Internationalization of small Finnish food companies with Food from Finland as a supportive platform

Loading...
Thumbnail Image
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Kemian tekniikan korkeakoulu | Master's thesis
Date
2017-02-13
Department
Major/Subject
Biotechnology
Mcode
CHEM3022
Degree programme
Master's Programme in Chemical, Biochemical and Materials Engineering
Language
en
Pages
83+3
Series
Abstract
This study was a qualitative interview study about the internationalization of six small Finnish food companies supported by the government funded Food from Finland program. Results from interviews were assessed theoretically. The main research questions were about internationalization and growth, market selection strategy, and Asia as potential marketplace. Internationalization was part of the growth strategy mainly because of the small and stagnant home market. The old family businesses had set a goal to find a new direction from the international marketplace and the new companies had been international since their inception. Investments and new labor were involved in export growth. The companies served multiple markets. Almost all of the companies had two or three main markets and multiple smaller ones. The market selection strategy was ambidextrous and thus not too focused on the main markets. Their initial markets were mainly culturally and geographically close countries like Sweden and Germany. The Asian markets were a new area of interest. All of the companies had either already exported or were amidst making export deals. The companies were aware of the difficulties of operating in Asia and thus they were in need of gathering the relevant market information and finding good long term partners. The Food from Finland program offered a wide array of events that were well received by the participating companies. Networking and combining the strength and learning of small, medium and large sized companies under joint fairs and product clusters, combined with market information provided for the participants created better opportunities for all and aided the growth of Finnish food exports as a whole.

Työssä tutkittiin haastattelututkimuksen avulla kuuden pienen suomalaisen elintarvikeyrityksen kansainvälistymistä ja heille valtionrahoitteisen Food from Finland ohjelman tarjoamaa tukea. Haastatteluista kerättyä kvalitatiivista aineistoa tarkasteltiin teoreettisesti. Tutkimuksen kolme pääkysymystä liittyivät: kansainvälistymiseen ja kasvuun, markkinoiden valintastrategiaan sekä Aasian markkinoiden houkuttelevuuteen. Kansainvälistyminen oli osa yritysten kasvustragiaa, sillä kotimarkkinat ovat pienet ja pysähtyneet. Vanhojen perheyritysten tavoite oli löytää uusi suunta kansainvälisiltä markinoilta, ja uudempien yritysten toiminta oli jo lähtökohtaisesti kansainvälistä. Viennin kasvuun liittyivät investoinnit ja työvoiman lisääminen. Yritykset palvelivat useita markkinoita. Lähes kaikilta löytyi yksi, kaksi tai kolme selkeää päämarkkinaa sekä useita pienempiä markkinoita. Näin markkinoiden valintastategia oli monipuolinen, eikä päämarkkinoista oltu liian riippuvaisia. Yritysten ensimmäiset markkina-alueet olivat pääosin kulttuuriltaan ja välimatkaltaan läheisiä maita kuten Ruotsi ja Saksa. Aasian markkinat olivat yrityksille uusi kiinnostava kohdealue. Kaikilla yrityksillä joko oli jo vientiä, tai neuvottelut auki Aasiaan. Markkinan haasteellisuus oli huomioitu, ja yrityksillä oli suuri tarve relevantille markkinatutkimustiedolle sekä tarve löytää heille sopivia pitkäaikaisia yhteistyökumppaneita. Food from Finland ohjelma tarjosi yrityksille monia hyviä palveluita. Verkostoitumisen ja pienten, keskisuurten ja suurten yritysten yhteistyöllä yhteisillä messuosastoilla ja tuoteklustereilla sekä ohjelman tarjoamalla markkinatiedolla mahdollistettiin Suomen elintarvikeviennin kokonaiskasvua.
Description
Supervisor
Nordsröm, Katrina
Thesis advisor
Wrang, Esa
Keywords
internationalization, food, SME, export
Other note
Citation