Elbörsens funktion och prissättningsmekanismer

No Thumbnail Available
Files
Jungar_Wilma_2024.pdf (993.71 KB)
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Perustieteiden korkeakoulu | Bachelor's thesis
Electronic archive copy is available locally at the Harald Herlin Learning Centre. The staff of Aalto University has access to the electronic bachelor's theses by logging into Aaltodoc with their personal Aalto user ID. Read more about the availability of the bachelor's theses.
Date
2024-05-06
Department
Major/Subject
Tuotantotalous
Mcode
SCI3025
Degree programme
Teknistieteellinen kandidaattiohjelma
Language
sv
Pages
27
Series
Abstract
Elbörsen är en marknadsplats som förser samhället med elektricitet så kostnadseffektivt som möjligt samtidigt som den bidrar till att resursanvändningen effektiviseras. Elbörsen uppstod i samband med avregleringen av elmarknaderna på 1990-talet. Den har idag fått en central roll på elmarknaden på grund av ökad efterfrågan på elektricitet och den gröna omställningen till fossilfri energi. Syftet med detta kandidatarbete är att sammanfatta befintlig litteratur och med hjälp av litteraturen undersöka elbörsens funktion och prissättningsmekanismer på dagen föremarknaden och intradagsmarknaden från både ett globalt och ett nordiskt perspektiv. Arbetet utgår från över 20 vetenskapliga artiklar som behandlar elbörsen och bland annat dess funktion, utmaningar och prissättningsmekanismer. Ytterligare beaktas aktuella nyheter och rapporter samt elmarknadsaktörernas hemsidor och pressmeddelanden och Internationella energirådets (IEA) hemsida och publikationer. Efter elmarknadens övergång från monopolmarknad till konkurrensutsatt öppen marknad har elbörsens främsta syfte varit att förse samhället med elektricitet så kostnadseffektivt som möjligt samtidigt som resursanvändningen effektiviseras. Elbörsens funktion som plattform som matchar säljare med köpare där utbud och efterfrågan balanseras har till största del fungerat bra, med vissa undantag. En elbörs erbjuder åtminstone oftast två olika marknader: dagen före-marknaden och intradagsmarknaden. På dagen före-marknaden sker handeln genom auktion dagen före leveranstidpunkten och priset på elen bestäms av det aggregerade utbudet och efterfrågan. På intradagsmarknaden sker handeln fram tills 15 minuter eller några timmar före leveranstidpunkten beroende på elbörs. Som följd av den ökade användningen av intermittent förnybar energi har både dagen föremarknaden och intradagsmarknaden gett elmarknaden större flexibilitet då handeln sker närmare leveranstidpunkten än i långsiktiga elkontrakt. Nordens elbörs Nord Pool har visat sig vara en av de mest framgångsrika elbörserna som har lyckats svara på chocker i både utbud och efterfrågan även fastän transmissionsnätets kapacitet inte alltid varit tillräcklig för smidig handel över gränserna. Den nordiska elmarknaden planeras i framtiden även bli mera enhetlig med den europeiska elmarknaden.
Description
Supervisor
Rajala, Risto
Thesis advisor
Wallenius, Hannele
Keywords
elmarknad, elbörs, dagen före-marknad, intradagsmarknad, Nord Pool
Other note
Citation