Havaintoja sotanäyttämöltä

Loading...
Thumbnail Image
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
School of Arts, Design and Architecture | Bachelor's thesis
Date
2014
Major/Subject
Mcode
Degree programme
Kuvataidekasvatus
Language
fi
Pages
32
Series
Abstract
Kandidaatintyöni käsittelee uppoutumisen tilaan johtavan havainnon rakentumista. Käytän esimerkkitapauksena vuoden 2013 Sotahuutoa, Suomen suurinta vuosittaista pehmomiekkailutapahtumaa, jota kuvailen dokumenttielokuvan muodossa. Kirjallisessa osassa luon uppoutumisen tilalle raameja performanssitaiteen ja ruumiillisen havainnon yhteyksistä, joiden kautta tarkastelen edellytyksiä, joita tilaan pääseminen tarvitsee, ja mahdollisuuksia, joita se tarjoaa. Tutkielma asennoituu fenomenologisesti ja kuljettaa mukanaan sen reitin, jonka tutkielman tekijä on kulkenut. Esimerkkitapaus on ollut tekijälle entuudestaan tuntematon, joten sen esiin nostamat ajatukset ja käsiteltävä ilmiö ovat nousseet tyhjyydestä, ja liittyneet omaan kiinnostukseen performanssitaidetta kohtaan. Fenomenologisen tarkastelun avulla olen pyrkinyt irrottamaan omista kokemuksistani ilmiön varsinaiset merkitykset, jolloin ne voivat ulottua laajemmalle. Performanssin raameissa rakennettava ruumiillisen havainnon väylä voidaan nähdä toiminnoiltaan käyttökelpoiseksi ja muuntuvaksi, olivatpa pyrkimykset henkilökohtaisia tai muihin kohdistuvia. Tutkielman esittämän muodon kautta omaa ja muiden havaintoa voidaan pilkkoa pienempiin osiin, ja tunnistaa toimintaa ohjaavia tekijöitä tarkemmin. Tutkielma esittää siten yhden mahdollisen tavan lähestyä esimerkiksi sellaisten oppimistilanteiden järjestämistä, joissa käsiteltäviin asioihin uppoutuminen on mahdollista, ja kulloinkin rakennettava tieto pohjautuu kiinteästi itse havaittuun ja koettuun. Sotahuuto-dokumenttielokuva: http://vimeo.com/80407628
Description
Supervisor
Tuovinen, Taneli
Thesis advisor
Tuovinen, Taneli
Keywords
uppoutuminen, fenomenologia, havainto, performanssi, ruumiillisuus, linssit
Other note
Citation