Effect of experienced emotion on technology use intention

No Thumbnail Available
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Master's thesis
Date
2007
Major/Subject
Media Technology
Viestintätekniikka
Mcode
AS-75
Degree programme
Tietoliikennetekniikan koulutusohjelma
Language
en
Pages
79, [8]
Series
Abstract
Uusilla teknologiatuotteilla pyritään tuottamaan käyttäjille laadukkaita kokemuksia, jonka perusteella teknologia omaksutaan. Teknologiaomaksunta voidaan mallintaa esimerkiksi kognitiolähtöisen Teknologianomaksuntamallin (TAM) avulla. Viime aikoina on todettu, että tunteillakin on rooli teknologiakäytössä, ja tätä selittämään on mallinnettu holistinen ja affektiivinen mittaustekijä, Kognitiivinen absorptio (CA) ja Havaittu affektiivinen laatu (PAQ). Tutkimustehtävänä oli selvittää, ovatko nämä konseptit relevantteja, jolloin holistis-affektiivisia tekijöitä voisi tutkia TAM:in yhteydessä. Työssä on psykofysiologisesti ja subjektiivisesti mitattu emotionaalisia indikaattoreita. 42 yliopistokoulututettua nuorta aikuista testasi kolmessa koehenkilöryhmässä erilaisia digitaalisen sanomalehden käyttörajapintoja. Subjektiivinen data analysoitiin eksploratiivisella faktorianalyysilla (EFA). Tulokset tukivat holistis-affektiivisten konseptien tärkeyttä, vaikkei analyysi tuottanutkaan alkuperäistä mallia. Psykofysiologinen data toteutti teoreettisen oletuksen, ja pitkäkestoisen ärsykkeen seurauksena ihon sähkönjohtavuus (SC) kasvoi, mutta yhteyttä subjektiivisten ja objektiivisten tulosten välille ei voinut muodostaa.

Technology products aim to give users quality experiences, which promote technology acceptance. This can be modelled with for example cognition-based Technology acceptance model (TAM). Lately it has been recognized that emotions have a role in technology use, and affective-holistic measures of Cognitive absorption (CA) and Perceived affective quality (PAQ) have been modelled. The task was to solve whether these concepts are relevant, so the holistic-affective factors could be researched with TAM. In this thesis, emotional indices are measured psychophysiologically and subjectively. 42 university-educated young adults in three groups tested different digital newspaper interfaces. Subjective data was analysed with Exploratory factor analysis (EFA). Results supported the importance of holistic-affective concepts, though the original model was not reproduced. Psychophysiological data fulfilled theoretical assumption of chronic stimuli raising subjects' Skin conductance (SC), but it was not possible to establish a connection between subjective and objective results.
Description
Supervisor
Oittinen, Pirkko; Prof.
Thesis advisor
Seisto, Anu; TkT
Keywords
user acceptance, emotion, affect, use experience, Technology acceptance model, TAM, Cognitive absorption, CA, Perceived affective quality, PAQ, psychophysiology, käyttäjän omaksuminen, tunne, käyttökokemus, teknologianomaksuntamalli, TAM, kognitiivinen uppoutuminen, CA, havaittu affektiivinen laatu, PAQ, psykofysiologia
Other note
Citation
Permanent link to this item
https://urn.fi/urn:nbn:fi:tkk-010068