Päivittäistaitojen kuvakorttisarja kognitiohäiriöisten ihmisten hoitotyöhön

Loading...
Thumbnail Image
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
School of Arts, Design and Architecture | Master's thesis
Location:
Date
2014
Major/Subject
Mcode
Degree programme
Language
fi
Pages
46
Series
Abstract
Opinnäytteen tavoitteena on tehdä kuvallinen peli tai työkalu, jolla voidaan arvioida kognitiohäiriöisen henkilön toimintakykyä. Työkalun prototyyppi kehitetään Malmin psykiatrian poliklinikan ja Auroran sairaalan hoitohenkilökunnan kanssa yhteissuunnittelun menetelmiä hyödyntäen. Taustatutkimus käsittelee mielenterveyshoitoa, toimintakykyä ja päivittäistoimintojen taitoja ja nojaa aiheesta kirjoitetun tutkimuksen lisäksi lääkäreiden ja projektiin osallistuvien hoitajien ja toiminta- ja fysioterapeuttien haastatteluihin. Tutkimusmenetelmätosiossa esitellään projektissa käytetyt tiedonhankinnan ja yhteissuunnittelun menetelmät. Kirjallisuuskatsauksessa tarkastellaan korttisarjojen käyttöä muotoilussa ja ihmissuhdetyössä sekä korttisarjojen ominaisuuksia yleisesti. Työkalu muuttuu pelimekaniikan sisältävästä pelistä ja vertailukelpoisia tuloksia antavasta arviointimenetelmästä kuvakorttisarjaksi, jonka pääasiallinen käyttötapa on toimia keskustelun apuvälineenä. Korttisarja suunnitellaan projektiin osallistuvien toiveiden ja vaatimusten perusteella ja osallistujat kokeilevat sitä työssään potilaidensa kanssa. Kahden koekäyttöjakson jälkeen yhteissuunnittelu päättyy loppuhaastatteluihin ja tulosten analysointiin. Opinnäytteen produktio-osuuden tuloksena syntyi 126 korttia sisältävä kuvakorttisarjan prototyyppi, jonka aiheet kuvaavat päivittäistoimintojen taitoja.

The goal of the thesis is to create a picture based game or a tool to help measure the functional ability of a person who suffers from a cognitive disorder. A prototype of the tool is developed in cooperation with caregivers of the Aurora psychiatric hospital and the Malmi psychiatric outpatient clinic by utilizing co-design methods. Background research covers mental healthcare, functional ability and ADL skills, and is based on literature as well as on interviews conducted with mental healthcare professionals. The research chapter introduces co-design methods utilized in the project, and the literature review covers the usage of picture series in the fields of design and therapy and the properties of picture series in general. The tool evolves from an instrument for measuring a person's functional ability into a picture series whose primary purpose is to encourage discussion between patient and caregiver. The picture series is designed based on the hopes and needs of participating caregivers and is tested by them during two trial phases in their daily work. The result is a picture series prototype including 126 cards representing different ADL skills.
Description
Supervisor
Kronqvist, Juha
Thesis advisor
Kronqvist, Juha
Keywords
kognitiivinen häiriö, korttisarja, mielenterveyshoito, päivittäistaidot, terapia, yhteissuunnittelu
Other note
Citation