Johtajien sosiaalisen identiteetin rakentuminen strategisina toimijoina

No Thumbnail Available
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Informaatio- ja luonnontieteiden tiedekunta | Licentiate thesis
Date
2010
Department
Major/Subject
Työpsykologia ja johtaminen
Mcode
TU-53
Degree programme
Language
fi
Pages
96 + 10
Series
Abstract
Tutkimus käsittelee johtajien (strategien) sosiaalisen identiteetin rakentumista strategisina toimijoina. Sosiaalinen identiteetti vastaa kysymykseen keitä me olemme organisaation jäseninä. Perinteisesti identiteettejä on tarkasteltu identiteettiin liitettävinä pysyvinä ominaisuuksina ja muuttumattomina tai siten, että ne muuttuvat vähitellen. Näitä näkemyksiä on kuitenkin alettu myös kritisoimaan. Identiteetin tarkastelu sosiaalisena konstruktiona muodostuu keskeiseksi tutkimuskohteeksi globalisaation ja jälkimodernina aikana, jolloin ihmiset eivät tarkalleen tiedä, keitä he ovat yksilöinä tai yhteisöinä. Tällöin identiteetin olemusta kuvaa dynaamisuus: pirstoutuneisuus, tilannekohtaisuus ja moninaisuus. Kysymyksen pohdinta on tärkeää myös strategiatyötä käytännössä tekevien strategisten toimijoiden ja koko organisaation toiminnan näkökulmasta. Tutkimus pyrkii kuvaamaan ja ymmärtämään johtajien sosiaalisen identiteetin rakentumista kerronnallisena ilmiönä. Tässä tutkimuksessa kerronta ja kieli nähdään eräänlaisena areenana, jossa sosiaalista identiteettiä sosiaalisesti rakennetaan. Tutkimus tarkastelee johtajien sosiaalisen identiteetin rakentumista globaalisti toimivan terveyden ja hyvinvoinnin alan yrityksen Suomen maaorganisaatiossa v. 2007-08. Tutkimusaineisto perustuu johtajien haastatteluihin sekä muihin analyysiä tukeviin dokumentteihin ja havaintoihin. Tutkimustulokset osoittavat, että johtajien sosiaalinen identiteetti strategisina toimijoina rakentuu organisaation strategiatyötä arvottavassa kerronnassa käytännönläheisenä puurtamisena, vuorovaikutteisena tekemisenä, yhteistyönä muiden kanssa sekä vastuun antamisena ja ottamisena. Tulokset kertovat tarkemmin siitä, miten strategiatyötä kuvattiin ja millaista strategista toimintaa näissä teemoissa ilmeni joko nykyhetkessä tai ideaalitilassa. Tutkimustulosten perusteella voidaan todeta, että strategiset toimijat käyttivät kielellisesti rikkaassa kerronnassaan lukuisia erilaisia kielellisiä keinoja sosiaalisen identiteetin rakentumisessa. Nämä keinot olivat tutkitun johtajaryhmän strategiakielen käytölle ominaisia puhetapoja, kuten metaforien käyttöä ja tiettyjä kieliopillisia piirteitä. Sosiaalinen identiteetti saa näin strategiatyötä kuvaavassa kerronnassa erilaisia ilmentymiä. Tutkimus rakentaa pohjan teoreettiselle kontribuutiolle, mikä lisää ymmärrystä johtajien (strategien) sosiaalisen identiteetin rakentumisesta sekä heidän käytännössä tekemästään työstä kielellisestä näkökulmasta. Tutkimuksessa käytetyt kerronnalliset analyysimetodit tarjoavat uutta näkökulmaa näiden metodien sovellettavuudesta kerronnallisessa tutkimuksessa. Käytännön näkökulmasta tutkimus avaa oven laajemmalle yleisölle tapausorganisaatioon, jonka johtajien strategiatyötä käytännön tasolla kuvattiin. Tutkimus nostaa esiin yksityiskohtaisia kuvauksia eri strategia- ja johtamiskäytännöistä, joita johtajat pitivät tärkeinä ja onnistuneina omassa organisaatiossaan. Tutkimustulokset tarjoavat näin ideoita ja näkökulmia myös laajemmin strategiaprosessien ja strategiatyön käytäntöjen suunnitteluun ja toteutukseen.

The study focuses on managers' (strategies') social identity construction as strategy practitioners. Social identity answers the question who we are as members of organization. Traditionally, identities have been studied as a set of features that sum up what identity is about. Identities have been studied as fixed and stable, or that they change gradually in the course of time. Currently these views have as well been criticized. Considering identity as social construction becomes a remarkable subject of research during the time of globalization and postmodernism, when people do not exactly know, who they are as individuals or as communities. In this case, identity appears dynamical: it is fragmented, situated and diversity. Considering this question is important both from strategic work practicing managers' and whole organization's point of view. The objective of this study is to describe and understand managers' social identity construction as a narrative phenomenon. In this study, narrative and language are seen as an arena where social identity construction occurs. The study explores managers' social identity construction in a global healthcare and wellbeing company's country organization in Finland during 2007-2008. The empirical data is based on the interviews with managers and other analysis supporting documents and observing. The study shows, that managers' social identity as strategy practitioners appear in narrative which values organization's strategic work. As a result of this analysis social identity as strategy practitioners appears as plodding in action, interactive doing, cooperation with others and both giving and taking responsibility. Results also define, how strategic work was described and what kind of strategic action emerged in these themes at present or in ideal situation. The study shows that strategy practitioners used linguistically rich narrative describing strategic work and used numerous di_erent linguistic methods in constructing social identity. These methods, such as metaphors and specific grammatical features, were distinctive for the studied manager group using strategy language. Social identity receives thus different kind of manifestations in narrative which describes strategic work. The study builds theoretical contribution for understanding social identity construction as strategy practitioners from linguistic point of view and also practitioners' work in action. Narrative analysis methods that were used in the study, also present new perspective about their applicability in narrative research. From practical viewpoint, the study opens the door for wider audience to a case organization whose strategic work of managers was described. The study reveals detailed descriptions of di_erent kinds of strategy and managerial work practices which were considered important and successful by the managers in their own organization. Therefore results of the study provide ideas and perspectives in practice to the planning and implementation of strategy processes and practices.
Description
Supervisor
Lipponen, Jukka
Thesis advisor
Hämäläinen, Virpi
Isopahkala-Bouret, Ulpukka
Keywords
sosiaalinen identiteetti, strateginen toimija, johtaja, strategiatyö, kerronnallisuus, social identity, strategy practitioner, manager, strategic work, narrative
Other note
Citation