The scaling effect of the modifiable areal unit problem in assessing the social and environmental drivers of global migration

Loading...
Thumbnail Image
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Insinööritieteiden korkeakoulu | Master's thesis
Date
2023-06-12
Department
Major/Subject
Mcode
Degree programme
Master's Programme in Water and Environmental Engineering (WAT)
Language
en
Pages
44
Series
Abstract
Migration is an important strategy to increase resilience and adapt to climate change, population growth and changing societal conditions. However, empirical scientific evidence to explain the underlying mechanisms is still inconsistent and incomplete. Migration is driven by configurations of migration drivers affecting the process at various scales and logical inconsistencies will occur if results on one scale are generalized to be applicable on another scale. In spatial studies, this bias is linked to the phenomenon called the scaling effect of the Modifiable Areal Unit Problem (MAUP). This inconsistency in migration studies could occur if aggregated migration data is assumed to be describing individuals’ behaviour. If policy conclusions are drawn based on such analysis, the results might be misleading and result in inadequate decisions for adaptation and resilience. Therefore, studying the hidden biases, such as the scaling effect of MAUP, in the context of migration is critical. Multiscale approaches can help in assessing the scaling biases. This thesis analysed the scaling effect of the MAUP in the relationship between migration and its social and environmental drivers. The methods used in this study were timebound bivariate and multivariate linear regression analyses, and a spatial autocorrelation test at four different scales to identify the presence of MAUP. The results show that the significance of the correlation between migration and its drivers varied between scales increasing towards regional and national scales. The differences between scales were noticeable in the values, direction of correlation, and spatial distribution. From the migration drivers, income, health, and education demonstrated the highest explanatory power on migration at all scales. The autocorrelation test suggested the provincial scale to be the most suitable for assessing the relationship of migration and its drivers. Ultimately, the scale for a study needs to be decided based on the scale on which the migration drivers and their processes influence and which type of migration is under research whether it is internal, international, or inter-communal.

Muuttoliike on tärkeä strategia, jolla voidaan lisätä yhteiskunnan kantokykyä ja parantaa sopeutumista ilmastonmuutokseen, väestönkasvuun ja muuttuviin yhteiskunnallisiin olosuhteisiin. Tieteellinen tutkimuspohja muuttoliikkeen taustalla olevien mekanismien selittämiseksi on kuitenkin epäjohdonmukaista. Muuttoliike perustuu muuttoliikkeen taustatekijöiden yhteisvaikutukseen. Nämä vaikuttavat prosessiin eri skaaloilla. Epäjohdonmukaista päättelyä tapahtuu, jos yhden skaalan tulokset yleistetään soveltuviksi toisella skaalalla. Tämä liittyy ilmiöön, jota kutsutaan muokattavan alueyksikön ongelman (MAUP) skaalausvaikutukseksi. Tämä epäjohdonmukaisuus muuttoliiketutkimuksissa voi esiintyä silloin, kun aggregoidun muuttoliikedatan oletetaan selittävän yksilöiden käyttäytymisestä. Jos poliittisia johtopäätöksiä tehdään tällaisen analyysin perusteella, tulokset voivat olla harhaanjohtavia ja ajaa riittämättömiin ja soveltumattomiin strategioihin yhteiskunnan kantokyvyn ja sopeutumisen osalta. Siksi on erittäin tärkeää tutkia taustalla olevia vääristymiä, kuten MAUP:in skaalavaikutusta, muuttoliikekontekstissa. Useaa skaalaa tarkastelevat tutkimukset voivat auttaa arvioimaan skaalausvääristymiä. Tässä diplomityössä analysoitiin MAUP:in skaalausvaikutusta muuttoliikkeen ja sen sosiaalisten ja ympäristöllisten taustatekijöiden välisen suhteen arvioinnissa. Menetelminä käytettiin aikaan sidonnaisia kahden ja usean muuttujan lineaarisia regressioanalyysejä sekä spatiaalista autokorrelaatiotestiä neljällä eri skaalalla MAUP:in vaikutuksen havaitsemiseksi. Tulokset osoittavat, että muuttoliikkeen ja sen taustatekijöiden välisen korrelaation merkitys vaihtelee kasvaen paikalliselta skaalalta maiden ja maanosien väliselle skaalalle. Skaalojen väliset erot olivat havaittavissa korrelaatiota kuvaavien arvojen suuruusluokassa, suunnassa ja spatiaalisessa jakaumassa. Muuttoliikkeen taustatekijöistä tulot, terveydenhuolto ja koulutus osoittautuivat merkittävimmiksi muuttoliikkeen selittäjiksi kaikilla skaaloilla. Autokorrelaatiotestin mukaan provinssitaso osoittautui sopivimmaksi skaalaksi muuttoliikkeen ja sen tekijöiden välisen suhteen arvioimiseen. Tutkimukseen soveltuva skaala on lopulta kuitenkin päätettävä yhdessä sen mukaan, missä skaalassa prosessit vaikuttavat ja minkä tyyppistä muuttoliikettä (maan sisäistä, kansainvälistä vai paikallista) halutaan tutkia.
Description
Supervisor
Kummu, Matti
Thesis advisor
Niva, Venla
Keywords
migration, drivers of migration, MAUP, scaling
Other note
Citation