Hei, me verkostoidutaan! Julkisella sektorilla tuotettujen verkostomaisten toimintamallien piirteistä ja jalkautumisesta luovan talouden näkökulmasta

No Thumbnail Available
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
School of Arts, Design and Architecture | Master's thesis
Location:
Date
2011
Major/Subject
Mcode
Degree programme
Master's Degree Programme in Creative Business Management
Language
fi
Pages
84
Series
Abstract
Liiketoimintaympäristöt muuttuvat nopeasti käynnissä olevassa globaalissa murroksessa. Yritykset ja toimijat tarvitsevat uudenlaisia, joustavia malleja kil-pailukykynsä ylläpitämiseksi. Suomessa on viimevuosina toteutettu lukuisia julkisin varoin rahoitettuja verkostomaisen toiminnan kehittämiseen tähtääviä hankkeita, joiden onnistuminen ja niissä kehitettyjen toimintamallien siirtyminen osaksi yritysten käytäntöjä, on ollut vaihtelevaa. Olen pohtinut tätä prob-lematiikkaa myös omassa palkkatyössäni luovien alojen ja sisältöteollisuuden parissa projektien ja hankkeiden vetäjänä sekä niiden sisällön suunnittelijana. Tässä tutkimuksessa etsin vastauksia verkostomaisten toimintamallien kehit-tämiseen liittyviin kysymyksiin; minkälaisia verkostoja, lähinnä luoville aloille, on julkisella sektorilla tuotetuilla hankkeilla kehitetty, minkälaisia vaikutuksia niillä on ollut, onko toimintamalleja saatu jalkautettua ja jos ei niin miksi, minkälaisia toimijoita niissä on ollut, onko nähtävissä samankaltaisuuksia toi-mivien verkostojen osatekijöiden ominaisuuksissa, miten näitä hankkeita on rahoitettu, missä mallit ovat kehitetty ja miten tätä tulisi jatkossa tehdä. Tutkimuksessa on verrattu luovien alojen verkostohankkeita teknologiateolli-suudelle suunnattuun Trio+-kehittämishankkeeseen ja pyritty löytämään yhteisiä piirteitä toimintamalleista sekä mahdollisia, luoville aloille ominaisia, erityisiä malleja, jotka voisivat olla hyödynnettävissä muille aloille. Tutkimus on toteutettu haastatteluin, joita on verrattu olemassa oleviin ver-kostoteorioihin. Haastateltavat edustivat hankkeiden vetäjiä, rahoittajia sekä asiantuntijoita ja ne toteutettiin kesällä 2011, pääasiassa toimijoiden omissa tiloissa.
Description
Supervisor
Mäenpää, Marjo
Keywords
Luovat alat, luova talous, verkostojohtaminen, palvelu- ja yritysverkostot,, verkostomaiset toimintamallit
Other note
Citation