Slow evolution of grey matter - The work behind the scenes of IC-98 animations

Loading...
Thumbnail Image
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
School of Arts, Design and Architecture | Master's thesis
Location:
P1 OPINNÄYTTEET D 2017 Lepistö
Date
2017
Department
Major/Subject
Mcode
Degree programme
Language
en
Pages
96 + 6
Series
Abstract
This Master’s thesis is about my work with the artist group IC-98 between the years 2008 and 2016. I’ve been responsible for animating all the IC-98 animations made during those eight years, and helping to create the style and animation genre that IC-98 is most famous for. The thesis studies our relationship and the technical and creative development from one animation to another, from my point of view as an animator and visual effects artist of these animations, as well as an employee and a collaborative part of the artist group. IC-98 animations are collages of various computer animation techniques placed inside collages of pencil drawings to create a slowly evolving view – an animated drawing. They are greyscale, often many minutes long seamless loops without cuts, that happen inside one picture. They’ve been built mainly in Adobe After Effects software, by combining multilayered Photoshop files, 3D simulations, little frame by frame hand drawn animations, and further animating these with masks and various effects. The animations have been shown as part of installations in various art exhibitions internationally. This thesis is a personal, reflective and critical look to the evolution of IC-98 animation. It unfolds the twelve IC-98 animations I’ve been involved with, revealing the building blocks and the work needed to make them visually successful. The results of this work have been received well in art world and media, but the significance of my role in IC-98 animation hasn’t been publicly recognized. The text questions and studies the issue with examples, but doesn’t propose a final solution to the unbalance in the status of our roles during and after the animation making. It’s recognized that the definition of artistry in evolving collaborative relationships is a complex matter that eludes universal consensus and thus the issue requires further research and ongoing evolution in approach. The main goal of the thesis is to give new information to the reader into this kind of animation-making process, and especially to clarify the obscurities in IC-98 animations, answering to the often-asked question of how are these animations actually made. In other words, be warned as this thesis contains spoilers to the mysteries in IC-98 animation.

Tämä opinnäytetyö kertoo työstäni taiteilijaryhmä IC-98n kanssa vuosien 2008 ja 2016 välillä. Noiden kahdeksan vuoden aikana olen ollut vastuussa kaikkien IC-98 animaatioiden animoinnista ja auttanut luomaan tyylin ja animaatiogenren, josta IC-98 on tullut kuuluisaksi. Opinnäytetyö tutkii yhteistyösuhdettamme ja animaatioiden teknistä ja luovaa kehitystä, omasta näkökulmastani näiden animaatioiden animaattorina ja visuaalitehostetaiteilijana, kuten myös taideryhmän työntekijänä ja yhteistyöjäsenenä. IC-98 animaatiot ovat eri tietokoneanimaatiotekniikoiden muodostamia kollaaseja, jotka yhdistettynä lyijykynäpiirroskollaaseihin luovat hitaasti muuttuvan näkymän – animoidun piirroksen. Ne ovat harmaasävyisiä, usein monia minuutteja pitkiä saumattomia luuppeja ilman leikkauksia, jotka tapahtuvat yhden kuvan sisällä. Ne on rakennettu After Effects ohjelmassa yhdistäen monitasoisia Photoshop tiedostoja, 3D simulaatioita, pieniä kuva kuvalta piirrettyjä piirrosanimaatioita ja edelleen animoiden näitä maskeilla ja erilaisilla tehosteilla. Animaatiot on esitetty osina installaatioita useissa kansainvälisissä taidenäyttelyissä. Tämä opinnäytetyö on henkilökohtainen ja kriittinen katsaus IC-98 animaation kehitykseen. Se avaa kaksitoista IC-98 animaatiota, joita olen ollut tekemässä, esitellen rakennuspalikat ja työn, joilla ne on tehty visuaalisesti onnistuneiksi. Tämän työn tulokset on otettu hyvin vastaan taidemaailmassa ja mediassa, mutta oman roolini merkityksellisyyttä IC-98 animaatiossa ei ole julkisesti tunnustettu. Teksti kyseenalaistaa ja tarkastelee tätä seikkaa esimerkein, muttei ehdota lopullista ratkaisua epätasapainoon rooleissamme animaation tekemisen aikana ja sen jälkeen. Taiteilijuuden määritteleminen muuttuvissa yhteistyösuhteissa on monimutkainen aihe, joka väistää yleismaailmallista yhteisymmärrystä ja siksi vaatii syvempää tutkimusta ja jatkuvasti kehittyvää lähestymistapaa. Opinnäytetyön keskeinen tavoite on antaa uutta tietoa lukijalle tällaisesta animaationtekoprosessista ja eritoten kirkastaa epäselvyyksiä IC-98 animaatioiden suhteen, vastaten usein kysyttyyn kysymykseen, siitä miten nämä animaatiot on itseasiassa tehty. Toisin sanoen varoituksen sana siitä, että opinnäytetyö sisältää paljastuksia IC-98 animaation mysteereihin.
Description
Supervisor
Vuori, Rasmus
Thesis advisor
Puustinen, Merja
Keywords
IC-98, animation, After Effects, art
Other note
Citation