Conflict management in JAKO/Topographic Data System

No Thumbnail Available
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Helsinki University of Technology | Diplomityö
Checking the digitized thesis and permission for publishing
Instructions for the author
Date
2004
Major/Subject
Kartografia ja geoinformatiikka
Mcode
Maa-123
Degree programme
Language
fi
Pages
73 + [4]
Series
Abstract
Tämän diplomityöntyön tarkoituksena on selvittää, miten konflikteja hallitaan Maanmittauslaitoksen (MML) JAKO/Maastotietojärjestelmässä (JAKO/MTJ). Uuden JAKO/MTJ:n myötä vanha 1:10 000 -karttalehtijakoon perustuva maastotietokanta siirrettiin Smallworld:n spatiaalisesti jatkuvaan versiohallittuun VMDS-tietokantaan (Version Managed DataStore). Versiohallinta mahdollistaa useamman käyttäjän samanaikaisen työskentelyn tietokannassa ilman, että heidän tarvitsee lukita tarvitsemiaan tietoja. Samalla versionhallinta ja jatkuva tietokanta kuitenkin mahdollistavat saman kohteen samanaikaisen muokkaamisen eri vaihtoehdoissa. Jos samaa kohdetta on muokattu tietokannan eri vaihtoehdoissa, havaitaan näiden vaihtoehtojen tietojen yhdistämisessä konflikti. Maastotietokannan prosessit ja kohteiden topologiset yhteydet aikaansaavat sen, ettei konfliktien hallinta Smallworld:n vakioratkaisuilla onnistu tyydyttävästi. Konfliktien leviäminen topologian kautta ja ratkaisuihin käytettävän ajan rajallisuus ovat pakottaneet käyttäjät konfliktien joukkoratkaisuihin. Nämä joukkoratkaisut saavat joskus aikaan sen, ettei tietokanta enää ole siinä tilassa kuin sen pitäisi konfliktien ratkaisun jälkeen olla. JAKO/MTJ:ssä konfliktien ratkaisua on kehitetty eteenpäin niin, että kaikki konfliktit ratkaistaan automaattisesti muutosten tuonnin yhteydessä. Jottei menettäisi muiden käyttäjien tietokantaan tekemiä muutoksia, automaattinen korvaaminen tapahtuu aina kohteiden isäversioilla. Jos ei voida olla täysin varmoja siitä, että isäversio on oikein, automaattisen ratkaisemisen yhteydessä konfliktikohteen lapsiversiosta luodaan sovitettava kohde. Sovitettava kohde on muuten samanlainen kuin lapsikohde, mutta sen ei-topologinen geometria on nk. epäselvässä geometriakentässä. Muutosten tuonnin jälkeen käyttäjä käy läpi kaikki sovitettavat kohteet ja sovittaa ne. Muodostamalla sovitettavia kohteita säilytetään tieto siitä, mitkä kohteet olivat konfliktissa ja millaisia ne olivat ennen muutosten tuontia ja sen jälkeen. Käyttäjä voi nyt vapaasti muokata kohteita saadakseen tietokannan siihen tilaan, missä sen tulisi olla konfliktien ratkaisun jälkeen.
Description
Supervisor
Virrantaus, Kirsi
Thesis advisor
Räsänen, Timo
Keywords
Topographic Data System, maastotietojärjestelmä, conflict, konflikti, version, versio, alternative, vaihtoehto, topology, topologia
Other note
Citation