Mitä saisi olla? Shto by vy hoteli? Arvonluonnin erityispiirteet Venäjälle suuntautuvan kulttuuri-viennin suunnittelussa vuonna 2013.

Loading...
Thumbnail Image
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
School of Arts, Design and Architecture | Master's thesis
Date
2014
Major/Subject
Mcode
Degree programme
Language
fi
Pages
109 + 4
Series
Abstract
Tämä opinnäytetyö tarkastelee Venäjälle suuntautuvaa kulttuurivientiä ja sen suunnittelua vuonna 2013. Lähestyn kulttuurivientiä sen laajemmassa merkityksessä, jolloin se kattaa alleen luovat alat ja tätä kautta linkittyy luovaan talouteen. Huomioin työssäni myös sen, että kulttuurivienti voi olla myös täällä Suomessa tapahtuvaa palveluiden ja tuotteiden tarjoamista. Työni pohjautuu hypoteesiin palvelumuotoilun hyödyllisyydestä kulttuuriviennin suunnittelussa – siihen, kuinka palvelumuotoilulla voidaan lisätä Venäjän toimintaympäristön tuntemusta sekä asiakastuntemusta, joiden pohjalta voidaan rakentaa toimivia kokonaiskonsepteja. Pyrin tutkielmassa kartoittamaan palvelumuotoilun hyötyjä ja sen soveltuvuutta Venäjän markkinoilla koettuihin haasteisiin. Tällä pyrin hahmottelemaan, missä roolissa palvelumuotoilu on Venäjälle suuntautuvan kulttuuriviennin suunnittelussa vuonna 2013. Työni pääkysymys on: Kuinka tarjota kulttuurituotteita ja -palveluita Venäjän markkinoille ja onnistua arvonluonnissa? Keskeiset alakysymykseni ovat: • Kuinka hyödyntää palvelumuotoilua suunniteltaessa kulttuurivientiä Venäjälle? • Miten luoda asiakkaan tarpeita vastaavia palvelu- ja tuotekonsepteja? • Mitä ovat Venäjän toimintaympäristön erityispiirteet? Aineistoni on kerätty teemahaastattelujen avulla. Haastattelin viittä alan asiantuntijaa kesäkuun 2013 aikana. Haastatteluissa kartoitin haastateltavien kokemuksia ja näkemyksiä Venäjästä toimintaympäristönä sekä sen erityispiirteistä suunniteltaessa kulttuurivientiä. Lisäksi selvitin heidän kokemuksiaan palvelumuotoilusta. Kesäkuussa 2013 tekemieni haastatteluiden lisäksi haastattelin kolmea haastateltavista uudelleen marraskuussa 2013 sähköpostin välityksellä. Tällä toisella haastattelukierroksella tarkensin ensimmäisellä haastattelukierroksella esiin nousseita asioita. Haastatteluiden lisäksi käytän työssäni pääasiassa kirjallisuudesta ja erilaisista raporteista koostuvaa lähdemateriaalia, jota tulkitsen ja analysoin. Haasteen hypoteesin testaukselle loi aiheen vähäinen aikaisempi tutkimustieto sekä haastateltavien vähäinen tietämys palvelumuotoilusta. Haastatteluissa kuitenkin ilmeni, että lähes kaikilla haastateltavilla oli kokemusta palvelumuotoilusta, vaikka he eivät itse sitä välttämättä tiedostaneetkaan. Näin ollen voidaan nähdä, että kokemusta aiheesta on, mutta systemaattinen tulosten raportointi uupuu. Haastattelussa esille nousseet kokemukset ja näkemykset Venäjästä toimintaympäristönä ja arvonluonnin mekanismeista siellä tukevat ajatusta siitä, että palvelumuotoilun työkalujen avulla voidaan paremmin ymmärtää, minkä loppukäyttäjä kokee arvokkaaksi. Tämä voi edesauttaa suosittelun aikaansaamista, tarjonnan suunnittelua, verkostojen rakentamista sekä koko prosessin luomista ja hallintaa aina suunnittelusta lanseeraukseen asti. Tätä kautta voidaan luoda uniikkeja palvelu- ja tuotekonsepteja sekä onnistua arvonluonnissa. Haastatteluissa keskeisimmät esille nousseet annit arvonluonnissa ovat mielestäni näkemys palveluiden paketoinnista sekä suosittelun ja tarinoiden rakentamisen tärkeydestä suunnitellessa venäläisille suuntautuvaa kulttuurivientiä.

This thesis examines culture export to Russia in 2013, and the planning of it. I approach cultural export in its wider meaning, covering creative fields and thus linking to creative economy. I also take into account the fact that cultural export can mean the offering of services and products in Finland. My work is based on a hypothesis of the usefulness of service design when planning cultural export—how service design can increase knowledge of customers and of the operational environment in Russia. This knowledge can be used as a basis when building functional concepts. I try to survey the benefits of service design and how well it fits to the challenges experienced in the Russian market. Consequently, I try to outline the role of service design when planning cultural export to Russia in 2013. The main question of my thesis is: How to offer cultural products and services to the Russian market and succeed in value creation? The essential secondary questions are: • How to tap into service design when planning cultural export to Russia? • How to create service and product concepts that match customer’s needs? • What are the special characteristics of the Russian operational environment? My material was collected through semi-structured interviews. I interviewed five experts in June 2013. In the interviews I mapped their experiences of Russia as an operational environment and insights into the special characteristics of Russia when planning cultural export. I also surveyd their experiences of service design. I re-interviewed three of the interviewees in November 2013 via email. In this second round I elaborated the issues that had emerged in the first round. Besides these interviewes, my source material mainly consists of literature and reports, which I analyse and interpret. The fact that little research exists on the subject made the testing of the hypothesis challenging. Also, the interviewees had little knowledge of it. However, as it turned out in the interviews, almost every interviewee had experience of service design even if they had not been aware of it. Hence it can be said that experience of the subject exists but there is a lack of systematic reporting of it. The experiences of Russia and the insights into value creation that emerged in the interviews support the idea that the tools of service design can help understand what the customers experience valuable. This contributes in achieving recommendations, planning the offering, building the networks and creating and managing the whole process from planning to launch. This way it is possible to create unique service and product concepts and to succeed in value creation. In my opinion, the most beneficial insights that emerged in the interviews are the insights of packaging the services and of the importance of recommendations and storytelling when planning cultural export for the Russians.
Description
Supervisor
Taina Rajanti, Taina Rajanti
Thesis advisor
Mäenpää, Taina Rajanti
Keywords
Venäjä, kulttuurivienti, luova talous, palvelumuotoilu, verkostot, arvonluonti, Russia, cultural export, creative economy, service design, networks, value creation
Citation