Dyadic perspectives on supplier integration

Loading...
Thumbnail Image
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
School of Science | Doctoral thesis (article-based) | Defence date: 2018-05-25
Date
2018
Major/Subject
Mcode
Degree programme
Language
en
Pages
106 + app. 78
Series
Aalto University publication series DOCTORAL DISSERTATIONS, 79/2018
Abstract
Suppliers' resources and capabilities have become increasingly important for companies as they strive for competitive advantages. Supplier integration (SI) can be seen as key means of tapping and utilizing suppliers' resources and capabilities. The topic is highly relevant managerially and academically, yet extant research focuses on the buyer and rarely takes the dyadic approach. Thus, enhanced knowledge on SI in buyer-supplier relationships has been called for. This dissertation focuses on supplier integration in the context of B2B dyads. The purpose is to contribute to the literature by advancing knowledge on SI from relational, process as well as system and information integration perspectives. These perspectives are based on extant literature and used in the compilation part of the dissertation.With regard to relational integration perspective, the results enhance understanding of how attractiveness influences buyer-supplier relationship development. The findings suggest that attractiveness and adaptations performed by the buyer and the supplier are interlinked in a mutually reinforcing or deteriorating manner, forming a mechanism that influences relationship development. With regard to process integration in complex solution delivery project, the results elucidate how activities are coordinated across inter-organizational boundaries between the buyer and its suppliers. The buyer was mainly responsible for cross-organizational integration, yet the suppliers actively participated and initiated integrative activities when motivated by future collaboration opportunities with the buyer. With regard to process integration in new product development, the results enhance understanding of supplier challenges during early supplier involvement. The challenges were found to relate to developing technical and managerial interaction capabilities and the findings suggest that capabilities based on contract manufacturing may not optimally support being an early involvement partner. Finally, with regard to system and information integration, the findings elucidate the role of IT in strategic buyer-supplier relationships. IT is suggested to form a key element in the relationship infrastructure that supports business exchange and enables the supplier to link to the buyer's value creation context or content. Through relationship management, the consistency between systems and activities can be improved whereby a better fit is suggested to associate with a well-performing relationship. The findings emphasize that IT needs to be managed in a holistic way in a buyer-supplier relationship. In sum, the findings provide a balanced and comprehensive view of SI with regard to relational, process and system perspectives and complement earlier research that is focused predominantly on the buyer.

Materiaali- ja palvelutoimittajien resurssit ja kyvykkyydet ovat tärkeitä kilpailuedun lähteitä ostajayrityksille ja toimittajaintegraatio voidaan nähdä keinona hyödyntää toimittajien resursseja ja kyvykkyyksiä. Toimittajaintegraatio onkin tärkeä tutkimusaihe tieteellisessä mielessä ja käytännön yritysjohtamisen kannalta. Ilmiötä on tutkittu pääosin ostajayrityksen näkökulmasta, luoden tarvetta uudelle tutkimustiedolle. Väitöskirjassa tutkitaan toimittajaintegraatiota toimittajayritysten ja ostajayritysten välisissä liiketoimintasuhteissa. Tavoitteena on tuottaa uutta tietoa kolmesta eri tarkastelunäkökulmasta. Nämä liittyvät liiketoimintasuhteen integraatioon, prosessien integraatioon ja tietojärjestelmien integraatioon. Johdanto-osassa esitetyt ja käytetyt näkökulmat perustuvat kirjallisuuteen. Liiketoimintasuhteen integraation näkökulmasta väitöskirja tuottaa uutta tietoa houkuttelevuuden vaikutuksesta toimittaja-asiakassuhteen kehittymiseen. Löydösten mukaan houkuttelevuus liittyy toimenpiteisiin, joilla yritykset sopeuttavat toimintaansa liiketoimintasuhteen toiseen osapuoleen nähden. Houkuttelevuus ja sopeuttamistoimenpiteet muodostavat toisiaan vahvistavan tai heikentävän mekanismin, joka vaikuttaa suhteen kehittymiseen. Prosessien integraation näkökulmasta väitöskirja tuottaa uutta tietoa liittyen yritysten välisten toimintojen koordinointiin toimitusprojektissa. Ostajayrityksen havaittiin olevan päävastuussa toimittajien integroinnista, mutta myös toimittajat osallistuivat aktiivisesti integraatioon: tätä motivoi tulevaisuuden yhteistyömahdollisuudet ostajan kanssa. Väitöskirjassa tutkittiin myös toimittajayrityksen haasteita tämän osallistuessa ostajan tuotekehitysprojektiin. Haasteiden havaittiin liittyvän toimittajan tekniseen kyvykkyyteen sekä johtamiskyvykkyyteen ja näiden kehittämiseen. Väitöskirjassa esitetään, että toimittajan kyvykkyydet, jotka edesauttavat sopimusvalmistajana toimimista eivät tue tuotekehityskumppanuutta optimaalisella tavalla. Lopuksi tietojärjestelmien integraation näkökulmasta väitöskirja tuottaa uutta tietoa informaatioteknologian roolista liiketoimintasuhteessa. Tietojärjestelmien havaitaan olevan osa suhteen rakennetta ja järjestelmät mahdollistavat ostajan ja toimittajan arvontuottoprosessien yhdistymisen. Liiketoimintasuhdetta johtamalla yritysten välisten järjestelmien ja prosessien yhteensopivuutta voidaan edesauttaa, luoden edellytyksiä hyvin toimivalle suhteelle. Työssä ehdotetaan, että yritysten välisiä tietojärjestelmiä voidaan johtaa kokonaisvaltaisesti liiketoimintasuhteen keskeisenä osana. Työssä esitetyt löydökset syventävät ymmärrystä toimittajaintegraatiosta liiketoimintasuhteen, prosessien ja tietojärjestelmien integraation kannalta, ja ilmiön tarkastelu toimittajayritysten ja ostajayrityksen näkökulmasta täydentää aikaisempaa tutkimusta.
Description
Supervising professor
Eloranta, Eero, Prof., Aalto University, Department of Industrial Engineering and Management, Finland
Keywords
supplier integration, relational integration, process integration, system integration, buyer-supplier relationships, toimittajaintegraatio, liiketoimintasuhteen integraatio, prosessien integraatio, tietojärjestelmäintegraatio, toimittajasuhteet
Other note
Parts
 • [Publication 1]: Vuori, M., Kaipia, R. Review of supplier integration research in operations management and purchasing & supply management literature. 26th IPSERA conference. Balaton, Hungary, 9-12 April 2017
 • [Publication 2]: Makkonen, H., Vuori, M.,Puranen, M. Buyer attractiveness as a catalyst for buyer–supplier relationship development. Industrial Marketing Management, 2016, 55, 156-168.
  DOI: 10.1016/j.indmarman.2015.09.004 View at publisher
 • [Publication 3]: Ahola, T., Vuori, M., Viitamo, E. Sharing the burden of integration: an activity-based view to integrated solutions provisioning. International Journal of Project Management, 2017, 35, 1006–1021.
  DOI: 10.1016/j.ijproman.2017.05.002 View at publisher
 • [Publication 4]: Vuori, M., Johnsen, T.E.,Viitamo, E. Supplier challenges in early supplier involvement projects: in-depth case study findings. 25th IPSERA conference. Dortmund, Germany, 20- 23 March 2016
 • [Publication 5]: Makkonen, H., Vuori, M. The role of information technology in strategic buyer–supplier relationships. Industrial Marketing Management, 2014, 43(6), 1053-1062.
  DOI: 10.1016/j.indmarman.2014.05.018 View at publisher
Citation