Seuraan toisen piirtämää harmaata viivaa - Taiteellisen tiedon muodostumista etsimässä nuorten muotokuvia kopioimalla

Loading...
Thumbnail Image
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
School of Arts, Design and Architecture | Master's thesis
Location:
P1 OPINNÄYTTEET D 2019 Ukkonen
Date
2019
Major/Subject
Mcode
Degree programme
Kuvataidekasvatus
Art Education
Language
fi
Pages
114
Series
Abstract
Tämä opinnäytetyö tutkii nuorten lyijykynäoma- ja muotokuvia kopioimalla, mitä taiteen tieto on ja miten se muotoutuu. Millaista tietoa kopiointi tuottaa? Miksi taide tuottaa tunnetason kokemuksia, kuten liikutusta? Muita tutkimuskysymyksiä olivat, mitä erityistä on piirtämisessä taiteellisena toimintana sekä millaista on taiteellinen työskentely ja tutkimus. Työn pääkonteksti on taide ja sivukonteksteja sukupuolentutkimus ja nuorten maailma. Opinnäytetyö on taiteellinen tutkimus, jossa ei ole erillistä taiteellista produktiota. Kopioin 19 nuorten lyijykynin piirtämää omakuvaa ja muotokuvaa Hyvinkään lasten ja nuorten taidekeskuksen säätiön arkistosta. Dokumentoin kopioinnin, jotta kykenin tutkimuksessa palaamaan kopiointihetkeen uudestaan. Kirjoitin työpäiväkirjaa, tein omakuvia ja videoin piirtämistapahtumia. Eri työskentelytavat mahdollistivat kokemuksen tarkastelun taiteen tekijänä ja kokijana. Analysoin aineistoa temaattisesti piirtämisen, emotionaalisuuden, feministisen luennan ja dialogisuuden näkökulmista. Käytin viitteinä muiden taiteilijoiden tekstejä ja teoksia. Renessanssi oli lähteenä nykyhetken rinnalla, koska länsimainen taidekäsitys ja havainnosta piirtäminen juontavat juurensa sinne. Johtopäätöksenä on, että taiteen tieto on sen aiheuttamassa emotionaalisessa kokemuksessa, jonka kattavin ilmaus on liikutus. Liikuttuminen mahdollistuu teoksen kanssa muodostuneen dialogin seurauksena, jolloin kokija tai tekijä ymmärtää jotain toisesta tai itsestään. Muun muassa teoksen tuottama aistinen mielihyvä saa kokijan jäämään teoksen pariin, mistä vuorovaikutus voi alkaa. Kantavana ajatuksena on Juha Varton näkemys (2017), että taideteoksessa taiteilija kuvailee aistisesti ymmärrettävästi inhimillistä kokemusta, joka tulee siten jaettavaksi. Jaettavat kokemukset voivat kantaa yli eri aikakausien. Kopiointi oli kuvien lähilukua, jossa viivan jäljentäminen lisäsi vuorovaikutusta teoksen kanssa. Se tuotti muun muassa samaistumisen piirtäjiin. Taiteellinen tutkimus toimii taiteen menetelmin vaatien työskentelyn pysäyttämisen ja analysoinnin erona taiteelliseen työskentelyyn. Taiteellinen työskentely liikutusta tuottavana toimintana oli väylä avaamaan taiteen tietoa. Siksi myös muiden taiteilijoiden käyttäminen lähteenä eli omaan ammattialaan tukeutuminen oli perusteltua. Liikutus ymmärryksen hetkenä on taiteen tuottamaa tietoa, joka mahdollistaa empatian muita ja itseä kohtaan.

The thesis focuses on what is artistic knowledge and how it is gained, by copying pencil portraits and self-portraits made by young people. What kind of knowledge does copying produce? Why does art produce strong experiences on emotional level such as attachment? Other research questions include, what are the specific characteristics of drawing as artistic activity, and what is the nature of artistic work and artistic research. The main context of the thesis is art, and the secondary contexts are gender studies and youth studies. The thesis is an artistic study, which, however, does not include a separate artistic production. I have copied nineteen pencil portraits and self-portraits made by young people from archives of The Art centre for children and young people in Hyvinkää. I have documented the copying in order to return to it for research purposes. Other methods include keeping a working diary, making self-portraits, and video recording of the drawing process. Different methods have enabled observation of the making and experiencing of art. I have analyzed the material thematically from the viewpoints of drawing, emotion, feminist reading, and dialogue. In addition, I have used the works and texts of other artists as a reference point. Alongside the present, The Renaissance – as the cradle of Western concept of art and drawing from observation – served as a source of inspiration. The thesis concludes that knowledge of art is to be found in the emotional experience that it causes, most exhaustive expression of which is 'attachment'. Attachment becomes possible in dialogue with the work, when the artist or the viewer understand something of themselves or if one another. The sensual pleasure that the work of art produces, among other things, convinces the viewer to stay with work and engage in interaction. The guiding idea of the thesis is Juha Varto’s notion that in an art work the artist describes the human experience in an understandable way, making it possible to be shared. Shared experiences may transcend epochs. Copying functions as close reading of the pictures where reproducing a line enhances interaction with the maker of the original work. Among other things, it brings about identification with the drawers. Artistic research uses methods of art but demands, unlike artistic work, halting and analyzing the work process. Artistic work, as emotional activity, functions as a channel to artistic knowledge. This is why using other artists, one’s own craft, as a source of inspiration and support was well founded. Emotion and attachment at a moment of insight is the knowledge that art produces. It enables empathy towards others and towards one self.
Description
Supervisor
Tuovinen, Taneli
Thesis advisor
Pusa, Tiina
Keywords
piirustus, taiteellinen tutkimus, dialogi, liikutus, feminismi, kopiointi, kuva-arkisto
Other note
Citation