Cost-effectiveness potential of a clinical trial matching application in cancer care

Loading...
Thumbnail Image
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Perustieteiden korkeakoulu | Master's thesis
Date
2021-08-25
Department
Major/Subject
Strategy and Venturing
Mcode
SCI3050
Degree programme
Master’s Programme in Industrial Engineering and Management
Language
en
Pages
67 + 2
Series
Abstract
Clinical trials can provide patients access to novel treatments and create cost savings through sponsored medication. However, finding patients eligible to participate in clinical trials is most often a manual and time-consuming process. This thesis evaluates the cost-effectiveness potential of an automated clinical trial matching (CTM) application in the Finnish context in the hematology clinic of HUS Helsinki University Hospital’s Comprehensive Cancer Center. This study used a mixed-methods design. Patient data was used to retroactively estimate how many additional patients would have been eligible to participate in 11 clinical trials conducted at HUS between January 2016 and October 2020. The cost savings from the trials and their impact on overall patient survival were analyzed. Additionally, HUS personnel and pharmaceutical company representatives were interviewed about how the CTM software could affect the cooperation between hospitals and trial sponsors. The study identified 215% more patients that could have been eligible to participate in the clinical trials, compared to how many actually participated. Drug cost avoidance resulting from the trials was estimated at 206 855 € for the study period and, on average, at 43 000 € per year. Recruiting all the additional patients would have increased total savings by an estimated 508 458 €. When comparing recruited patients with ones identified as eligible, no statistically significant differences were found in their overall survival. Finally, the interviews supported the notion that more efficient recruitment processes could attract more clinical trials to HUS. This study suggests that an automated trial matching solution could create significant cost savings and allow more patients access to state-of-the-art treatments.

Kliiniset lääketutkimukset antavat potilaille mahdollisuuden kehitteillä olevien hoitojen saamiseen, ja niissä annetut sponsoroidut lääkkeet tuottavat kustannussäästöjä. Potilaiden löytäminen tutkimuksiin käsin on kuitenkin työläs prosessi. Tämä diplomityö tutkii lääketutkimuksiin soveltuvien syöpäpotilaiden automaattiseen tunnistamiseen tarkoitetun digitaalisen sovelluksen kustannusvaikuttavuuspotentiaalia suomalaisessa kontekstissa, HUS Helsingin Yliopistollisen Keskussairaalan Syöpäkeskuksen hematologian klinikalla. Tutkimus toteutettiin monimenetelmällisesti. Potilastietojen perusteella arvioitiin, kuinka monta soveltuvaa potilasta lisää olisi ollut löydettävissä niihin 11 kliiniseen lääketutkimukseen, joita toteutettiin HUSissa tammikuun 2016 ja lokakuun 2020 välillä. Lisäksi arvioitiin lääketutkimusten synnyttämiä säästöjä ja vaikutusta potilaiden eliniänodotteeseen. HUSin ja lääkeyhtiöiden edustajia haastateltiin sovelluksen vaikutuksista sairaaloiden ja lääkeyhtiöiden yhteistyöhön. Tämän tutkimuksen perusteella tarkasteluihin lääketutkimuksiin olisi soveltunut 215 % enemmän potilaita kuin mitä niihin osallistui. Lääketutkimuksista arvioitiin tarkastelujaksona syntyneen 206 855 € suuruinen säästö, keskimäärin 43 000 € vuodessa. Kaikkien soveltuvien potilaiden osallistuminen tutkimuksiin olisi voinut tällä laskentatavalla tuottaa 508 458 € lisäsäästön koko tarkastelujaksona. Lääketutkimuksiin osallistuneiden ja soveltuviksi tunnistettujen potilaiden elinajanodotteessa ei havaittu tilastollisesti merkitsevää eroa. Haastattelut tukivat näkemystä, jonka mukaan tehokkaampi rekrytointiprosessi voisi tuoda lisää lääketutkimuksia HUSiin. Tämä tutkimus esittää, että automaattinen järjestelmä lääketutkimuksiin soveltuvien syöpäpotilaiden tunnistamiseen voisi pienentää lääkekustannuksia merkittävästi, ja tarjota useammille tilaisuuden saada uusinta mahdollista hoitoa.
Description
Supervisor
Lillrank, Paul
Thesis advisor
Tenhunen, Henni
Brück, Oscar
Keywords
clinical trial matching, cancer care, value-based healthcare, digital application
Other note
Citation