Tracing Passenger Safety Perception for Cruise Ship Design

Loading...
Thumbnail Image
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
School of Arts, Design and Architecture | Doctoral thesis (article-based)
Date
2017
Major/Subject
teollinen muotoilu
Industrial design
Mcode
Degree programme
Language
en
Pages
211
Series
Aalto University publication series DOCTORAL DISSERTATIONS, 3/2017
Abstract
This study explores how passengers perceive safety on board a cruise ship during normal operating conditions. The research aims to deepen understanding of how the different environmental characteristics of a cruise ship impact safety perceptions and determine whether it is possible to enhance perceived safety by means of design and how the interaction of different environmental characteristics can be visualized to support the ship design process. Passengers can only feel comfortable in conditions that they perceive as safe. Safety and comfort constitute key criteria for cruise operators when they order new cruise ships. Comprehension of passengers’ safety perception can guide the design process towards improved safety and a more enjoyable cruise experience. Understanding of passengers’ safety perception provides valuable information for ship societies developing cruise ship comfort classifications. The study followed the user-centred research approach. User data were collected through 19 situated interviews and 38 days of observation in an authentic cruise ship environment during five cruises. Passenger insights were analysed by visualizing the interconnectivity of the identified human (openness, sounds) andnon-human (handrails, uniforms) environmental characteristics. This revealed how individual environmental characteristics are interrelated in terms of passengers’ perceived safety. The findings were verified with a survey, which applied conjoint analysis. The research highlights the importance of passengers’ perceptions for designing a safe and comfortable ship. It argues that safety perception in a cruise ship environment is responsive to passenger perceptions of certain connected human and nonhuman environmental characteristics that are typical of this environment. These same environmental characteristics appear in ship safety regulations and in passengers’ perceptions, but their perspectives differ. Designers are able to influence passenger safety perceptions through the openness and transparency of the space, thereby enhancing visibility and navigation as well as providing egress options. Design can also communicate trust in the ship’s emergency handling capacity through the visibility and appearance of the lifesaving appliances, competent crew and well-maintained equipment. Furthermore, situational awareness should be supported through the design of the environmental characteristics, such as sounds, signageand architectural elements. Mastering positive translations from interconnected human and non-human environmental characteristics to safety perceptions helps to enhance passengers’ comfort and avoid misperceptions that lead to discomfort and even incorrect behaviour in accident situations.

Tracing Passenger Safety Perception for Cruise Ship Design tutkii, kuinka matkustajat kokevat turvallisuuden risteilylaivoilla normaalin toiminnan aikana. Tutkimuksessa pyritään ymmärtämään, kuinka risteilylaivaympäristön ominaisuudet vaikuttavat turvallisuuden kokemiseen, onko turvallisuuden kokemusta mahdollista parantaa muotoilun keinoin ja miten erilaisten ympäristön ominaisuuksien vuorovaikutus voidaanvisualisoida tukemaan laivan muotoiluprosessia. Matkustajat voivat tuntea olonsa mukavaksi vain tilanteessa, jonka he kokevat myös turvalliseksi. Koettu turvallisuus ja mukavuus ovat tärkeitä kriteereitä, kun risteilyvarustamot tilaavat uutta risteilylaivaa. Turvallisuuden kokemisen ymmärtämisellä voidaan ohjata muotoiluprosessia suuntaan, joka entisestäänparantaa matkustajien turvallisuutta ja risteilyelämystä. Tämä tieto on myös arvokasta laivojen luokituslaitoksille risteilylaivojen mukavuusluokituksia kehitettäessä. Käyttäjälähtöisen tutkimuksen aineisto kerättiin viidellä eri risteilyllä autenttisessa risteilylaivaympäristössä. Aineisto muodostuu 19 tilannesidonnaisesta haastattelusta ja 38 risteilypäivänhavainnoinnista. Aineistosta esiin nousseiden inhimillisten (avoimuus, äänet) ja ei-inhimillisten (kaide, univormu) ympäristön ominaisuuksien yhteys toisiinsa analysointiin visualisoimalla. Tästä selvisi, kuinka yksittäiset ympäristön ominaisuudet ovat kytköksissä matkustajan turvallisuuden kokemiseen. Löydöksettodennettiin kyselytutkimuksella ja conjoint-analyysilla. Tutkimus korostaa matkustajien turvallisuuden kokemisen merkitystä laivojen turvallisuuden ja mukavuuden suunnittelussa. Tutkimuksessa väitetään, että turvallisuuden kokeminen risteilylaivaympäristössä on yhteydessä matkustajien tulkintoihin tietyistä risteilylaivaympäristölle tyypillisistä inhimillisten jaei-inhimillisten ominaisuuksien yhdistelmistä. Näitä samoja ominaisuuksia esiintyy laivojen turvallisuuden suunnittelua koskevissa määräyksissä mutta eri näkökulmasta. Muotoilija pystyy vaikuttamaan turvallisuuden kokemiseen muokkaamalla tilan avoimuutta ja läpinäkyvyyttä, joka parantaa näkyvyyttä, tilassa suunnistamista sekä luo pelastautumisreittejä. Lisäksi muotoilun keinoin voidaan parantaa luottamusta laivan kykyyn turvata matkustajien turvallisuus hätätilanteessa ja keskeisimpiä tekijöitä ovat hyväkuntoisten turvavarusteiden näkyvyys sekä miehistön pätevä ulkoasu ja olemus. Matkustajien tilannetietoisuutta voidaan tukea myös ympäristön ominaisuuksien kautta, kuten äänin, viitoin ja tilasuunnittelulla. Hyödyntämällä tutkimuksen tuloksena saatua ymmärrystä voidaan välttää suunnitellun ympäristön väärinkäsittäminen ja jopa virheellinen käyttäytyminen onnettomuustilanteessa sekä kehittää matkustajien mukavuutta.
Description
Supervising professor
Keinonen, Turkka, Prof., Aalto University, Department of Design, Finland
Thesis advisor
Kujala, Pentti, Prof., Aalto University, Department of Mechanical Engineering, Finland
Romanoff, Jani, Assistant Prof, Aalto University, Department of Mechanical Engineering, Finland
Keywords
User-centred design, Environmental design, Safety, Perception, Cruise ship
Other note
Parts
  • [Publication 1]: Ahola, Markus, Murto, Pekka, Kujala, Pentti, & Pitkänen, Juhani. (2014). Perceiving safety in passenger ships – User studies in an authentic environment. Safety Science, 70, 222-232. ISSN 0925-7535.
    DOI: 10.1016/j.ssci.2014.05.017 View at publisher
  • [Publication 2]: Ahola, Markus, Salovuori, Heini, & Lehtonen, Miikka. (2015). Exploring cruise experience through actor-networks of the cruise ship environment. International Journal of Marine Design, 157, 1 – 12. ISSN 2048-7541.
  • [Publication 3]: Ahola, Markus, Salovuori, Heini & Lehtonen, Miikka. (2016). Safety Perception as a Sociotechnical Network. Proceedings of the 13th International Symposium on Practical Design of Ships and Other Floating Structures (PRADS’ 2016). 4 – 8 September 2016. Copenhagen. ISBN: 978-87-7475-473-2
  • [Publication 4]: Ahola, Markus, & Mugge, Ruth. (2017). Safety in Passenger Ship Environments: The Influence of Environmental Design Characteristics on People’s Perception of Safety. Applied Ergonomics, 59, 143 – 152. ISSN 0003-6870. DOI 10.1016/j.apergo.2016.07.021
Citation