Vaihtoehtoisten aallotusprofiilien hyödyntäminen laadunkehityksessä

Loading...
Thumbnail Image
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Kemian tekniikan korkeakoulu | Master's thesis
Date
2015-03-03
Department
Major/Subject
Paperi- ja painatustekniikka
Mcode
P3003
Degree programme
PUU - Puunjalostustekniikan koulutusohjelma
Language
fi
Pages
96 + 36
Series
Abstract
Työssä selvitettiin voidaanko jollain toisella aaltoprofiililla kuin standardinmukaisella lähellä A-aaltoa olevalla aallolla, mitata aallotuskartongin puristuslujuusmittaukset ja saada paremmin esiin tuotteen todelliset ominaisuudet. Kirjallisuus osassa tarkasteltiin aaltopahvi laatikon, aaltopahvin sekä aallotuskartonkien ja lainerien erilaisia mittauksia. Siinä perehdyttiin myös aallon muodostumiseen sekä aaltoprofiiliin ja aaltoprofiilin tuomaan vaikutukseen aaltopahvin lujuudessa. Työn kokeellisessa osassa tutkittiin eri aaltoprofiilien vaikutusta erilaisilla neliömassoilla. Tavoitteena oli selvittää saadaanko eri aaltoprofiileilla erilaisia CMT- ja CCT-arvoja. Tarkemmin perehdyttiin mataliin neliömassoihin. Matalilla neliömassoilla tutkittiin ennustaako pieni B-aalto paremmin aallotuskartongilla aaltopahvin puristuslujuusarvoja kuin A-aalto. Kokeellisessa osassa ilmeni, että aallotuskartongin CMT litistyslujuusarvoihin vaikuttaa erittäin paljon aaltoprofiili. Pienillä aalloilla saavutettiin selvästi korkeammat arvot. Mitä matalampi neliömassa oli, sitä voimakkaammin aaltoprofiilien ero näkyi. CCT poikkisuuntaisessa puristuslujuudessa pienet aaltoprofiilit olivat tehokkaampia vain matalilla neliömassoilla. Aaltopahvitehtaassa ajetussa koeajossa nähtiin, että ECT- ja FCT-arvot voidaan ennustaa CCT- ja CMT-arvoista. Työssä selvisi, että standardinmukainen lähellä A-aaltoa oleva aalto ei ennusta luotettavasti aaltopahvin lujuutta aallotuskartongin mittausten perusteella.

The aim of the study was to examine would some other fluting profile than standard A-flute predict better compression strengths of fluting and bring out the real characteristics of product. The aim of the literature review was to discover different measurements of corrugated board box, corrugated board, fluting and liner. In the literature examined also the formation of the wave, fluting profile and how different profiles affect to strength of corrugated board. In the experimental part examined how different fluting profiles affect with different basis weights. The aim was discover would different fluting profiles product different CMT and CCT values. Interesting part were low basis weights. In the experimental part revealed that CMT values of fluting affect very much used fluting profile. Smaller waves product higher strength values. The lower basis weight the more difference with fluting profiles. With CCT values small fluting profiles were stronger only with low basis weights. The mill scale trials in corrugated board mill showed that ECT and FCT values can predict from CMT and CCT values. The result of this study was that standard A-flute doesn't predict reliably strength of corrugated board based on measurement of fluting.
Description
Supervisor
Paltakari, Jouni
Thesis advisor
Sippus, Tuomo
Keywords
aallotuskartonki, aaltopahvi, aaltoprofiili, CMT, CCT, aallotus
Other note
Citation