Tunnekokemuksen vaikutus teknologian käyttöaikeeseen

dc.contributorAalto-yliopistofi
dc.contributorAalto Universityen
dc.contributor.advisorSeisto, Anu; TkT
dc.contributor.authorYlisiurua, Marjoriikka
dc.contributor.departmentDepartment of Electrical and Communications Engineeringen
dc.contributor.departmentSähkö- ja tietoliikennetekniikan osastofi
dc.contributor.supervisorOittinen, Pirkko; Prof.
dc.date.accessioned2011-12-08T09:34:58Z
dc.date.available2011-12-08T09:34:58Z
dc.date.issued2007
dc.description.abstractUusilla teknologiatuotteilla pyritään tuottamaan käyttäjille laadukkaita kokemuksia, jonka perusteella teknologia omaksutaan. Teknologiaomaksunta voidaan mallintaa esimerkiksi kognitiolähtöisen Teknologianomaksuntamallin (TAM) avulla. Viime aikoina on todettu, että tunteillakin on rooli teknologiakäytössä, ja tätä selittämään on mallinnettu holistinen ja affektiivinen mittaustekijä, Kognitiivinen absorptio (CA) ja Havaittu affektiivinen laatu (PAQ). Tutkimustehtävänä oli selvittää, ovatko nämä konseptit relevantteja, jolloin holistis-affektiivisia tekijöitä voisi tutkia TAM:in yhteydessä. Työssä on psykofysiologisesti ja subjektiivisesti mitattu emotionaalisia indikaattoreita. 42 yliopistokoulututettua nuorta aikuista testasi kolmessa koehenkilöryhmässä erilaisia digitaalisen sanomalehden käyttörajapintoja. Subjektiivinen data analysoitiin eksploratiivisella faktorianalyysilla (EFA). Tulokset tukivat holistis-affektiivisten konseptien tärkeyttä, vaikkei analyysi tuottanutkaan alkuperäistä mallia. Psykofysiologinen data toteutti teoreettisen oletuksen, ja pitkäkestoisen ärsykkeen seurauksena ihon sähkönjohtavuus (SC) kasvoi, mutta yhteyttä subjektiivisten ja objektiivisten tulosten välille ei voinut muodostaa.fi
dc.description.abstractTechnology products aim to give users quality experiences, which promote technology acceptance. This can be modelled with for example cognition-based Technology acceptance model (TAM). Lately it has been recognized that emotions have a role in technology use, and affective-holistic measures of Cognitive absorption (CA) and Perceived affective quality (PAQ) have been modelled. The task was to solve whether these concepts are relevant, so the holistic-affective factors could be researched with TAM. In this thesis, emotional indices are measured psychophysiologically and subjectively. 42 university-educated young adults in three groups tested different digital newspaper interfaces. Subjective data was analysed with Exploratory factor analysis (EFA). Results supported the importance of holistic-affective concepts, though the original model was not reproduced. Psychophysiological data fulfilled theoretical assumption of chronic stimuli raising subjects' Skin conductance (SC), but it was not possible to establish a connection between subjective and objective results.en
dc.format.extent79, [8]
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.identifier.urihttps://aaltodoc.aalto.fi/handle/123456789/1023
dc.identifier.urnurn:nbn:fi:tkk-010068
dc.language.isoenen
dc.locationP1fi
dc.programmeTietoliikennetekniikan koulutusohjelmafi
dc.programme.majorMedia Technologyen
dc.programme.majorViestintätekniikkafi
dc.programme.mcodeAS-75
dc.publisherHelsinki University of Technologyen
dc.publisherTeknillinen korkeakoulufi
dc.rights.accesslevelopenAccess
dc.subject.keyworduser acceptanceen
dc.subject.keywordemotionen
dc.subject.keywordaffecten
dc.subject.keyworduse experienceen
dc.subject.keywordTechnology acceptance modelen
dc.subject.keywordTAMen
dc.subject.keywordCognitive absorptionen
dc.subject.keywordCAen
dc.subject.keywordPerceived affective qualityen
dc.subject.keywordPAQen
dc.subject.keywordpsychophysiologyen
dc.subject.keywordkäyttäjän omaksuminenfi
dc.subject.keywordtunnefi
dc.subject.keywordkäyttökokemusfi
dc.subject.keywordteknologianomaksuntamallifi
dc.subject.keywordTAMfi
dc.subject.keywordkognitiivinen uppoutuminenfi
dc.subject.keywordCAfi
dc.subject.keywordhavaittu affektiivinen laatufi
dc.subject.keywordPAQfi
dc.subject.keywordpsykofysiologiafi
dc.subject.otherElectrical engineeringen
dc.subject.otherPublicationen
dc.titleTunnekokemuksen vaikutus teknologian käyttöaikeeseenfi
dc.titleEffect of experienced emotion on technology use intentionen
dc.typeG2 Pro gradu, diplomityöfi
dc.type.dcmitypetexten
dc.type.okmG2 Pro gradu, diplomityö
dc.type.ontasotDiplomityöfi
dc.type.ontasotMaster's thesisen
dc.type.publicationmasterThesis
local.aalto.digifolderAalto_38751
local.aalto.idinssi35019
local.aalto.openaccessyes
Files
Original bundle
Now showing 1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
Name:
urn010068.pdf
Size:
763.32 KB
Format:
Adobe Portable Document Format