Analysis of the Residential Smart Building Market from an Internet Service Provider's Perspective: A District Heating Business Case

Loading...
Thumbnail Image
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Sähkötekniikan korkeakoulu | Master's thesis
Date
2021-03-15
Department
Major/Subject
Communications Engineering
Mcode
ELEC3029
Degree programme
CCIS - Master’s Programme in Computer, Communication and Information Sciences (TS2013)
Language
en
Pages
91
Series
Abstract
The smart building market offers multiple business opportunities for internet service providers. Due to their existing customer base of housing cooperatives, smart building solutions and services could be a lucrative value-add on top of providing internet connectivity. The market divides roughly into four verticals, which are: building management, energy; safety, security, and mobility, and social, community, and health applications. The energy vertical is projected to present the most business potential in the future, which made it a focus area of this thesis. The market as a whole was studied by utilizing the SWOT, PESTLE, and Porter's Five Forces frameworks, which then helped in performing a scenario analysis and for formulating scenarios with the scenario matrix framework. The resulting scenarios were: "Focus on Core ISP Business", "Marketing, Sales, and Billing Channel", "Smart Building Solution Operator", and "End-to-End Smart Building Service Provider". Using the Value Network Configurations method, the latter three were applied to a business case that focuses on optimizing district heating usage in buildings and throughout the district heating infrastructure, which resulted in three distinct value networks. ISP strengths in network infrastructures, digital services, and marketing, sales, and billing operations were found to be highly beneficial for succeeding in this market and in these value networks. However, ISP weaknesses regarding this market practically necessitate partnering up with third parties that have expertise in smart building hardware and software solutions. Starting from the role of a marketing, sales, and billing channel operator enables the ISP to minimize their risks in market entry while leaving the possibility open for moving towards the other value network configurations as the market and their business develops.

Älyrakennukset tarjoavat useita liiketoimintamahdollisuuksia internet-palveluntarjoajille, joiden olemassaoleva taloyhtiöasiakaskunta on luonnollinen kohde älyrakennusatkaisuille ja -palveluille mitä voidaan myydä internetliittymien oheisina lisäpalveluina. Älyrakennusmarkkina jakautuu karkeasti neljään markkinavertikaaliin, jotka ovat: taloyhtiön hallinto, energia, turvallisuus ja liikkuvuus, sekä sosiaaliset, yhteisölliset ja terveydelliset sovellukset. Näistä energia-vertikaalin on ennustettu kasvavan markkinakooltaan ja liiketoimintapotentiaaliltaan suurimmaksi, minkä takia se valikoitui tämän diplomityön tarkemmaksi tutkimuskohteeksi. Älyrakennusmarkkinaa tutkittiin kokonaisuutena käyttäen SWOT, PESTLE ja Porter's Five Forces -työkaluja, joiden tulokset auttoivat skenaarioanalyysin toteuttamisessa, sekä erilaisten skenaarioiden luomisessa käyttäen skenaariomatriisia. Näin saatiin luotua neljä skenaariota nimiltään "Fokus internet-palveluntarjoajan ydinbisneksessä", "Markkinointi, myynti ja laskutuskanava", "Älyrakennusratkaisujen operaattori" sekä "Kokonaisvaltaisten älyrakennuspalvelujen tarjoaja". Näistä kolmea viimeisintä käytettiin hyväksi jo markkinoilla olemassa olevan kaukolämpöverkon optimointiin liittyvän liiketoimintamallin tutkimiseen, mistä myös muodostettiin kolme erilaista arvoverkkoa käyttäen arvoverkkokonfiguraatiomenetelmää. Internet-palveluntarjoajan vahvuudet tietoverkoissa, digitaalisissa palveluissa, sekä markkinoinnissa, myynnissä ja laskutuksessa voitiin todeta todella hyödyllisiksi älyrakennusmarkkinoilla menestymiseen. Kuitenkin omien heikkouksien minimointi lähes edellyttää kumppanuuksien luomista yritysten kanssa, joilla on asiantuntijuutta älyrakennusten laitteistoista ja sovelluksista. Riskien minimoimiseksi palveluntarjoajan kannattaakin aloittaa ensin markkinointi, myynti ja laskutus -operaattorin roolissa, mikä myös mahdollistaa roolin syventämisen kohti muita arvoverkkoja markkinoiden sekä oman liiketoiminnan ja osaamisen kehittyessä.
Description
Supervisor
Hämmäinen, Heikki
Thesis advisor
Asula, Jani
Kivekäs, Tuomo
Keywords
smart building, IoT, internet service provider, district heating, scenario matrix, value network configuration
Other note
Citation