Naisten verkosto asiantuntijaorganisaatiossa – case Tigress-verkosto / Accenture

No Thumbnail Available
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
School of Economics | Master's thesis
Date
2009
Major/Subject
Organization and Management
Organisaatiot ja johtaminen
Mcode
Degree programme
Language
fi
Pages
109
Series
Abstract
TUTKIMUKSEN TAVOITTEET Tutkimuksen tavoitteena on perehtyä asiantuntijayrityksessä toimivaan naisten verkostoon. Erityisesti tarkoituksena on selvittää miten tällainen verkosto toimii, mitä hyötyä siitä on ja pystyykö se tukemaan naisia uralla etenemisessä. Aihe on merkittävä ja ajankohtainen, sillä yritysten sisäiset verkostoryhmät ovat lisääntymässä, etenkin maailmalla, ja niitä on tutkittu vasta vähän. Tutkimukseni tarjoaa myös näkökulman tukemaan naisten osuuden kasvattamista johtotehtävissä. Empiirisessä tutkimuksessani tutustuin Accenturen Helsingin toimiston Tigress-verkostoon ja sen toimintaan sekä selvitin toiminnassa mukana olevien naisten käsityksiä verkostosta. Keskityn erityisesti naisten verkostoitumiseen ja sen hyötyihin naisten omasta näkökulmasta. TUTKIMUKSEN TOTEUTUSTAPA Perehtyäkseni naisten muodostaman verkostoryhmän toimintaan toteutin kvalitatiivisen tutkimuksen Accenturen Tigress-verkostosta. Haastattelin kesäkuun 2008 alussa kymmentä verkoston toimintaan osallistuvaa henkilöä ja kartoitin heidän ajatuksiaan ja kokemuksiaan verkostosta ja sen tuomasta vaikutuksesta. Haasteltavani edustivat hyvin Accenturen eri uratasoja, ja he osallistuivat eri tavoin verkoston toimintaan. Haastattelujen lisäksi havainnoin yhtä verkoston tapahtumaa ja tutustuin Tigressin tiedotelehtiin sekä verkkosivuihin. TUTKIMUKSEN TULOKSET Tutkimuksessani selvisi, että naisten verkosto on toimintaan osallistuvien naisten mielestä hyödyllinen ja pystyy tukemaan heitä urallaan. Sosiaalinen tuki on tärkein naisten verkoston tuoma hyöty, joka syntyy keskustelemisen, muiden naisten tapaamisen ja kokemusten jakamisen kautta. Tigressin hyödyksi nähtiin myös paranevat uramahdollisuudet, sillä verkosto parantaa naisten näkyvyyttä organisaatiossa ja auttaa tutustumaan kokeneempiin naisiin. Tutkimukseni mukaan naisten verkostoituminen tuo hyötyjä myös työantajalleen ja Tigressin koettiin auttavan Accenturea esimerkiksi luomalla positiivisemman imagon etenkin naisten työnantajana. Tutkimukseni tukee hyvin aikaisempaa kirjallisuutta naisten verkostoitumisesta ja monessa mielessä. vaikuttikin, että Tigress on malliesimerkki yrityksessä toimivasta naisten verkostosta.
Description
Keywords
asiantuntija, asiantuntijapalveluorganisaatio, verkostoituminen, verkostoryhmä, lasikatto, sukupuoli
Other note
Citation