Tunnelma: Suppea tutkielma

Loading...
Thumbnail Image
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
School of Arts, Design and Architecture | Bachelor's thesis
Date
2014
Department
Major/Subject
Mcode
Degree programme
Lavastustaide
Language
fi
Pages
49
Series
Abstract
Opinnäytetyössäni Tunnelma: Suppea tutkielma tutkin sekä tunnelmaa ilmiönä, että sen valjastamista teatterikäyttöön. Tutkimus ei pyri tyhjentävästi vastaamaan kysymykseen "Mitä on tunnelma?". Sen sijaan tavoitteena on uppoutua tunnelman käsitteeseen ja oppia ymmärtämään kyseisen tuntemuksen muodostumiseen liittyvien tekijöiden lukuisuus. Aineistona käytän neljää teatterikorkeakouluun toteutettua harjoitustyötäni, joitakin tunnelmaa kokemuksellisista lähtökohdista käsitteleviä lähdeteoksia sekä pieniä tekstin sekaan sijoittamiani esimerkkejä tunnelmista kirjallisessa ja kuvallisessa muodossa. Tutkielman alussa asetan lähtökohdat tunnelman tutkimiselle määritellen joitakin käsitteitä ja rajaten näkökulmaa hieman. Toisessa osiossa avaan lähdeteoksia ja omia näkemyksiäni tunnelmasta ja sen tasoista. Luku rakentuu kuulemalleni väittämälle, jonka mukaan lavastaja suunnittelee tilaan tunnelman, kun taas arkkitehti ei. Tämän väittämän valossa pohdin ensinnäkin sitä, mihin tunnelmalla yleensä viitataan ja mistä kaikesta se näyttää koostuvan, sekä toiseksi sitä, missä määrin kyseinen väittämä pitää paikkansa. Käy ilmi, että tunnelman käsite on moniulotteinen ja että sillä voidaan viitataan erilaisiin ilmiöihin, jotka rinnakkaisuutensa vuoksi saatetaan helposti sekoittaa toisiinsa. Kuitenkin osion lopussa tulen johtopäätökseen, että arkkitehdin ei ole mahdollista suunnitella tilaan tunnelmaa mm. siksi, että sen muodostumiseen liittyy paljon ulottuvuuksia, joihin on suunnitteluprosessissa mahdotonta vaikuttaa. Vastaamatta jää kysymykseen, voiko lavastajakaan täten tarkoituksellisesti suunnitella tunnelmaa, ja jos voi, millaista ja miten. Kysymykseen haen vastauksia teosesittelyosuudesta, jossa käyn läpi neljän harjoitustyöni prosesseja tunnelman näkökulmasta. Esittelyt toimivat esimerkkeinä siitä, millaisin keinoin olen tunnelmaa lavastamiini esityksiin tietoisesti tai sattumoisin luonut, miten jokin tunnelma on mahdollisesti vaikuttanut prosessiin ja millainen tunnelma tästä prosessista on edelleen syntynyt. Tuon ilmi, että tunnelmat ja tunnelman käsite on kulkenut mukanani aina ensimmäisestä harjoitustyöstä lähtien vaikuttaen prosesseihin ja lopputuloksiin suuresti, joka kerta eri tavalla. Osiossa ennen loppupäätelmää nostan esiin muutaman kirjoittamisen myötä mielessäni tärkeäksi nousseen seikan, kuten yksityiskohdat, maailman kokonaisvaltaisuuden oheismateriaaleja myöten sekä yleisen ja tunnistettavan tasapainon. Lopulta totean tulleeni hyvinkin tutuksi tunnelman kanssa siinä mielessä, että pohdittuani sitä tiedän sen koostuvan oikeastaan aivan kaikesta. Kerron, että tällä tiedolla uskon voivani rakentaa näyttämölle tunnelmaa sen eri tasoissa luottaen siihen, että teatterissa kaikki on mahdollista, miksei siis myös tunnelman, jota myös näyttämön universumiksi lopulta kutsun, kokonaisvaltainen suunnitteleminen.
Description
Supervisor
Pyhälä, Sampo
Thesis advisor
Pyhälä, Sampo
Keywords
tunnelma, teatteri, lavastus, fenomenologia
Other note
Citation