Digital service for measuring children's patient experience of preoperative medical clowning

Loading...
Thumbnail Image
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Perustieteiden korkeakoulu | Master's thesis
Date
2018-11-12
Department
Major/Subject
Software and Service Engineering
Mcode
SCI3043
Degree programme
Master’s Programme in Computer, Communication and Information Sciences
Language
en
Pages
100+17
Series
Abstract
Healthcare organisations have recently recognised patient experience as an important part of their quality care. By measuring and improving the patient experience, healthcare organisations can affect multiple parts of the care. However, children's patient experience has yet been understudied although it has been recognised that adults cannot provide as accurate views of children's experiences as children. This thesis focused on studying how digital services can be used to measure patient experiences. A digital service was designed and developed for measuring children's patient experience. Then, the digital service was used and evaluated in a case study, where the effects of preoperative medical clowning to patient experience were studied. The patient experience was studied from three different point of views; the child patients, their parents and the nurses. The case study was conducted at HUS Children's Hospital in Helsinki. This thesis was part of the LAPSUS research project. Based on the results of this study, a digital service can be used to measure patient experience. Children as young as 4 can report their experiences with child-friendly digital services. Findings of the case study indicate that preoperative medical clowning affects the patient experience of child patients and their parents in a really positive way. The study did not find differences in the cannula insertion procedure regarding the presence of the preoperative medical clown from the nurses' point of view. This study provides insights on patient experience and ways to measure it with a digital service. Also, this thesis was the first study about the effects of the preoperative medical clowns to patient experience in Finland. The recommendations of the study are to support both patient experience measurement with a digital service and preoperative medical clowns more in children's hospitals.

Potilaskokemus on viime aikoina todettu tärkeäksi osaksi terveydenhuoltoalan palveluiden laatua. Mittaamalla ja parantamalla potilaskokemusta terveydenhuollon organisaatiot voivat vaikuttaa moniin hoidon alueisiin. Lasten potilaskokemusta on kuitenkin vielä tutkittu vähän, vaikka on todettu etteivät aikuiset pysty kertomaan lasten kokemuksista yhtä tarkasti ja kattavasti kuin lapset itse. Tässä diplomityössä tutkittiin, miten digitaalisilla palveluilla voidaan mitata potilaskokemusta. Tutkimuksessa suunniteltiin ja kehitettiin digitaalinen palvelu mittaamaan lasten potilaskokemusta. Tätä digitaalista palvelua käytettiin tapaustutimuksessa, jossa tutkittiin toimenpideklovnerian vaikuttavuutta potilaskokemukseen. Potilaskokemusta tutkittiin kolmesta eri näkökulmasta; lapsipotilaan, hänen vanhempansa sekä hoitajien näkökulmasta. Tapaustutkimus toteutettiin HUS Lastenklinikalla. Tutkimus oli osa LAPSUS-tutkimusprojektia. Tutkimuksen tulokset osoittavat, että digitaalisia palveluita voidaan käyttää mittaamaan potilaskokemusta. Jopa 4 vuotiaat lapset pystyivät itse kertomaan kokemuksistaan lapsiystävällisen digitaalisen palvelun avulla. Tapaustutkimuksen tulokset osoittavat, että toimenpideklovnerialla on erittäin positiivinen vaikutus lapsipotilaiden ja heidän vanhempiensa potilaskokemukseen. Tutkimuksessa ei havaittu toimenpideklovnin läsnäololla olevan vaikutusta kanyylin laitto toimenpiteeseen sairaanhoitajien näkökulmasta. Tutkimus tarjoaa tietoa potilaskokemuksen digitaalisesta mittaamisesta, sekä lasten potilaskokemuksesta. Tutkimus oli ensimmäinen toimenpideklovnerian vaikuttavuutta potilaskokemukseen tutkiva tutkimus Suomessa. Tutkimuksen suosituksena on tukea enemmän sekä potilaskokemuksen mittaamista digitaalisten palveluiden avulla, sekä toimenpideklovneriaa lastensairaaloissa.
Description
Supervisor
Nieminen, Marko
Thesis advisor
Kaipio, Johanna
Karisalmi, Nina
Keywords
digital service, patient experience, child patient, preoperative medical clowns, children's hospital, service design
Other note
Citation