Balancing exploratory and exploitative adaptation: Organizational and environmental dynamics

Loading...
Thumbnail Image
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
School of Science | Doctoral thesis (article-based) | Defence date: 2012-06-25
Checking the digitized thesis and permission for publishing
Instructions for the author
Date
2012
Major/Subject
Mcode
Degree programme
Language
en
Pages
85 + app. 144
Series
Aalto University publication series DOCTORAL DISSERTATIONS, 84/2012
Abstract
Exploration and exploitation are considered the two key processes in organizational adaptation and strategic renewal, and balancing these two potentially conflicting forms of adaptive activity has been a central issue in the management literature. However, there is still considerable debate and lack of clarity regarding how exploration and exploitation should be balanced in organizations and how different contextual dynamics might influence the balance between the two processes. In this dissertation, I address this gap through four separate analyses, which are presented in the form of four independent essays. In the first essay, I empirically examine the exploration–exploitation tradeoff using a panelsample of S&P 500 corporations for the years 1989–2004. I find that relative exploration displays an inverted U-shaped relationship with the financial performance of the organization and that this relationship is positively moderated by industry technological dynamism. In the second essay, I examine exploration and exploitation as two components of organizational adaptability using a formal simulation model and find that environmental complexity and turbulence impose increasing demands on both exploratory and exploitative adaptation. In the third essay, I use a similar simulation model to examine how exploration and exploitation can be balanced over time. I find that either turbulence or complexity may generate a punctuated equilibrium pattern, whereas ambidexterity is the preferred mode in stable and simple or highly complex and highly turbulent environments. Finally, in the fourth essay, I apply the organizational search framework to technological standard setting under network effects. By modeling organizations as boundedly rational actors conducting coevolutionary technological search, I find that while coordination can be used to exploit high-quality technological solutions by driving their acceptance as de facto standards, it must be balanced with sufficient diversity to allow for the exploration of potentially superior solutions. This dissertation contributes to the organizational adaptation literature by empirically corroborating and theoretically extending key concepts in the literature on exploration and exploitation. I test and advance the exploration–exploitation theory by investigating the dynamics of the exploration–exploitation balance and the influence of contextual factors onthis balance. I also contribute to the standard setting literature by showing that when search dynamics are taken into account, an appropriate balance between exploration and exploitation is necessary for optimal social efficiency in such an interorganizational context.

Kokonaan uusien mahdollisuuksien etsiminen, luominen ja kehittäminen ja toisaalta olemassa olevien tilaisuuksien ja osaamisen jalostaminen ja hyödyntäminen ovat tärkeitä prosesseja organisaatioiden strategisessa sopeutumisessa. Näiden kahden joskus ristiriitaisen prosessin tasapainottelu organisaatioissa on yksi strategiatutkimuksen keskeisiä ongelmia. Tässä väitöskirjassa tarkastelen näiden prosessien välisen tasapainon etsimistä ja organisaatioiden ja toimintaympäristöjen dynamiikan vaikutusta tähän tasapainoon. Väitöskirja koostuu neljästä analyysistä, jotka on raportoitu neljänä erillisenä esseenä. Ensimmäisessä esseessä tutkin S&P 500 -yrityksiä vuosina 1989–2004 ja havaitsen, että uusien mahdollisuuksien etsimisellä on käänteisen U:n muotoinen yhteys taloudelliseen suorituskykyyn, ja että tasapainon etsiminen on tärkeämpää teknologisesti dynaamisilla toimialoilla. Toisessa esseessä tarkastelen simulaatiomallinnusta käyttäen uuden etsimistä ja olemassa olevan jalostamista kahtena sopeutumiskyvyn komponenttina. Simulaatiot osoittavat, että toimintaympäristön kompleksisuus ja muutosnopeus lisäävät vaatimuksia molemmantyyppisille sopeutumiskyvyille. Kolmannessa esseessä käytän samantyyppistä simulaatiomallia tutkiakseni, kuinka näiden kahden komponentin välinen tasapaino voidaan saavuttaa pitkällä aikavälillä. Havaitsen, että sekä toimintaympäristön kompleksisuus että muutosnopeus voivat saada aikaan uuden etsimisen ja olemassa olevan jalostamisen ajallisen eriyttämisen. Sen sijaan ympäristöissä, jotka ovat joko hyvin yksinkertaisia ja stabiileita tai hyvin kompleksisia ja nopeasti muuttuvia, molemmat komponentit ovat tyypillisesti jatkuvasti läsnä. Neljännessä esseessä sovellan etsivien organisaatioiden viitekehystä teknologisten standardien asettamisongelmaan. Organisaatioiden koevolutiivisen etsinnän simulointi osoittaa, että vaikka organisaatioiden välinen koordinaatio auttaa olemassa olevien teknologiaratkaisujen hyödyntämisessä, koordinaation ja uusia ratkaisuja tuovan diversiteeti välisestä tasapainosta tulee huolehtia teknologisen lyhytnäköisyyden välttämiseksi. Tämä väitöskirja edistää organisaatiomuutoskirjallisuutta sekä vahvistamalla empiirisesti että laajentamalla teoreettisesti nykytietämystä uuden etsimisen ja olemassa olevan hyödyntämisen välisistä yhteyksistä. Testaan ja edistän organisaatioteoriaa tutkimalla näiden prosessien välisen tasapainon dynamiikkaa ja sitä, miten kontekstitekijät vaikuttavat tähän tasapainoon. Edistän myös teknologiastandardeja koskevaa kirjallisuutta osoittamalla, että kun etsintädynamiikka otetaan huomioon, on myös tämänkaltaisissa organisaatioiden välisissä prosesseissa tärkeä löytää sopiva tasapaino uuden ja olemassa olevan välillä.
Description
Supervising professor
Maula, Markku
Thesis advisor
Maula, Markku
Keil, Thomas
Keywords
exploration, exploitation, adaptation, balance, environmental dynamics, organizational adaptation, uuden etsiminen, olemassa olevan hyödyntäminen, sopeutumiskyky, tasapaino, toimintaympäristödynamiikka, organisaation strateginen sopeutuminen
Other note
Parts
  • [Publication1]: Uotila, J., Maula, M., Keil, T., Zahra, S.A. (2009). Exploration, exploitation, and financial performance: analysis of the S&P 500 corporations, Strategic Management Journal, 30, 221-231.
  • [Publication2]: Uotila, J. (2012). Turbulence, complexity, and the exploration-exploitation balance, 38 pages.
  • [Publication3]: Uotila, J. (2012). Ambidexterity versus punctuated equilibrium; environmental determinants of the temporal dynamics of exploration and exploitation, 40 pages.
  • [Publication4]: Uotila, J., Keil, T., Maula, M. (2012). Balancing coordination and diversity: technology development under network effects, 49 pages.
Citation