Katsojan sitouttaminen tv-ohjelmaan. Miten sitä voidaan edesauttaa kehittelyvaiheessa.

dc.contributorAalto Universityen
dc.contributorAalto-yliopistofi
dc.contributor.advisorRinne, Kirsi
dc.contributor.authorHatara, Kirsi
dc.contributor.departmentElokuvataiteen ja lavastustaiteen laitosfi
dc.contributor.schoolTaiteiden ja suunnittelun korkeakoulufi
dc.contributor.schoolSchool of Arts, Design and Architectureen
dc.contributor.supervisorBardy, Aleksi
dc.date.accessioned2014-06-19T06:26:08Z
dc.date.available2014-06-19T06:26:08Z
dc.date.issued2014
dc.description.abstractOpinnäytetyön aiheena oli tutkia, miten katsojan sitouttamista televisio-ohjelmaan void-aan edesauttaa ohjelman kehittelyvaiheessa. Opinnäytteen teoreettisessa osiossa keskity-tään tarkastelemaan mediakentän murrosta ja sen vaikutuksia sisällön kehittämiseen, katsojiin ja television kanaviin. Opinnäytetyötä varten haastateltiin kahden televisiokanavan ohjelmapäällikköä, tuotan-toyhtiön toimitusjohtajaa ja fanitutkijaa. Haastattelujen avulla saatiin ajankohtaista tietoa alan tilanteesta ja käytänteistä. Opinnäytetyön taiteellisena osana toteutettiin 15-minuuttinen demo ohjelmasta Läpimur-to. Demossa käytettiin virtuaalilavastusta. Demon avulla tutkittiin katsojan sitouttamista, interaktiivisuuden mahdollisuuksia virtuaalilavastuksen keinoin sekä itse tuotantopros-essia ja ohjelman kehitystyötä. Opinnäytetyössä todettiin, että tekninen kehitys, sosiaalisen median yleistyminen ja mo-biililaitteiden lisääntynyt käyttö ovat vaikuttaneet osaltaan media-alan mur-rokseen.Katsojista on tullut aktiivisia toimijoita, jotka haluavat valita miten ja milloin sisältöä kuluttavat. Virtuaalilavastus mahdollisti uusia tapoja esitellä katsojien ohjelmaan lähettämää mate-riaalia. Virtuaalilavastuksen haasteena on tuotannon ennakkotyön määrä sekä tekniset haasteet. Demon kautta syntyi uutta tietoa, jota voidaan hyödyntää ohjelman jatkoke-hityksessä.fi
dc.description.abstractThis thesis investigates how viewer engagement to a tv program can be intensified in the development phase of the program. The theory section of the thesis handles current devel-opments and change in media sector and the effects it has on content production, con-sumers and broadcasters. Interviews for the thesis were made with two chiefs of programming, a CEO of a produc-tion company and a researcher of fan culture. With the interviews it was possible to get up to date information about industry trends and practices. The artistic work in the thesis was a 15 minute demo of a tv program named Läpimurto. Virtual sets were used in the demo. The research focus in the work was on: viewer en-gagement, interactivity possibilities with virtual sets and the production process and pro-gram development. Main conclusions in the thesis were that the technological development, the proliferation of the social media and increased use of mobile technology have each changed the media sector. Consumers have become active agents who wish to choose what and when to con-sume content. Virtual sets made it possible to use new ways to present user created content in the pro-gram. The challenge with virtual sets were the amount of work in pre production and technical difficulties. The production of the demo gave a lot of information that can be used in further development of the program.en
dc.format.extent47
dc.identifier.urihttps://aaltodoc.aalto.fi/handle/123456789/13404
dc.identifier.urnURN:NBN:fi:aalto-201406192139
dc.language.isofien
dc.programmefi
dc.subject.keywordmediakentän murrosfi
dc.subject.keywordinteraktiivisuusfi
dc.subject.keywordVvrtuaalilavastusfi
dc.subject.keywordkehitystyöfi
dc.titleKatsojan sitouttaminen tv-ohjelmaan. Miten sitä voidaan edesauttaa kehittelyvaiheessa.fi
dc.titleIncreasing the viewer engagement with a tv program by focus on the development phaseen
dc.typeG2 Pro gradu, diplomityöfi
dc.type.ontasotMaster's thesisen
dc.type.ontasotMaisterin opinnäytefi
Files