Water stewardship in Finnish corporations – developing a toolbox for value chain management

Loading...
Thumbnail Image
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Insinööritieteiden korkeakoulu | Master's thesis
Date
2019-12-16
Department
Major/Subject
Mcode
Degree programme
Master's Programme in Water and Environmental Engineering (WAT)
Language
en
Pages
50+1
Series
Abstract
Water is a significant resource for the nature, for people and for corporations. Corporate operations require water in many different steps if not in all of them. The largest amount of water is used in corporate value chains. Corporate water stewardship promotes sustainable use of water both in internal and external operations of a corporation. Value chains are recognised as the biggest challenge for corporate water stewardship. This study aimed to identify 1) the biggest challenges Finnish corporations have with water stewardship, 2) how water stewardship is managed in the value chains and 3) which tools could be used to improve value chain management To achieve these aims, corporate and expert interviews and literature review of water stewardship and value chain management were conducted. Data was analysed through analytical framework that was established for this study. Analytical framework was built with the water reporting framework of CDP Water Program and value chain management theories. The results show that corporations have quite consistent challenges with water stewardship. At the same, it was possible to identify several tools in use for value chain management. The biggest challenges considered the lack of information on value chains and water use in them and a difficulty to take water stewardship beyond internal actions of a corporation to external actions. Additionally, climate actions have taken a big part of corporations’ sustainability work. Based on these findings, a toolbox that provides tools for water sustainable value chain management, was built. Toolbox includes six categories, which are 1) legislation and policy, 2) contracts, 3) strategy, 4) resource efficiency, 5) communication and information sharing, and 6) stakeholder engagement. The toolbox aims to ease the consideration of water stewardship as part of value chain management by creating a coherent entity of several different management tools.

Vesi on merkittävä resurssi luonnolle, ihmisille ja yritysten toiminnalle. Yritysten toimintaan tarvitaan vettä kaikissa sen vaiheissa ja suurin osuus vedestä käytetäänkin yritysten arvoketjuissa. Yritysten vesivastuu edistää kestävää vedenkäyttöä sekä yrityksen sisäisissä toimissa että arvoketjussa. Merkittävimmäksi haasteeksi on tunnistettu juuri arvoketjut. Tämän diplomityön tavoitteena oli 1) tunnistaa suomalaisten yritysten suurimmat haasteet vesivastuussa, 2) tunnistaa yritysten keinot vesivastuun hallintaan arvoketjuissa ja 3) löytää keinoja, joilla arvoketjujen hallintaa voidaan vesivastuun osalta parantaa. Näiden tavoitteiden saavuttamiseksi tehtiin yrityshaastatteluja, asiantuntijahaastatteluja sekä kirjallisuuskatsaus vesivastuu -ja arvoketjukirjallisuudesta. Työtä varten rakennettiin analyyttinen viitekehys, jonka kautta kerättyä aineistoa analysoitiin. Analyyttinen viitekehys rakentui CDP Water Program:n vesiraportoinnin pohjasta ja arvoketjujen hallinnan osa-alueista. Tulokset osoittivat yhteneväisiä vesivastuuhaasteita yritysten välillä ja toisaalta tunnistettavissa oli useita työkaluja, joita yritykset käyttävät arvoketjujensa hallintaan. Suurimmat haasteet liittyivät tiedon vähäisyyteen arvoketjuista ja niiden vedenkäytöstä sekä vaikeuteen viedä vesivastuutoimia yrityksen omien toimintojen ulkopuolelle. Lisäksi ilmastotoimet vievät ison osan vastuullisuustyön resursseista, eikä vesivastuulla ole vielä yhtä suurta painoarvoa. Näiden löydösten perusteella rakentui työkalupakki, joka tarjoaa eri kategorioihin perustuvia keinoja vesivastuulliseen arvoketjun hallintaan. Kategorioiksi muodostui 1) lainsäädäntö ja politiikka, 2) sopimukset, 3) strategia, 4) resurssitehokkuus, 5) kommunikaatio ja informaation jakaminen ja 6) sidosryhmäyhteistyö. Työkalupakin tarkoituksena on luoda erilaisista hallinnan keinoista yhtenäinen kokonaisuus, joka helpottaa vesivastuun huomioimista arvoketjujen hallinnassa.
Description
Supervisor
Keskinen, Marko
Thesis advisor
Sojamo, Suvi
Reinikainen, Anu
Keywords
water stewardship, value chain management, corporations, sustainability
Other note
Citation