Usability of a Digital Learning Environment dor Classroom Context

No Thumbnail Available
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Perustieteiden korkeakoulu | Master's thesis
Date
2015-02-24
Department
Major/Subject
Media
Mcode
IL3009
Degree programme
Informaatioverkostojen koulutusohjelma
Language
en
Pages
80+4
Series
Abstract
As the whole world is experiencing digitalisation, so is the education sector facing new challenges as well. Educational Technology is now a part of everyday school life in many developed countries. In Finland, educational publishers have for some years published electronic materials that can be distributed through a web-based learning environment. This thesis studies the usability of one such learning environment, the Sanoma Pro Learning Environment, in the classroom context. The study focuses especially on touch screen and mobile platforms. The aim is to understand how the learning environment is used in the classroom and how it could be improved for different touch screen use situations. The theoretical basis for this thesis is a combination of theory on different aspects of Educational Technology and usability and research methodology for qualitative studies. In the empirical study I combine observation and interviews as well as the Contextual Inquiry –method. I apply these methods to field studies in schools that use the learning environment. The data comes from observation in the classroom and student and teacher interviews. Based on the gathered data I indentify traits of the current use cases of the learning environment as well as problems and improvement suggestions. The results suggest that most problems affecting the use of digital materials in schools are still technical. Usability issues exist but users do not necessarily see them as problems. Using mobile devices is not yet very common in schools and the users often do not see their usefulness. Considering the results Sanoma Pro could focus even more on customer-centred product development and solve the technical problems that are related to the product.

Digitalisoitumisen aallon pyyhkiessä koko maailman yli myös opetussektori saa osansa uudistuksista. Opetusteknologia on nyt arkipäivää suuressa osassa kehittyneitä maita. Suomessa oppimateriaalikustantajat ovat jo jonkin aikaa julkaisseet sähköisiä oppimateriaaleja yhä laajenevassa määrin. Materiaaleja jaetaan ja käytetään usein jonkin verkossa sijaitsevan oppimisympäristön kautta. Tämä diplomityö käsittelee erään tällaisen oppimisympäristön, Sanoma Pro Oppimisympäristön, käytettävyyttä luokkahuonekontekstissa, painottuen kosketusnäyttöihin ja mobiilialustoihin. Tavoitteena on ymmärtää, miten Oppimisympäristöä käytetään luokkahuoneissa ja miten sitä voisi parantaa ajatellen kosketusnäyttökäyttöä. Teoriaosuudessa käsittelen opetusteknologian eri puolia ja käytettävyyden sekä kvalitatiivisen tutkimuksen menetelmiä. Empiriaosuuteen yhdistelen menetelmistä havainnointia, haastattelua ja Contextual Inquiry –menetelmää. Teen tutkimuksen peruskouluissa Suomessa ja analysoin tulokset käyttäen laadullisen tutkimuksen analyysimenetelmiä. Tutkimuksessa haastattelen oppilaita ja opettajia sekä observoin oppitunteja. Lopputuloksena pyrin ymmärtämään, miten Oppimisympäristöä käytetään luokkahuoneissa, mitä ongelmia sen käyttöön liittyy ja miten sitä voisi parantaa kosketusnäytöille sopivammaksi. Tulokset viittaavat siihen, että kouluissa suurimpia esteitä digitaalisten oppimisympäristöjen laajemmalle käytölle ovat edelleen tekniset ja laitteistoon liittyvät ongelmat. Käytettävyysongelmat lähinnä hidastavat käyttöä, mutta niitä ei juurikaan koeta ongelmiksi. Mobiililaitteiden hyödyntäminen koulun arjessa on vielä aluillaan ja hyötyjä tarkastellaan vain melko rajatussa käyttömielessä. Teknisten ongelmien ratkaisemiseksi omalta osaltaan Sanoma Pron tulisi panostaa vieläkin asiakaslähtöisempään tuotekehitykseen ja tutustua järjestelmällisemmin aitoihin käyttöympäristöihin ja -tilanteisiin.
Description
Supervisor
Nieminen, Marko
Thesis advisor
Riihiaho, Sirpa
Laine, Mikko
Keywords
educational technology, learning environment, usability, touch screens, finnish education
Other note
Citation