Construction productivity measurement via schedule and quality factors

No Thumbnail Available
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
School of Engineering | Master's thesis
Checking the digitized thesis and permission for publishing
Instructions for the author
Date
2011
Major/Subject
Rakentamistalous
Mcode
Rak-63
Degree programme
Language
fi
Pages
(5) + 71 s. + liitt. 7
Series
Abstract
Productivity is an important indicator at both the corporate and national economy level and it has a direct connection to profitability. Traditionally productivity is seen as output and input relationship of some process and productivity can be improved by developing this relationship. The development of productivity, decision-making and control activities can be supported with productivity measurement. Construction industry's diversity and uniqueness makes it challenging for the productivity measurement. For this reason productivity should be approached through different kind of performance indicators. The topic of this master's thesis was an indirect measure of productivity via quality and schedule factors. The aim was to clarify the definition of productivity in the construction industry, to find out the schedule and quality factors impact on productivity as well as identify and evaluate the performance measures for time and quality factors. In addition the aim was to determine the selection criteria for the performance measure indicators. The target company of this study was Skanska Oy. Every performance indicator has its strengths and weaknesses. While selecting performance indicators one should look at variety of measure problems and also focus on intended use of the indicators. Key figures can be used for example monitoring, planning, diagnosis and control purposes. Control purpose can be regarded as the main purpose of the indicators. The usefulness of the indicators suffers for example from different kind of reliability and time related problems. The study concentrated with more detail to four performance measure indicators. These indicators referred to schedule deviation, schedule and productivity differentials (production value), task cards and quality index as well as the quality costs. Indicators were evaluated by the selection criteria, literature and with own reasoning basis. In addition the meters were analysed and given feedback trough a workshop. The study was based largely on the literature and the empirical part was narrow. As a result it can be said that productivity measurement is important when the aim is to continuously and systematically improve productivity. Productivity should be monitored in several different areas and with different indicators. Different measurements can be grouped together for example with productivity matrix which can be used to create one key figure to describe the productivity. Quality and schedule management are just two areas of the building process but they have a significant impact on productivity. In the end, companies need to weigh the benefits versus trouble with the different indicators to find suitable indicators to support its operations. As a solution, the target company was advised to construct productivity measurement practices around their QPR system and implement quality costs and production value measurements. The target company continues to develop performance measure Indicators with the help of this study.

Tuottavuus on tärkeä indikaattori sekä yritys- että kansantaloustasolla ja sillä on suora yhteys kannattavuuteen. Tuottavuudella tarkoitetaan perinteisesti tuotoksen ja panoksen välistä suhdetta, jota kehittämällä parannetaan myös tuottavuutta. Tuottavuuden kehittämistä, paatoksentekoa ja ohjaustoimintaa voidaan tukea tuottavuusmittauksella. Rakennusalan monimuotoisuus ja ainutlaatuisuus tekevät kuitenkin tuottavuuden mittaamisesta haastavaa. Tämän takia tuottavuutta on hyvä lähestyä sitä ilmentävillä suorituskykymittareilla. Diplomityön aiheena oli tuottavuuden epäsuora mittaaminen laatu- ja aikataulutekijöillä. Tutkimuksen tavoitteena oli täsmentää tuottavuuden määritelmää rakennusalalla, selvittää aikatauluja laatutekijöiden vaikutusta tuottavuuteen sekä määrittää ja arvioida suorituskykymittarit aikataulu- ja laatutekijöille. Lisäksi tavoitteena oli määrittää valintakriteerit suorituskykyä mittaaville tunnusluvuille. Tutkimuksen kohdeyrityksenä toimi Skanska Oy. Suorituskykyä mittaavilla tunnusluvuilla on aina omat vahvuudet ja heikkoudet. Tunnuslukujen valinnassa tulee tarkastella erilaisia ongelmia ja käyttötarkoituksia. Tunnuslukuja voidaan käyttää esimerkiksi seuranta-, suunnittelu-, diagnoosi- ja ohjaustarkoituksessa, jota voidaan pitää myös tunnuslukujen päätarkoituksena. Tunnuslukujen hyödyllisyys karsii esimerkiksi erilaisten luotettavuus- ja aikaongelmien takia. Tutkimuksessa käytiin tarkemmin läpi neljä suorituskykymittaria. Nämä mittarit koskivat aikataulun kokonaispoikkeamaa, aikatauluja tuottavuuseroja (tuotannonarvomenetelmä), tehtäväkortteja ja laatuindeksiä sekä laatukustannuksia. Mittareita arvioitiin tunnuslukujen valintakriteerien, kirjallisuuden ja oman pohdiskelun pohjalta. Lisäksi mittareille haettiin palautetta ja kehitysehdotuksia työpajatestauksella. Tutkimus pohjautui pitkälti kirjallisuuteen ja empiirinen osuus jäi kapeaksi. Tutkimuksen tuloksena voidaan kuitenkin todeta tuottavuusmittauksen olevan tärkeää, kun tavoitteena on tuottavuuden aktiivinen parantaminen. Tuottavuutta pitää seurata usealla eri osa-alueella ja tunnusluvulla. Nämä tunnusluvut voidaan koota yhteen esimerkiksi tuottavuusmatriisissa ja saada nain yksi luku kuvaamaan tuottavuutta. Laatu- ja aikatauluhallinta ovat vain kaksi rakennusprosessin osa-aluetta, mutta niillä on merkittävä vaikutus tuottavuuteen. Yritysten tulee loppupeleissä itse punnita eri mittareiden hyötyjä suhteessa niiden vaivaan ja löytää sopivat mittarit tukemaan toimintaansa. Ratkaisuehdotuksena kohdeyritystä kehotettiin kehittama8n tuloskorttinsa ympärille tuottavuusmittareita ja ottamaan käyttöön sekä tuotannonarvomenetelmän että laatukustannusseurannan. Mittareiden kehitys jatkuu tämän tutkimuksen pohjalta kohdeyrityksessä.
Description
Supervisor
Saari, Arto
Thesis advisor
Romo, Ilkka
Junnonen, Juha-Matti
Keywords
construction, rakentaminen, productivity, tuottavuus, quality, laatu, schedules, aikataulut, performance measurement, suorituskykymittarit
Other note
Citation