Brain state dynamics in transcranial magnetic stimulation - A combined TMS-EEG study

Loading...
Thumbnail Image
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
School of Science | Master's thesis
Date
2013
Major/Subject
Lääketieteellinen tekniikka
Mcode
Tfy-99
Degree programme
Language
en
Pages
[6] + 48
Series
Abstract
Transcranial magnetic stimulation (TMS) and electroencephalography (EEG) have been successfully combined to study the connectivity and reactivity of the brain. However, it is not yet well understood how TMS modulates the ongoing brain activity largely because the present methods used to analyze TMS-EEG signals usually describe the average response to TMS rather than the immediate effects. The purpose of this Thesis is to improve our understanding on the dynamics of TMS by analyzing EEG signals; How does TMS affect the state of the brain, and on the other hand, how does the state of the brain change the effects of TMS? Deeper understanding on this subject is vital when seeking for more elaborate and effective stimulation sequences and methods. In this Thesis, we introduce two quantitative tools called mean state shift (MSS) and state variance (SV) and show that they are able to quantify the transient effects of TMS on the electric brain state. Furthermore, by performing measurements where the state of the brain was modulated before the actual test TMS pulse we show that this state modulation affects post-TMS EEG. Furthermore, the group level results imply that the TMS-elicited changes in MSS and SV are sensitive to the pre-TMS state modulation.

Yhdistettyä transkraniaalista magneettistimulaatiota (TMS) ja aivosähkökäyrää (EEG) on käytetty menestyksekkäästi tutkittaessa aivojen konnektiivisuutta ja reaktiivisuutta. TMS:n vaikutuksia käynnissä olevaan aivotoimintaan ei kuitenkaan tunneta kovin hyvin suurelta osalta siksi, että nykyiset tavat analysoida TMS-EEG-signaalia kuvaavat useimmiten ennemminkin keskiarvovastetta kuin TMS:n aiheuttamia välittömiä muutoksia. Tämän diplomityön tarkoituksena on pyrkiä ymmärtämään TMS:n dynamiikkaa analysoimalla EEG:tä. Tärkeimpänä tavoitteena on selvittää kuinka TMS vaikuttaa aivojen tilaan ja toisaalta kuinka TMS:ää edeltävä aivojen tila muuttaa TMS:n vaikutuksia. Aiheen syvällisempi ymmärrys on tärkeää kehitettäessä hienostuneempia ja tehokkaampia stimulaatiosarjoja sekä -tapoja. Esittelemme tässä diplomityössä kaksi uutta kvantitatiivista työkalua nimiltään keskimääräinen tilamuutos (MSS) sekä tilavarianssi (SV) ja näytämme, että ne kykenevät mittaamaan TMS:n hetkellisiä vaikutuksia aivojen sähköiseen tilaan. Suoritimme myös mittauksia, joissa aivotilaa muutettiin ennen varsinaista TMS-testipulssia ja näytämme, että tämä modulaatio vaikuttaa TMS:n jälkeiseen EEG-signaaliin. Lisäksi ryhmätason tulokset viittaavat siihen, että stimulaation aiheuttamat muutokset MSS:ssä ja SV:ssä ovat herkkiä TMS:ää edeltävälle aivotilalle.
Description
Supervisor
Ilmoniemi, Risto
Thesis advisor
Nieminen, Jaakko O.
Keywords
transcranial magnetic stimulation, transkraniaalinen magneettistimulaatio, electroencephalography, aivosähkökäyrä, dynamics, dynamiikka, brain state, aivotila
Citation