Ratinan suvanto - kaupunkitilojen kehittämissuunnitelma

dc.contributorAalto Universityen
dc.contributorAalto-yliopistofi
dc.contributor.advisorHautamäki, Ranja
dc.contributor.authorNorros, Inka
dc.contributor.departmentArkkitehtuurin laitosfi
dc.contributor.schoolTaiteiden ja suunnittelun korkeakoulufi
dc.contributor.schoolSchool of Arts, Design and Architectureen
dc.contributor.supervisorSinkkilä, Jyrki
dc.date.accessioned2016-06-16T09:37:57Z
dc.date.available2016-06-16T09:37:57Z
dc.date.issued2016
dc.description.abstractTämä diplomityö käsittelee ajankohtaista ja maailmanlaajuista ilmiötä, kaupunkirakentamisen uudistamista, jonka myötä kaupunkien rannoista on syntynyt uusien virkistysalueiden paikkoja. Tarkastelen tätä ilmiötä esimerkkikohteiden avulla ja selvitän miten veden äärelle pääsemistä on edistetty kaupungeissa. Lopuksi esitän kaupunkitilojen kehittämissuunnitelman Tampereen ydinkeskustassa sijaitsevalle Ratinan suvannon ranta-alueelle. Tampereen kaupunki on tilannut diplomityön alueen jatkosuunnittelun tueksi. Työn lähtöasetelma on ajankohtainen ja kiinnostava. Suunnittelualue sijoittuu Tammerkosken alajuoksulle, Ratinan suvannon ympäristöön. Se mielletään nykyisellään uinuvaksi alueeksi, joka on jäänyt historiallisesti arvokkaiden kosken puistonauhojen ja tehdasalueiden varjoon. Pyhäjärven rantaan, suunnittelualueen eteläpuolelle, on kehittymässä merkittävä uusi asuinalue. Sen lisäksi Ratinan stadionin yhteyteen on rakentumassa suuri kauppakeskus. Suunnittelualue jää tämän historiallisen keskustan ja arvokkaan koskenvarren sekä uuden Pyhäjärven rantaan muodostuvan alueen väliin. Alueen rooli on kokemassa muutoksen, joka kohdistaa suunnittelualueelle uusia käyttövaatimuksia. Haasteeksi nousee näiden uusien ja vanhojen kaupunkirakenteellisten kokonaisuuksien käsittely ja niiden yhteen nivominen suunnittelualueella. Tilaajana Tampereen kaupunki toivoi tutkittavan erityisesti kahta asiaa. Ensinnäkin sitä, kuinka suunnittelualueella pääsisi jatkossa paremmin veden äärelle. Nykyiset korkeat rantamuurit aitoineen eivät muodosta rannan äärelle oleskelualueita. Toiseksi sitä, miten suvannon alueesta saataisiin kehitettyä kokonaisvaltainen, imagoltaan korkealaatuinen ja laadukas virkistysalue, joka liittyisi muuhun arvokkaaseen koskiympäristöön ja sen virkistysreitteihin. Työ koostuu viidestä osiosta. Ensimmäisessä asetan työlleni lähtökohdat ja kerron tarkemmin sen ympäristössä tapahtuvista ajankohtaisista hankkeista. Toisessa tutkin aluksi kaupunkien kehityshistoriaa sekä veden ja rantojen roolia kaupungissa. Sen jälkeen pohdin kaupunkirakentamisen uudistamista maailmanlaajuisena ilmiönä. Esittelen esimerkkejä kaupunkirantojen uudistamisesta viidessä eurooppalaisessa kaupungissa. Lisäksi pohdin, miksi veden äärelle pääsystä on muodostunut maailmanlaajuinen pyrkimys, jota edistetään monenlaisin tavoin. Kolmannessa luvussa analysoin alueen nykytilan ja erittelen sen mahdollisuuksia. Analyysien pohjalta esittelen alueelle kehittämisvision, jolla aktivoidaan suvannon ympäristö ranta-alueineen. Lopuksi esitän suunnittelualueelle yleissuunnitelman, jota tarkennan osa-aluesuunnitelmin Laukontorin, Ratinan rantapuiston ja Ratinan stadionin rannan osalta. Suunnitelmissa on pyritty ratkaisemaan analyysien osoittamia epäkohtia ja puutteita, sekä luomaan suunnittelualueelle visiota tukevia omaleimaisia kaupunkitiloja.fi
dc.description.abstractThis thesis studies a topical and global phenomenon, renewal of city planning, whereby waterfronts of cities have become places of new recreational areas. The phenomenon is studied by analyzing similar projects. An urban development plan for the surroundings of Ratina stream pool is presented in the end. This thesis was ordered by the city of Tampere to support the further development of their urban plans. The thesis development plan area is situated near Tammerkoski’s downstream, around the area of the Ratina stream pool. The area has been neglected due to the surrounding historically more valuable stream parks and industrial areas. The current topic makes the thesis position very fascinating. A significant new urban housing is being developed on the shore of lake Pyhäjärvi on the south side of the development plan area. In addition a large commercial center is built detached to Ratina stadium. The development plan area is surrounded by historical center, valuable riverside and new urban area by lake Pyhäjärvi. The entire area is going through a transformation, which poses new demands on the planning area. The challenge is the treatment and combining these new and old city structural entities on the planning area. As the client the city of Tampere desired that especially two things should be examined. Firstly, how to enhance the proximity of water. With the existing high riverside wall with fences there is no recreational spaces near the shore. Secondly, how the stream pool could be developed into an entire high quality recreational environment, which connects to the other valuable riverside environment with its pathways. The thesis is made up of five sections. The first section is about the positioning the thesis and describing in more detail about the surrounding development actions. The second section is about the history of urban city planning and the role of rivers and shore sides in the cities. The section includes urban development renewal as a global phenomenon. This will be introduced through elaborating city shore side renewal projects in five different European cities. In addition the global motivation to increase the proximity of water in urban areas is examined more. The third section analyses the current condition of the area and introduces possibilities. These analyses form the basis of a development vision. The thesis also includes a general urban plan to the designated development area. The urban general plan is elaborated with partial plans for Laukontori, Ratina waterfront park and Ratina stadium shore. The plan aims to solve the problems arisen from the analysis and simultaneously creating an unique urban recreational environment.en
dc.format.extent164+10
dc.format.mimetypeapplication/pdfen
dc.identifier.urihttps://aaltodoc.aalto.fi/handle/123456789/20805
dc.identifier.urnURN:NBN:fi:aalto-201606162354
dc.language.isofien
dc.locationP1 Ark Afi
dc.programmefi
dc.programme.majorMaiseman suunnittelu ja rakentaminenfi
dc.programme.mcodeMA-94fi
dc.rights.accesslevelopenAccess
dc.subject.keywordvesifi
dc.subject.keywordrantarakentaminenfi
dc.subject.keywordranta-aluefi
dc.subject.keywordrantapuistofi
dc.subject.keywordranta-aukiofi
dc.subject.keywordrantapromenadifi
dc.titleRatinan suvanto - kaupunkitilojen kehittämissuunnitelmafi
dc.titleStream pool of Ratina - urban development planen
dc.typeG2 Pro gradu, diplomityöfi
dc.type.okmG2 Pro gradu, diplomityö
dc.type.ontasotMaster's thesisen
dc.type.ontasotMaisterin opinnäytefi
dc.type.publicationmasterThesis
local.aalto.idinssi56211
local.aalto.openaccessyes
Files
Original bundle
Now showing 1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
Name:
master_Norros_Inka_2016.pdf
Size:
49.17 MB
Format:
Adobe Portable Document Format