Forms of Rockin' – Graffiti Letterforms and Trends in Popular Culture 1971-1989

Loading...
Thumbnail Image
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
School of Arts, Design and Architecture | Master's thesis
Date
2013
Major/Subject
Mcode
Degree programme
Degree Programme in Graphic Design
Graafisen suunnittelun koulutusohjelma
Language
en
Pages
112
Series
Abstract
Opinnäytetyö tarkastelee graffitin vakiintuneiden kirjainmuotojen suhdetta populaarikulttuurin visuaalisiin trendeihin ajanjaksolla 1971–1989 graafisen suunnittelun ja kirjainmuotoilun näkökulmasta. Tutkimusosassa vakiintuneiden graffitikirjainmuotojen luonteenomaiset piirteet on määritelty kirjainmuotoilullisin menetelmin vertaamalla niitä ajanjaksolla vallitseviin visuaalisiin trendeihin ja kirjasintyypeihin. Tutkimuksen kuva-aineisto pohjautuu lähdekirjallisuudesta valikoituihin kuviin. Opinnäytteen luova osa jatkaa tutkimusosassa määriteltyjen tyylien luonteenomaisten piirteiden tarkempaa esittämistä animoidun liikkeen avulla. Tutkimus näyttää osoittavan toteen ajatuksen, jossa tutkimalla yksittäisen ilmiön nyansseja, kuten graffitin vakiintuneita kirjainmuotoja, voidaan populaarikulttuurin visuaalisten trendien kehitystä tiettynä ajanjaksona ymmärtää kiteytyneessä ja helpommin lähestyttävässä olomuodossa. Lisäksi tutkimus puoltaa graafisen suunnittelun, kirjainmuotoilun ja graffitin keskeistä roolia visuaalisen kulttuurin trendien ja ihanteiden uudelleenjärjestäytymisessä. Keskeisin tutkimuksessa havaittu asia on, että kirjainmuodot ovat kulttuurin peili, viitaten vallitseviin arvoihin, asenteisiin ja ihanteisiin tietyllä ajanhetkellä.
Description
Supervisor
Itkonen, Marjatta
Thesis advisor
Siitonen, Tuomas
Keywords
graffiti, kirjainmuotoilu, populaarikulttuuri, postmoderni, tyyli, graafinen suunnittelu, visuaalinen kulttuuri, trendi, graffiti, type design, popular culture, postmodern, style, graphic design, visual culture, trend, graffiti, typsnitt design, populärkultur, postmoderna, stil, grafisk formgivning, visuell kultur, trend
Parts
  • Pieces of Art, an animation about the characteristics of the traditional graffiti letterforms.
Citation