Test process analysis of Gateway GPRS Support Node

No Thumbnail Available
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Master's thesis
Date
2006
Major/Subject
Communications
Tietoliikennetekniikka
Mcode
S-72
Degree programme
Tietoliikennetekniikan koulutusohjelma
Language
en
Pages
72
Series
Abstract
Tässä diplomityössä tarkastellaan GPRS ja 3G verkon yhdyskäytäväsolmun testausprosessia käyttäen apuna erilaisia testauksen mittareita, vika-analyysiä ja riskianalyysiä. Edellä mainittujen analyysien perusteella suunnitellaan riskiperusteisen testauksen tarkka kohdentaminen. Tavoitteena on löytää keinoja parantaa testauksen tehokkuutta kohdentamalla riskiperusteinen testaus asiakkaan kannalta tärkeimmille ja vika-altteimmille toiminnallisuusalueille. Tämän tuloksena asiakkaalle pystytään toimittamaan parempilaatuinen tuote ja testauksen kustannuksia pystytään alentamaan. Työn teoriaosuudessa selvitetään ensin GPRS yhdyskäytäväsolmun toimintaa ja kommunikointia naapuriverkkoelementtien kanssa. Toiseksi selvitetään ohjelmistokehitysprosessin ja ohjelmistotestauksen perusteita. Työn käytännön osuudessa tutkitaan testauksen mittareita ja tehdään vika-analyysi. Mittareihin ja vika-analyysiin perustuen tehdään tuotteen riskianalyysi, jonka jälkeen pystytään suunnittelemaan riskiperusteinen testaus. Tutkimuksen tärkeimmät johtopäätökset: 1) Yhteistyötä tuotekehityksen, testauksen ja asiakasrajapinnan välillä pitää lisätä ja tehostaa. 2) Vaatimustenhallinnan, testitapaustietokannan ja vikatietokannan käyttöä pitää yhdenmukaistaa. 3) Testauksen ohjausta ja seurantaa helpottavien mittareiden saatavuutta ja reaaliaikaisuutta pitää kehittää.

In this thesis the test process of Gateway GPRS Support Node was analysed by means of testing metrics, a defect analysis and a product risk analysis. Based on the before mentioned analyses a risk based testing was planned. The objective of the thesis was to improve the efficiency of the testing by concentrating the risk based testing to the features that are most critical to the customers and also by emphasising the testing of the most error prone functionality areas. The goal is a higher product quality and lower testing costs. In the theoretical part of the thesis firstly the functionality of Gateway GPRS Support Node is explained and also the protocols and interfaces towards the other network elements are investigated. Secondly the basics of the software creation process and the software testing are described. In the practical part of the thesis the testing metrics are researched and the defect analysis is performed. Then the risk based testing is planned based on the product risk analysis. Main conclusions of the study: 1) Co-operation between the product development, the testing and the customer support should be strengthened. 2) The usage of the requirement management database, the test management database and the defect tracking database should be harmonized. 3) The availability of the real-time testing metrics should be improved.
Description
Supervisor
Häggman, Sven-Gustav; Prof.
Thesis advisor
Zhao, Rui; DI
Keywords
GGSN, software testing, testing metrics, defect analysis, risk based testing, GGSN, ohjelmistotestaus, testauksen mittarit, vika-analyysi, riskiperusteinen testaus
Other note
Citation
Permanent link to this item
https://urn.fi/urn:nbn:fi:tkk-006172