Improving Energy Performance of Office Buildings Based on Light Building Information Model (BIM)

Loading...
Thumbnail Image
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
School of Engineering | Master's thesis
Date
2013
Major/Subject
Improving Energy Performance of Office Buildings Based on Light Building Information Model (BIM)
Mcode
Maa-20
Degree programme
Language
en
Pages
95+app. 20
Series
Abstract
Facing global climate change, the world must transfer to a sustainable energy system where energy should be used more efficiently. Built environment makes an important contribution to improving energy efficiency, because buildings account for 40 % of the world’s energy consumption. In particular, the existing buildings have a significant role in improving energy efficiency because the building stock is renewed slowly. The objective of this study is to investigate which services a light BIM (building information model) enables for improving the energy performance of existing office buildings. In particular, the services that are useful for office tenants are considered. The objective of the study is explored by a literature review and an empirical study which consists both of a case study, including the interviews of tenants and energy simulations, and a questionnaire study. In this study, a light BIM refers to a BIM that only consists of required information in adequate accuracy to investigate the energy performance of a building. The light BIM can be created by two different methods. It is either modelled based on a building’s architectural drawing or it is created from an existing 2D space model, in which case the modelling work is reduced. The results of this study prove that a light BIM enables various energy performance services for existing office buildings. In particular, the light BIM can be utilised in creating Energy Performance Certificates and a base of Green Lease model, in investigating the effect of the behavioural change of tenants on energy efficiency and in investigating the indoor air quality. The light BIM makes possible to investigate the distribution of energy consumption between different tenants in multitenant buildings and to set viable energy efficiency goals for individual tenants. However, regular energy consumption measuring is required to guarantee the realisation of the given energy efficiency goals and the verification of the realised cost distribution between the owner and tenant in Green Leases. The available light BIM of the case building reduced the work substantially. To estimate the real amount of the work of creating a light BIM requires more research on information exchange opportunities between a space management application and an energy simulation application. Further study could be carried out to compare the energy calculation results of a case in which some of the initial values of the model are estimated values to a case where the exact values are used. Moreover, there should be research about how existing BIM models

Ilmastonmuutoksen etenemisen estämiseksi maapallon täytyy siirtyä kestävämpään energiajärjestelmään, jossa energiaa tulee käyttää entistä tehokkaammin. Rakennetulla ympäristöllä on merkittävä osuus energiatehokkuuden parantamisessa, koska rakennusten osuus on 40 % maapallon energiankulutuksesta. Koska rakennuskanta uusiutuu hitaasti, erityisesti vanhojen rakennusten energiatehokkuuden parantamisella on keskeinen rooli. Tämän tutkimuksen tavoitteena oli tutkia millaisia palveluita kevyt tietomalli mahdollistaa olemassa olevien toimistorakennusten energiatehokkuuden parantamiseen. Erityisesti vuokralaisille hyödyllisiä palveluita tarkasteltiin. Tutkimuksen tavoitteeseen vastattiin kirjallisuuskatsauksella ja empiirisellä tutkimuksella, joka koostui tapaustutkimuksesta ja kyselytutkimuksesta. Tapaustutkimus koostui vuokralaisten haastatteluista ja tapausrakennuksen energiasimuloinneista. Tässä tutkimuksessa, kevyellä tietomallilla tarkoittaa tietomallia, joka sisältää vain vaaditun tiedon riittävällä tarkkuudella tutkia rakennuksen energiatehokkuutta. Kevyt tietomalli voidaan luoda kahdella eri tavalla; joko mallintaa perustuen rakennuksen arkkitehtipiirustukseen tai luoda olemassa olevasta kaksiulotteisesta tilamallista, jolloin mallinnus työ vähenee. Tutkimuksen tulokset osoittivat, että kevyt tietomalli mahdollistaa useita erilaisia energiatehokkuuspalveluja olemassa oleville toimistorakennuksille. Sitä voidaan hyödyntää etenkin rakennuksen energiatodistuksen laatimisessa ja Green Lease vuokrasopimusmallin perustan luomisessa sekä tutkimaan vuokralaisten käyttäytymisen vaikutuksia energiatehokkuuteen että sisäilmanlaadun tutkimiseen. Kevyen tietomallin avulla voidaan tutkia monivuokralaisrakennuksen energiakulutuksen (sähkö, lämpö, vesi) jakautumista ja asettaa vuokralaisille energiatehokkuustavoitteet. Kulutusmittarointia vaaditaan kuitenkin varmistamaan energiatehokkuustavoitteiden toteutuminen ja toteutuneiden kustannusten jakautuminen omistajan ja vuokralaisen välillä Green Lease sopimuksissa. Tässä tutkimuksessa tapausrakennuksen olemassa oleva kevyt tietomalli vähensi työtä merkittävästi. Kevyen tietomallin luomisen todellisen työmäärän arviointi vaatii lisätutkimusta tiedonsiirtomahdollisuuksista tilanhallintaohjelman ja energiasimulointiohjelman välillä. Lisätutkimusta voitaisiin suorittaa myös vertailemaan energialaskentatuloksia tapauksessa, jossa osa mallin lähtöarvoista on arvioitu, tapaukseen, jossa on käytetty tarkkoja arvoja. Lisäksi enemmän tutkimusta tarvittaisiin siitä, miten eri tarkoituksiin tehtyjä tietomalleja voitaisiin hyödyntää paremmin ja useampiin eri tarkoituksiin.
Description
Supervisor
Junnila, Seppo
Thesis advisor
Reinikainen, Ville
Keywords
Energy Performance, Building Information Model (BIM), Office Building, Energy Performance Certificate, Green Lease, Building Energy Simulation, energiatehokkuus, rakennuksen tietomalli (BIM), toimistorakennus, energiatodistus, vihreä vuokrasopimus, energiasimulointi
Other note
Citation