regional city centre development. The study comprised a literature review, interviews and a workshop. The literature review investigated current value drivers for stakeholder businesses included in the case development. Business trends reflect customer demand and are mirrored in stakeholder business motives in the development project as value drivers and targets. These targets were examined through interviews reflecting business specific targets for the project on the suggested sustainability framework. A first step towards shared target optimisation was taken in a sustainability workshop. Results show that a multifold case characterised by consolidation of multiple targets and existing stakeholder sustainability programs requires management of sustainability to reduce the risk of a sustainability fall-out during the process of development. The application of One Planet Living is suggested due to its tendency to manage the creation of shared value and sustainability through optimizing conventional business targets.

Kaupungistuminen ja kulutuksen kasvu ovat lisänneet kestävän kehityksen merkitystä asuinympäristöjen rakentamisessa. Kaupunkiympäristön sosiaalinen, taloudellinen ja ekologinen kestävyys ovat tärkeitä kriteereitä, joilla pyritään takaamaan asukkaiden hyvinvointi sekä hyvän elämän edellytykset, ja siksi niihin kiinnitetään kaupunkisuunnittelussa entistä enemmän huomiota. Kestävän kehityksen vaatimukset sekä kiihtyvä kaupungistuminen ja näiden väliset ristiriidat asettavat suuria haasteita kunnille, jotka ovat päävastuussa uusien elinympäristöjen luomisesta yhteistyössä yksityisen sektorin kanssa. Tutkimuksen tavoitteena oli lisätä ymmärrystä kestävään kaupunkikehitysprosessiin liittyvän yhteistyön haasteista, joiden väitetään aiheutuvan yhteistyötoimijoiden tavoitteiden eroavaisuuksista. Uudella One Planet Living -nimisellä kestävän elämäntavan konseptilla pyritään välttämään yhteistyöhön liittyvien ongelmien syntymistä. One Planet Living-konseptin soveltumista kaupunkikehitysprosessin jaettujen arvojen ja tavoitteiden muodostamiseen tutkittiin tutustumalla Kivistön aluekeskuksen kehittämishankkeeseen. Tutkimuksessa perehdyttiin yhteistyön haasteisiin ja niiden ratkaisemiseen kirjallisuuskatsauksen, haastatteluiden ja työpajan avulla. Kirjallisuuskatsauksessa tarkasteltiin yhteistyötoimijoiden liiketoimintaa ohjaavia arvoja ja sitä, miten ne ohjaavat Kivistön kehittämishanketta. Liiketoiminnan trendit havainnollistavat kysyntää sekä asiakkaiden tahtotilaa ja näkyvät yhteistyötoimijoiden liiketoimintaa ohjaavina tekijöinä ja kehittämishankkeessa tavoitteina. Näitä tavoitteita tutkittiin edelleen haastatteluissa, joissa toimijoita pyydettiin peilaamaan hankekohtaisia tavoitteita ehdotettuun One Planet Living -konseptiin. Lisäksi jaettua arvoa haettiin kestävän kehityksen työpajassa. Työn tärkeimmistä tuloksista käy ilmi, että laaja ja monimutkainen kaupunkikehitysprosessi vaatii ohjaamista ennaltaehkäisemään kestävän kehityksen ratkaisujen poisjäämistä prosessin aikana. One Planet Living -konsepti soveltunee kaupunkikehitykseen, sillä se ohjaa kestävän kehityksen tavoitteiden toteutumista jaetun arvonluonnin kautta sekä mahdollistaa perinteisten liiketoiminnallisten tavoitteiden optimoinnin.
Description
Supervisor
Junnila, Seppo
Thesis advisor
Tuomainen, Antti
Säynäjoki, Eeva
Keywords
shared value, sustainable urban development, One Planet Living, collaboration, kaupunkikehittäminen, kestävä kehitys, One Planet Living, yhteistyöprosessi
Other note
Citation