Näkyvä ääni: Kristillinen symboliikka kommunikaation välineenä

Loading...
Thumbnail Image
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
School of Arts, Design and Architecture | Master's thesis
Location:
P1 OPINNÄYTTEET D 2020 Äärelä
Date
2020
Major/Subject
Mcode
Degree programme
Fashion Clothing and Textile Design
Language
fi
Pages
204
Series
Abstract
Opinnäyte koostuu sekä kirjallisesta että produktiivisesta osuudesta. Kirjallinen osuus käy läpi kristillistä symboliikkaa ja produktiivinen mallisto-osuus sisältää seitsemän asun miestenvaatemalliston tehdyn taustatyön pohjalta. Opinnäyte on teoreettinen ja visuaalinen perustutkielma siitä, miten ihminen on aikojen saatossa yrittänyt kuvata Jumalaa. Voiko jotain, jolla ei ole äärirajoja kuvata ihmisen rajallisilla keinoilla?   Aihetta lähestytään käymällä läpi kristillistä symboliikkaa historiasta nykypäivään ja esittelemällä sen eri aihealueita. Tutkittava symboliikka on rajattu ortodoksiseen, katoliseen ja protestanttiseen kirkkoon. Aihetta on tutkittu kokoamalla yhteen esimerkkejä taiteesta, kirkon paramenteista ja muodista. Miten kristillinen symboliikka toimii kommunikaation välineenä? Miten sen käyttötavat ovat muuttuneet? Opinnäytteen lopputulos on Suomessa uusi, koska opinnäytteitä löytyy kirkkotekstiileistä ja niiden toteutuksesta, mutta vaatemallisto on uusi lähestymistapa paljon tutkitulle aiheelle.  Opinnäytteessä käydään läpi uskonnon ja taiteen kehitystä ja suhdetta, esitellään liturgiset värit, kirkkotekstiilit ja –vaatteet ja osoitetaan, miten uskonto aiheena on näkyvissä myös muodin kentällä. Taustatyö on yhdistetty omaan kokemukseen kristinuskosta ja sen pohjalta on luotu vaatemallisto, jossa käytetään symboliikan eri elementtejä pohjautuen niiden merkityksiin, mutta myös intuitioon valintaprosessissa.  Yhtä aikaa teoreettisen taustatyön kanssa syntynyt vaatemallisto osoittaa, että pyhänä pidetty aihe säilyttää arvokkuutensa myös kirkon ulkopuolella. Prosessin alun pohdinta siitä onko aihe liian pyhä käsiteltäväksi, löysi ratkaisunsa opinnäytteen valmistuessa. Aiheen motiivina toiminut oman taustan käsitteleminen taiteellisen lopputuloksen kautta kantoi prosessia eteenpäin. Kysymykset Jumalasta, hänen luonteensa ja ominaisuuksiensa kuvaamisesta eivät kuulu vain kirkon seinien sisäpuolelle, vaan ovat käsiteltävissä myös henkilökohtaisella tasolla eri työtapojen kautta.  Opinnäytteen lopputulos reflektoi henkilökohtaista kokemusta kooten yhteen kristillisen symboliikan eri osa-alueita. Produktiivinen lopputulos on moderni vastaus kirjallisessa osuudessa esitettyihin kysymyksiin: saako Jumalaa kuvata? Jos saa, niin miten?  

The thesis includes both a written and a productive section. The written part examines Christian symbolism and the productive part is a menswear collection of seven outfits, designed and produced based on research. The thesis is a theoretical and visual examination of how people have through history tried to find ways to describe God. Can something that has no limits be described with the limited ways of a human? The subject is investigated by going through Christian symbolism from history to the modern time, and by presenting its different areas. The focus is on the Orthodox, Catholic, and Protestant church. The subject is examined by gathering examples of art, the textiles and clothing in the church, and fashion. How is Christian symbolism used in communication? How have these methods changed? The outcome of this thesis is new in Finland because there are existing theses of the textiles in church and the execution of those. A fashion collection is a new way to investigate this well researched subject. The thesis goes through the development and relationship of religion and art, presents the liturgical colours, textiles and clothes, and shows how religion is visible in the world of fashion. The research in this thesis is combined with personal experience of Christianity. This is the base for the collection that is using different elements of symbolism based on their meaning but also on intuition in the process. The collection that was executed simultaneously with the theoretical investigation shows, how a holy subject remains dignified also outside of the church. The questions whether this subject was too holy to be examined found its answer through the completion of this thesis. A vital motive for the process of the collection was to examine personal background through an artistic outcome. Questions about God, his character, and traits are not asked only inside churches. They are also to be examined on a personal level through different working methods. The outcome of this thesis is reflecting personal experience by gathering together different areas of Christian symbolism. The productive outcome is a modern statement to the questions asked in the written section: can God be visualized? If yes, then how?
Description
Supervisor
Niinimäki, Kirsi
Thesis advisor
Laitinen, Tuomas
Keywords
kristinusko, symboliikka, vaatemallisto, muoti, jumala, kommunikaatio
Other note
Citation