KASVAMAAN SAATETTU – opettajan karisman ja pedagogisen rakkauden vaikutus oppilaan oppimiskokemukseen ja kasvuun

Loading...
Thumbnail Image
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
School of Arts, Design and Architecture | Master's thesis
Location:
Date
2013
Major/Subject
Mcode
Degree programme
Degree Programme in Art Education
Kuvataidekasvatuksen koulutusohjelma
Language
fi
Pages
105
Series
Abstract
Opinnäytteeni runkona ja aineistona toimivat kirjoittamani kertomukset, jotka perustuvat omiin oppimiskokemuksiini elämäni varrelta. Olen kirjoittanut nämä kertomukset fiktiiviseen muotoon saadakseni kokemuksiini tutkimukseni kannalta tärkeää etäisyyttä. Pyrin kertomusteni pohjalta hahmottamaan pedagogisen rakkauden ja karisman läsnäoloa ja/tai sen puutetta oppimiskokemuksissani. Yritän ymmärtää muistojeni opettajien toimintaa ja toimin-nan vaikuttimia. Koetan myös antaa tilaa ja ymmärrystä omalle kokemukselleni oppilaana. Par-haimmillaan tämä ymmärrys johtaa vaikeimmissakin muistoissa anteeksiantoon – hyvissä taas syvään kiitollisuuteen. Tutkin, mistä pedagoginen rakkaus koostuu, miten sitä voi opetustilanteessa toteuttaa ja itsessään opettajana kehittää. Lähestyn pedagogista rakkautta opettajan työvälineenä. Tutkin karisman olemusta ja sen vaikutusta opettajan ja oppilaan vuorovaikutuksessa. Pohdin karismaa vallan käytön välineenä ja aikamme tavoiteltuna ominaisuutena. Opinnäytteeni johtopäätöksissä pyrin hahmottamaan, millä tavoin oppimiskokemukseni ovat muovanneet minua kasvussani ja miten kokemani mahdollisesti heijastuu olemisessani, sekä ih-misenä että työssäni opettajana. Pyrin kartoittamaan hyvän opettajan ominaisuuksia. Pohdin, mitä opettajan voisi jo koulutukses-saan oppia pedagogisesta rakkaudesta, sanattomasta viestinnästä ja vuorovaikutuksesta opetusti-lanteessa.
Description
Supervisor
Pohjakallio, Pirkko
Keywords
pedagoginen rakkaus, karisma, oppimiskokemus, opettaja
Other note
Citation