Kuka istuu valtaistuimella? Intersektionaalinen feminismi tarot-kuvitustaiteessa

Loading...
Thumbnail Image
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
School of Arts, Design and Architecture | Master's thesis
Location:
Date
2023
Department
Major/Subject
Mcode
Degree programme
Master’s Programme in Visual Communication Design
Language
fi
Pages
95+17
Series
Abstract
Opinnäytteeni tutkii tarot-korttikuvitustaidetta intersektionaalisesta, feministisestä näkökulmasta. Opinnäytetyö pyrkii vastaamaan kahteen kysymykseen: “Mitkä ovat ne valinnat, joita kuvittaja tekee tuodessaan tarot-kuvituksen tämän päivän intersektionaalisen feminismin viitekehykseen?” sekä “Kuinka paljon on tarpeen pitää kiinni tarot-kuvitustaiteen perinteistä, jotta kortit ovat tunnistettavia (tarot-korttien) lukijalle?” Työni perustuu kirjalliseen tutkielmaan, joka jakautuu tutkimuskysymykseni lailla kahteen eri aihealueeseen (tarot-kuvitustaide ja intersektionaalinen feminismi) sekä taiteelliseen produktioon, eli tarot-korttikuvituksiin, jotka julkaistiin Tarot-Tieto meissä- nimisessä julkaisussa (kirja ja korttipakka) vuonna 2022. Pyrin alkuun selvittämään kirjallisuuskatsauksen avulla, millaista ylipäänsä on tarot- korttikuvitus, millaisia hahmoja korteissa esiintyy, millainen on korttien historia, ja millaisia tarot-korttipakkoja on olemassa tänä päivänä. Tutkin myös feminismin historiaa sekä erityisesti intersektionaalisuuden käsitettä, joka liittyy erilaisten eri syrjinnän muotojen ja sosiaalisten ryhmien risteymiin, eli intersektioihin, kuten sukupuoli, ihonväri, luokka jne. Miten siis yhdistää intersektionaalinen, feministinen näkökulma visuaalisen viestinnän parissa työskentelyyn? Miten huomioida erilaiset intersektiot kuvitustyössä? Lopulta selvitän, millä tavoin nämä kaksi aihetta (tarot-kuvitus ja feminismi) liittyvät toisiinsa. Opinnäytetyöni tärkein elementti on taiteellinen produktio, yhteensä 78 tarot- korttikuvitusta vuonna 2022 julkaistuun kirjaan ja korttipakkaan nimeltä “Tarot-Tieto meissä” (LIKE). Konseptista sekä korttipakkaan liittyvän ohjekirjan teksteistä vastasivat Sophia Wekesa sekä Noora Al-Ani. Produktiosta kertovassa osuudessa käyn läpi yksittäisiä kortteja, kuvitusprosessissa tekemiäni valintoja sekä arvioin korteissa esiintyvien hahmojen intersektionaalisuutta mm. visuaalisen työkalun, etuoikeuksien kehän, avulla sekä vertaan korttikuvituksia maailman tunnetuimpaan korttipakkaan, joka kantaa nimeä Rider-Waite-Smith (RWS). Tutkimuksessani selviää, kuinka feminismin historian sekä tarot-historian aikajanat hetkittäin kohtaavat, miten tarot-kuvitukset ovat ajan saatossa muuttuneet ja mitä feministinen tarot-korttipakka esimerkiksi eri aikakausina on tarkoittanut. Tutkimuksessani käy myös ilmi se, kuinka yksittäinen kuva tai kuvapari ei välttämättä pysty saavuttamaan kovin monen eri intersektion representaatiota, mutta toisaalta, useamman kuvan avulla hahmorepresentaatio on jo paljon laajempaa ja useamman kuvan sarjaa voi jo luonnehtia intersektionaaliseksi ja feministiseksi.

My thesis examines tarot card illustration art from an intersectional, feminist perspective. The thesis aims to answer two questions: "What are the choices that the illustrator makes when bringing the tarot illustration into the framework of today's intersectional feminism?" and "How much is it necessary to adhere to the traditions of tarot illustration in order for the cards to be recognisable to the (tarot card) reader?" My work is based on a written thesis, which, like my research question, is divided into two different subject areas (tarot illustration art and intersectional feminism) and an artistic production, i.e. tarot card illustrations, which were published in a publication called “Tarot-Tieto meissä” (a guide book and deck of cards) in 2022. In my research, through literature review, I try to find out what the tarot card illustration is like in general, how the characters are, what the history of the cards is like, and what kind of tarot card decks exist today. I also research the history of feminism and especially the concept of intersectionality, which is related to the intersections of different forms of discrimination and social groups, like gender, skin colour, class etc. So how do you combine an intersectional, feminist perspective with working with visual communication? How to consider different intersections in illustration? And finally, in which ways are these two topics (tarot illustration and feminism) related to each other? The most important element of my thesis is the artistic production, a total of 78 tarot card illustrations for a book and card deck published in 2022 called "Tarot-Tieto meissä" (LIKE). Sophia Wekesa and Noora Al-Ani were responsible for the concept and the texts of the instruction book. In the production part, I go through individual cards, the choices I made in the illustration process, and I evaluate the intersectionality of the characters, e.g. with the help of a visual tool called “The circle of privileges”, and comparing the cards to the world's most famous tarot deck of cards called Rider-Waite-Smith (RWS). In my research, I will find out how the timelines of the history of feminism and the history of tarot meet at times, how tarot illustrations have changed over time and what the feminist tarot card deck has looked like in different eras. My research also reveals how a single image or pair of images is not necessarily able to achieve the representation of many different intersections, but on the other hand, with the help of several images, the character representation is already much broader and a series of several images can already be described as intersectional and feminist.
Description
Supervisor
Karhumaa, Arja
Thesis advisor
Beilinson, Kiia
Keywords
tarot, kuvitus, kuvitustaide, feminismi, visuaalisen viestinnän muotoilu, representaatio, intersektionaalinen feminismi
Other note
Citation