Transitioning towards continuous development within an established business organization

Loading...
Thumbnail Image
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Sähkötekniikan korkeakoulu | Master's thesis
Date
2017-12-11
Department
Major/Subject
Tietoverkkotalous / Network Economics
Mcode
ETA3003
Degree programme
CCIS - Master’s Programme in Computer, Communication and Information Sciences (TS2013)
Language
en
Pages
55+7
Series
Abstract
Software development today has rapidly developed into a significant part of business and its value creation chain. Increasingly more stakeholders within an organization are tied in with more frequent software releases. This has driven organizations to adapt to more flexible and continuous software development methods. This Master’s Thesis addresses the challenges, advantages and disadvantages associated in shifting an organization’s software development culture towards that of continuous development. The specific type of continuous development within this research considers the new software development culture of DevOps. DevOps is seen as a fundamental change in the IT world today for the transition towards continuous software development, where dedication is given to the successful collaboration between development and operations. The aim of this research is to discover the vastness of attempting to change an organizational culture for an improved and modern software development process for all stakeholders involved. Furthermore, this research attempts to provide the organization at hand with information on how and where to begin initiating the required changes. New cloud computing technologies have enabled development teams to become less dependent on companies’ traditional IT departments. The research is conducted via literature review and the data collected through interviews with employees of the organization attempting to shift towards continuous development. Further information is gathered through three case studies of other companies that have successfully undergone a transition towards continuous development and DevOps.

Tänä päivänä ohjelmistokehityksestä on nopeasti muodostunut merkittävä osa liiketoimintaa ja sen lisäarvon tuottamista. Yhtiöiden sisällä yhä useampi sidosryhmä on osallisena yhä useammin toistuvissa ohjelmistojulkaisuissa. Tästä johtuen yritykset ovat joutuneet sopeutumaan joustaviin ja jatkuviin tapoihin kehittää ohjelmistoa. Tämä diplomityö tutkii yhtiön jatkuvaan ohjelmistokehitykseen siirtymisen haasteita, hyötyjä ja haittoja. Jatkuvan ohjelmistokehityksen tyyppi, jota tässä työssä tutkitaan, on nimeltään DevOps. DevOps:ia pidetään keskeisenä muutoksena nykypäivän IT-alalla jatkuvaan kehitykseen siirtymisessä. Sen pääpiirteeksi koetaan sulava yhteistyö kehityksen ja ylläpidon välillä. Tämän tutkimuksen tavoite on selvittää yrityksen ohjelmistokehityksen muuttamisen laajuuden ottamalla samalla sen kaikki sidosryhmät huomioon. Lisäksi tämä tutkimus pyrkii tuottamaan yritykselle, jolle tutkimus tehdään, lisätietoa siitä miten tarvittavat muutokset voidaan käynnistää ja toteuttaa. Uudet pilvipalvelut ovat lisänneet kehityksen autonomisia työskentelytapoja ja vähentäneet heidän riippuvuuksia perinteisen IT-osaston toiminnollisuuksista. Tutkimus toteutetaan kirjallisuuskatsauksen sekä yrityksen eri sidosryhmien haastattelujen kautta. Lisätietoa kerätään esimerkkien avulla, joissa tutkitaan kolmen eri yrityksen menestyksekkäitä siirtymisiä jatkuvan ohjelmistokehityksen pariin.
Description
Supervisor
Kilkki, Kalevi
Thesis advisor
Rajala, Antti
Sipilä, Tatu
Keywords
DevOps, agile, lean, cloud computing, continuous development
Other note
Citation