TAMAA case study report: Wellbeing of African villagers within their community empowered by sustainable new energy

Loading...
Thumbnail Image
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
School of Electrical Engineering | D4 Julkaistu kehittämis- tai tutkimusraportti tai -selvitys
Date
2015
Major/Subject
Mcode
Degree programme
Language
en
Pages
96 + app. 45
Series
Abstract
The TAMAA (Hope) Case study inquired with the in-depth interviews, how to build a sustainable flourishing learning village community even though the poverty is widespread, agriculture practices are ineffective without irrigation systems, and lack of energy prevents to make the most of the African enormous resources. George Pindua, one of the interviewees expressed: ‘The basic needs of people in Africa include food, shelter, clean water, electricity, education, hospital and infrastructure’. Therefore, this case of African villagers' wellbeing explored the insights, knowledge, experiences, and visions of people involved in development co-operation works for years, giving voice to these professionals who have worked within people in the developing countries and especially in Sub-Saharan Africa. Furthermore, the goal was to identify change levers, which foster the society to satisfy rural Africans' basic needs and broaden these needs to business opportunities. The research strategy was the case study research with in-depth face-to-face interviews. The TAMAA research first assessed the general basic customer needs as education, food, water, sanitation, health, lighting, cooking, income, safe and sustainable environment, electricity, and general market opportunities. Then, the face- to-face interviews revealed that the most weighted needs, which contribute to wellbeing, were Clean Water, Nutritious Food, Lifelong Health, Education at all levels, Safe and Healthy Lighting, Agricultural Productivity, Jobs, opportunities for Micro to medium-sized businesses and Electricity as well as clean cooking. The interviews were complemented by reference interviews and cases. New sustainable services were discovered and assessed: Safe and Healthy Lighting, Clean Water, and Drip Irrigation to Food Markets, which have capabilities to produce these identified needs. These services were based on solar technologies and they integrated human needs, energy services, and technology to socio-technical systems. Clean Water decreases water-based diseases and, together with Drip Irrigation, enables a prolific agriculture with versatile crops, increases yields and ensures safe access to Nutritious Food. Equally important, Drip Irrigation generates Micro to medium-sized businesses and offers village-farmers opportunities to sell diverse products to local markets. The service, Safe and Healthy Lighting, reduces the serious indoor air problems due to the use of traditional kerosene lamps. In addition, this Lighting service makes Education, Jobs, and Micro to medium-sized businesses possible in the evening. Lighting is based on the LED lights and solar panels, which are considered stable technologies, and this service provides a safe and healthy environment for schools, hospitals, and other buildings. The findings of this TAMAA Case suggest further research and pilot projects, which can implement these new energy services as concepts and broaden them to the exports in potential food markets.

TAMAA (Hope) tapaustutkimus selvittää, kuinka voidaan rakentaa kestävän kehityksen mukainen kukoistava oppiva kyläyhteisö, vaikka köyhyys on laajalle levinnyt, maatalouden käytännöt ovat tehottomia eikä kastelujärjestelmiä ole, sekä energian puute estää hyödyntämästä laajasti Afrikan valtavia voimavaroja. Kuten George Pindua ilmaisee: "Afrikkalaisten perustarpeet ovat ruoka, suoja, puhdas vesi, sähkö, koulutus, sairaala ja infrastruktuuri". Siksi tutkimus kyläläisten hyvinvoinnista tarkastelee ihmisten ajatuksenjuoksuja, tietoja, kokemuksia, ja näkemyksiä, joita pitkäaikaisissa kehitysyhteistöissä mukana olleet voivat tarjota. Lisäksi arvioidaan muutoskeinoja, jotka edistävät yhteisöä tyydyttämään afrikkalaisten perustarpeet maaseudulla ja auttavat laajentamaan liiketoimintamahdollisuuksia. Tutkimusstrategia oli tapaustutkimus ja syvälliset kasvokkain tapahtuvat haastattelut. TAMAA-tutkimus määritteli ensin yleiset asiakkaan perustarpeet kuten koulutuksen, ruoan, veden, sanitaation, terveyden, valon, keittämisen, ansiot, turvallisen elinympäristön ja kestävän kehityksen ja sähkön sekä yleiset markkinamahdollisuudet. Kasvokkain tapahtuneet haastattelut paljastivat, että Puhdas Vesi, Ravitseva Ruoka, Elinaikainen Terveys, Koulutus kaikilla tasoilla, Turvallinen ja terveellinen Valo, Tuottoisa Maatalous, Työpaikat, mahdollisuudet mikroliiketoiminnasta keskikoiseen liiketoimintaan, sekä puhdas keittäminen, muodostavat tärkeimmät hyvinvointia edistävät tarpeet. Haastatteluja täydennettiin referenssihaastatteluilla ja -tutkimuksilla. Uudet kestävät palvelut, Turvallinen Valo, Puhdas Vesi ja Tihkukastelu Ruokamarkkinoita varten, mahdollistivat tuottamaan ruokaa, vettä, terveyttä, koulutusta, työtä, tehokasta maataloutta, luomaan pientä ja keskikokoista yrittäjyyttä sekä viilentämään maapallon ilmaston lämpenemistä. Nämä aurinkoteknologiaan perustuvat palvelut muodostavat sosio-teknisiä järjestelmiä, jossa ihmisten tarpeet yhdistyvät palveluteknologioihin. Puhdas Vesi vähentää sairauksia, mutta Tihkukastelu Ruokamarkkinoita varten Puhtaan Veden kanssa mahdollistaa tuottoisan maatalouden ja monipuoliset kasvit ja enentyvät sadot, siten luoden edellytyksiä Ravitsevaan Ruokaan. Myös on tärkeää, että tämä palvelu synnyttää yrittäjyyttä mikrotasolta keskisuuriin siten, että kylämaanviljelijät voivat myydä monipuolisia tuotteita paikallisille markkinoille. Turvallinen ja Terveellinen Valo vähentää vakavia sisäilma ongelmia, jotka aiheutuvat perinteisen kerosiinin käytöstä sekä tukee opiskelua, työskentelyä ja yrittäjyyttä myös pimeänä aikana. Tämä palvelu, Valo, perustuu LED-valaistukseen ja aurinkopaneeleihin, joita pidetään vakaina teknologioina, ja Valo antaa turvallisen ja terveellisen ympäristön kouluihin, sairaaloihin, työpaikoille, ja muihin rakennuksiin. Seuraavaksi suositellaan tutkimuksen laajentamista ja pilotteja, jotka voivat implementoida nämä uudet palvelut konsepteina sekä soveltaa niitä pontentiaalisille ruoka vientimarkkinoille. 
Description
Keywords
wellbeing, african villagers, sustainability, energy services, clean water, lighting
Other note
Citation