Acquirer reference prices and performance of cross-border and domestic acquirers

No Thumbnail Available
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
School of Business | Master's thesis
Date
2020
Major/Subject
Mcode
Degree programme
Finance
Language
en
Pages
73
Series
Abstract
In this thesis I examine the acquirer reference price effect in the context of private target acquisition announcements by publicly listed German firms. In accordance with the reference price effect, I ex-pect to find a negative relationship between acquirer announcement-period returns and the proximi-ty of the acquirer pre-announcement stock price to its past peak price, the 52-week high. I hypothe-size that under the influence of anchoring, investors perceive acquirer firm valuation relative to the 52-week high, despite the economic irrelevancy of past peak prices. Following a recently introduced methodology, I analyze the existence of the effect and its cause using several falsification tests. Based on the tests, I examine whether the potential effect is explained by rational explanations, or whether the irrational perception of acquirer valuation relative to past peak prices explains the reference price effect. Furthermore, I hypothesize that based on the tendency of the anchoring phenomenon to strengthen in opaque informational contexts and under increased uncertainty, the acquirer reference price effect should be more prevalent among cross-border acquisitions compared to domestic ones. Examining a sample of 1,820 acquisition announcements by German publicly listed firms, I find a reference price effect among German acquirers that is weaker than in earlier empirical findings from the US. In my sample the weak effect is likely explained at least partly by rational reasons, including acquirer market-to-book value, instead of the irrational influence of past peak prices. Additionally, I find a relatively strong reference price effect in a subsample of 1,006 cross-border acquisition announcements, that is not likely explained by acquirer conventional valuation or other firm and deal factors. The result suggests that investors may be particularly influenced by past peak prices in the context of cross-border acquisition announcements.

Tässä tutkielmassa tutkin yritysostajan referenssihintailmiötä liittyen listautuneiden saksalaisyhtiöi-den listaamattomien kohdeyhtiöiden yritysostoilmoituksiin. Referenssihintailmiön mukaisesti odo-tan löytäväni negatiivisen yhteyden yritysostajan ostoilmoitusperiodin aikaisten tuottojen ja yri-tysostajan ilmoitusta edeltävän osakehinnan sekä historiallisen 52 viikon korkeimman hinnan väli-sen läheisyyden välillä. Oletan ankkurointi-ilmiön vaikutuksen alaisena sijoittajien muodostavan käsityksen ostajayhtiön arvostuksesta suhteessa 52 viikon korkeimman hintaan historiallisten kor-keimpien hintojen taloudellisesta merkityksettömyydestä huolimatta. Seuraten äskettäin julkaistua metodologiaa analysoin ilmiön olemassaoloa ja syytä käyttäen useita vääräksiosoittamistestejä. Tes-teihin perustuen tutkin selittyykö mahdollinen ilmiö rationaalisin syin, vai selittyykö referenssihin-tailmiö epärationaalisella vaikutelmalla ostajayhtiön arvosta suhteessa yhtiön historiallisiin kor-keimpiin osakehintoihin. Lisäksi oletan yritysostajan referenssihintailmiön olevan vallitsevampi maidenvälisissä ostoissa verrattuna maansisäisiin, perustuen ankkurointi-ilmiön taipumukseen voimistua läpinäkymättömissä informaatioympäristöissä ja lisääntyneen epävarmuuden alaisuudes-sa. Tutkien 1820 yritysostoilmoituksen otosta saksalaisten pörssiyhtiöiden toimesta löydän referenssi-hintailmiön, joka on heikompi kuin aiemmat empiiriset löydökset Yhdysvalloista. Otoksessani heik-ko ilmiö selittynee ainakin osittain rationaalisin syin, mukaan lukien yritysostajan markkina-arvon ja kirja-arvon suhteella historiallisten huippuhintojen epärationaalisen vaikutuksen sijaan. Lisäksi löydän 1006 maidenvälisen yritysostoilmoituksen osaotoksesta suhteellisen vahvan referenssihin-tailmiön, joka ei selittyne ostajayhtiön tavanomaisella arvostuksella tai muilla yhtiö- tai transak-tiotekijöillä. Tulos vihjaa että sijoittajat voivat olla erityisen alttiita historiallisien huippuhintojen vaikutukselle maidenvälisten yritysostoilmoitusten yhteydessä.
Description
Thesis advisor
Puttonen, Vesa
Keywords
yrityskaupat, ankkurointi-ilmiö, acquisitions, anchoring, mergers and acquisitions, reference price effect, referenssihintailmiö
Other note
Citation