Exploring the needs of older adults regarding eHealth services that support type 2 diabetes self-management

Loading...
Thumbnail Image
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Perustieteiden korkeakoulu | Master's thesis
Date
2022-07-29
Department
Major/Subject
Human-Computer Interaction
Mcode
SCI3097
Degree programme
Master’s Programme in Computer, Communication and Information Sciences
Language
en
Pages
58 + 6
Series
Abstract
The number of older adults with type 2 diabetes is growing, which creates challenges in finding enough resources to help everyone with their diabetes self-management. Digital health services, eHealth, has been proposed as a solution to help with the issue. However, older adults still use significantly less digital services than their younger counterparts, and the services still pose challenges for many of them. This thesis explores the needs and wants of the older adults aged 65 years and older with type 2 diabetes regarding the eHealth services that aim to support their diabetes self-management. The research was conducted as a mixed-methods study combining an online questionnaire and semi-structured phone interviews. The aim was to, first, gain a broader understanding of the target group and the topic using the questionnaire, and second, explore the topic deeper during the interviews. The survey was shared in a curated Facebook group for type 2 diabetics and got 39 answers in three weeks, 35 of which were eligible for the study. Out of the survey participants, eight were interviewed. Finally, the thesis discusses the practical implications of the results. The results revealed several benefits, barriers, needs and wants of the older adults regarding digital diabetes care. The participants were in general interested in using eHealth services but were opposed to them completely replacing the traditional services. The main benefits of the eHealth services were finding information online, booking appointments online, and using Omakanta services, while the most challenging aspect was learning how to use the services. These results and their practical implications provide both insights for future research, and directions on how to develop eHealth services that benefit older adults with type 2 diabetes.

Tyypin 2 diabetesta sairastavien ikäihmisten määrä kasvaa koko ajan, mikä aiheuttaa haasteita löytää tarpeeksi resursseja tukea jokaista tämän diabeteksen omahoidossa. Sähköisiä terveyspalveluita (engl. \emph{eHealth}) on esitetty auttamaan ongelman ratkaisussa. Ikäihmiset kuitenkin käyttävät edelleen huomattavasti nuorempiaan vähemmän sähköisiä palveluita, ja palveluiden käyttö on yhä haastavaa heistä monille. Tämä diplomityö tutkii 65-vuotiaiden ja vanhempien 2-tyypin diabeetikoiden tarpeita ja toiveita sähköisten terveyspalveluiden suhteen. Työn tarkoitus on löytää keinoja parantaa sähköisten terveyspalveluiden mahdollisuuksia tukea ikäihmisten 2-tyypin diabeteksen omahoitoa. Työ toteutettiin sekoitettuna tutkimuksena, jossa yhdistyivät internet-kysely ja puolistrukturoidut puhelinhaastattelut. Tavoitteena oli ensin saavuttaa kyselyn avulla laajempi ymmärrys aihepiiristä ja kohderyhmästä, ja sen jälkeen syventyä aiheeseen tarkemmin haastattelujen kautta. Kysely jaettiin valvotussa Facebook-ryhmässä 2-tyypin diabeetikoille ja siihen vastasi 39 ihmistä joista 35 kuuluivat kyselyn kohderyhmään. Vastanneista kahdeksaa haastateltiin. Tulokset paljastivat useita hyötyjä, esteitä, tarpeita ja toiveita, joita ikäihmiset kokevat sähköisiin diabetespalveluihin liittyen. Osallistujat olivat enimmäkseen kiinnostuneita sähköisten palveluiden käytöstä, mutta eivät halunneet niiden syrjäyttävän perinteisiä palveluita täysin. Tärkeimmät hyödyt olivat tiedon löytäminen internetistä, sähköinen ajanvaraus ja Omakannan palvelut, kun taas suurin haaste oli palveluiden käytön oppiminen. Tutkimuksen tulokset ja niiden käytännön merkitykset näyttävät suuntaa tulevalle tutkimukselle aiheeseen liittyen. Tulokset tarjoavat myös näkemyksiä siihen, miten kehittää palveluita, jotka hyödyttävät ikäihmisiä, joilla on tyypin 2 diabetes.
Description
Supervisor
Kujala, Sari
Thesis advisor
Valkonen, Paula
Keywords
accessibility, eHealth, older adults, diabetes self-management
Other note
Citation