Pysäköintipolitiikan kokonaistaloudelliset vaikutukset

Loading...
Thumbnail Image
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
School of Business | Master's thesis
Date
2017
Major/Subject
Mcode
Degree programme
Economics
Language
fi
Pages
79
Series
Abstract
Pysäköinti on keskeinen osa kaupunkisuunnittelua, sillä pysäköintiratkaisut vaikuttavat esimer-kiksi kaupunkilaisten liikkumispäätöksiin, asuntotuotantoon ja kaupunkien tiiviyteen. Lisäksi py-säköintipolitiikan suunnittelu vaikuttaa kaupungin tuloihin sekä pysäköinnistä kerättyjen maksu-jen että rakennusprojekteihin myydyn tonttimaan tuomien tulojen kautta. Tässä pro gradu –tutkielmassa käsittelen pysäköinnin ja pysäköintipolitiikan kokonaistaloudellisia vaikutuksia sekä yksinkertaisen hyvinvointianalyysin että empiirisen kuvailevan aineiston avulla Helsingissä. Rakennusprojektien yhteydessä tuotettaville autopaikoille asetetaan määrävaatimuksia, asuinta-loissa yleensä vähimmäisvaatimuksia. Käsittelen sääntelyn puolesta yleensä esitettyjä perusteluja (monopolivoima, ulkoisvaikutukset, lyhytnäköisyys) yksinkertaisen hyvinvointianalyysin avulla. Määräsääntely saattaa vaikuttaa muun muassa asuntotuotantoon sekä tonttimaan hintoihin, joten on tärkeää, että sääntely on toteutettu yhteiskunnan kannalta parhaalla mahdollisella tavalla. Mi-käli sääntelyn taso on tarpeettoman korkea, sääntelyllä itsellään on kokonaishyvinvointia laskevia vaikutuksia. Helsingissä asuntorakentamiseen liittyvät autopaikkojen vähimmäisvaatimukset vai-kuttavat sitovan rakennuttajia niin, että autopaikkoja rakennetaan vain harvoin vaatimusta enemmän. Rakennettujen autopaikkojen suunnittelu liittyy kadunvarsipysäköinnin suunnitteluun, sillä nämä ovat kuluttajille vaihtoehtoisia tapoja säilyttää autoa. Kaupunkien päätettävissä ovat sekä auto-paikkojen määrä kadunvarsilla että niiden hinnoittelu. Kadunvarren pysäköinnin tehokkaalla hin-noittelulla voidaan varmistaa, että autopaikat eivät turhaan ole tyhjillään eikä niistä synny ruuhka-aikoina pulaa. Asukaspysäköinnin kysyntä suhteessa paikkamäärään vaihtelee Helsingissä merkit-tävästi eri alueilla. Viime vuosina kadunvarren asukaspysäköinnin hinta Helsingissä on noussut ja samanaikaisesti yleisön hallussa olevien tunnusten määrä on laskenut erityisesti ruuhkautuneim-milla asukaspysäköintivyöhykkeillä.

Parking policies are a significant part of urban planning as parking solutions can affect transport decisions, housing production and urban density among other things. Moreover, parking policies affect public finances via the revenue from land sales as well as via the revenue from direct parking payments. In my master’s thesis, I discuss the welfare impacts of common parking policies both in terms of elementary welfare analysis and in terms of descriptive empirical evidence from the city of Helsinki. Municipal authorities in most western cities regulate the production of parking spaces. Typically, the regulator sets minimum requirements and occasionally also maximum limits for the number of parking spaces to be produced in a construction project. I analyze the rationale for such regulation in terms of elementary microeconomics, covering reasoning that is commonly used in public dis-cussion. Moreover, I discuss the potential welfare consequences of excessive parking requirements and their impacts on housing markets and land values. In light of empirical evidence, the current requirements seem to bind developers in Helsinki so that they would voluntarily build less parking in residential buildings. The construction of private parking spaces is closely related to the planning of on-street parking, as these are alternative ways for storing a car. Municipal authorities usually need to fix the amount of on-street parking already when zoning a new neighborhood. After the construction of the neighborhood, the most important decision variable is the pricing of on-street parking. An efficient pricing scheme can ensure that on-street parking is not overcrowded nor underused. I show that residential parking demand varies significantly in different zones of Helsinki, and that over the last years during which the prices of residential parking have been increased, also the number of resi-dential parking permits that the public holds has decreased.
Description
Thesis advisor
Terviö, Marko
Keywords
pysäköinti, pysäköintipolitiikka, kaupunkitaloustiede, autopaikat
Citation