Sosiaalisen median käsitteestä

Loading...
Thumbnail Image
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
School of Arts, Design and Architecture | Master's thesis
Location:
Date
2008
Major/Subject
Mcode
Degree programme
Uuden median maisteriohjelma
Language
fi
Pages
118
Series
Abstract
Sosiaalisesta mediasta on kirjoitettu viime vuosina paljon verkossa. Akateemisissa piireissä käsitteeseen ei kuitenkaan olla perehdytty kovinkaan syvällisesti, minkä takia sosiaalisen median käsitteen sisällöstä ei vallitse yksimielisyyttä. Internetin toisen aallon myötä käsitteistön systemaattiselle määrittelylle on tarvetta. Tämän tutkimuksen tavoitteena oli jäsentää ja ymmärtää sosiaalisen median käsitettä sekä tarkastella sosiaalisen median seurauksia ja ilmiöitä. Tutkimuksessa keskityttiin sosiaalisen median käsitteen analysointiin kirjallisuuden ja tutkimusaineiston kautta. Tutkimus tarkastelee sitä, mitä sosiaalisen median käsitteellä tarkoitetaan, ja miten käsite on ymmärretty verkkotutkimuksessa ja lähdeaineistossa. Sosiaalisen median käsitettä tutkittiin Walkerin ja Avantin käsiteanalyysimallin avulla. Käsitettä analysoitiin ja tulkittiin ominaispiirteiden, ennakkoehtojen, seurauksien ja lähikäsitteiden pohjalta. Tutkimuksessa havaittiin, että sosiaalinen media on teknologiasidonnainen ja rakenteinen prosessi, jossa yksilöt ja ryhmät rakentavat yhteisiä merkityksiä sisältöjen, yhteisöjen ja verkkoteknologioiden avulla vertais- ja käyttötuotannon kautta. Samalla sosiaalinen media on jälkiteollinen ilmiö, jolla on tuotanto- ja jakelurakenteen muutoksen takia vaikutuksia yhteiskuntaan, talouteen ja kulttuuriin. Sosiaalisesta mediasta on kasvanut 2000-luvulla ilmiö, minkä takia se tarvitsee spesifin termin, joka erottaa sen aikaisemmista internetin ja median kehitysvaiheista. Erilaisten internetiin ja yhteiskuntaan laajemmin liittyvien ilmiöiden ja seurauksien ymmärtäminen auttaa sekä tukee digitaalisten tuotteiden ja palvelujen suunnittelun parissa työskenteleviä.
Description
Supervisor
Dean, Philip
Keywords
sosiaalinen media, internet, käyttäjälähtöinen sisältö, käsiteanalyysi
Other note
Citation