Sosiaalisen median hyödyntäminen asiakasuskollisuuteen vaikuttamisessa

No Thumbnail Available
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
School of Economics | Master's thesis
Ask about the availability of the thesis by sending email to the Aalto University Learning Centre oppimiskeskus@aalto.fi
Date
2012
Major/Subject
Marketing
Markkinointi
Mcode
Degree programme
Language
fi
Pages
78
Series
Abstract
Tutkielman tavoitteena oli selvittää, voiko yritys hyödyntää sosiaalista mediaa asiakasuskollisuuteen vaikuttamisessa. Tarkoituksena oli aikaisempaa tutkimusta ja empiiristä tietoa hyödyntämällä selvittää, mitkä ovat ne keinot, jolla uskollisuuteen voidaan vaikuttaa. Empiirinen osio koostui kyselytutkimuksesta, jossa selvitettiin Facebook-sivun vaikutusta sivun tykkääjien asiakasuskollisuuteen. Empiirisen osion tutkimusote oli kvantitatiivinen ja pohjautui suomalaisen elektroniikan jälleenmyyjän ja päivittäistavarakaupan Facebook-sivujen tykkääjiltä kerättyyn dataan. Tutkielman teoreettisessa osassa sosiaalisen median hyödyntämistä asiakasuskollisuuteen vaikuttamisessa lähestyttiin verkkoyhteisöjen tutkimukseen perustuvan viitekehysmallin kautta. Tutkimustulokset paljastivat, että Facebook-sivuun sitoutumisen ja asiakasuskollisuuden välillä on selvä yhteys. Tuloksista selvisi myös, että Facebook-sivun toimintaan osallistumisella on myös jonkin verran yhteyttä yhteisöön sitoutumiseen sekä asiakasuskollisuuteen. Myös osallistumisen palkitsemisella ja yhteisöön sitoutumisella sekä asiakasuskollisuudella löydettiin toisen aineiston kohdalla yhteys. Löydösten perusteella voidaan todeta, että Facebook-sivun avulla voidaan vaikuttaa asiakasuskollisuuteen ja erityisesti yhteisöön sitoutumisella ja osallistumisen määrällä on yhteys asiakasuskollisuuteen.
Description
Keywords
sosiaalinen media, asiakasuskollisuus, Facebook, verkkoyhteisöt
Other note
Citation