Yleisen tasapainon mallien vertailu: Biopolttoainemandaattien ympäristövaikutukset

No Thumbnail Available
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
School of Business | Master's thesis
Ask about the availability of the thesis by sending email to the Aalto University Learning Centre oppimiskeskus@aalto.fi
Date
2013
Major/Subject
Kansantaloustiede
Economics
Mcode
Degree programme
Language
fi
Pages
79
Series
Abstract
Biopolttoaineiden ympäristövaikutuksia arvioitaessa tulee huomioida niiden aiheuttamat kasvihuonepäästöt koko niiden elinkaaren ajalta. Biopolttoaineiden ympäristöhyötyjä on kyseenalaistettu niiden tuotannon ympäristövaikutuksen takia. Biopolttoainetuotannosta aiheutuvat päästöt ovat seurausta biopolttoainetuotannon maankäyttöä lisäävästä vaikutuksesta, joka uhkaa lisätä viljelysalueiden kysyntää merkittävästi. Biopolttoaineiden maankäytön muutoksen vaikutuksista on useita aikaisempia tutkimuksia, joiden tuloksissa ilmenee huomattavia eroja. Tarkastelen tutkielmassani erityisesti biopolttoaineiden ympäristövaikutusten tutkimiseen suunniteltuja yleisen tasapainon malleja. Tavoitteenani on malleja vertailemalla selvittää kriittiset tekijät, jotka selittävät eroja tutkimustulosten välillä. Tutkimukseni on toteutettu kirjallisuuskatsauksena alan aikaisempiin tutkimuksiin. Tutkimukseni perusteella biopolttoaineiden ympäristövaikutukset riippuvat ennen kaikkea siitä, mikä maankäytön muutoksen kohteena olevan maa-alueen alkuperäinen käyttömuoto on ollut. Jos viljelyalueiden määrää lisätään metsiä hakkaamalla, on ympäristövaikutus huomattavasti suurempi verrattuna siihen, että maankäyttöä lisättäisiin muuttamalla savanni- ja laidunalueita viljelysalueiksi. Tutkimuksissa tulisi kiinnittää erityistä huomiota maantarjontafunktion muotoon sekä joustokertoimiin käyttämättömien ja käytössä olevien maa-alueiden välillä. Biopolttoaineiden tulevaisuuden kannalta merkittäväksi tekijäksi nousee teknologian kehityksen, mikä vaikuttaa suurelta osin niiden ympäristövaikutuksiin.
Description
Keywords
ensimmäisen ja toisen sukupolven biopolttoaineet, biopolttoainemandaatit, yleisen tasaopainon malli, substituutiojousto funktio
Other note
Citation