IPO underpricing and post-issue performance – Evidence from the Nordics 2010-2019

No Thumbnail Available
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
School of Business | Master's thesis
Date
2021
Major/Subject
Mcode
Degree programme
Accounting
Language
en
Pages
78 + 6
Series
Abstract
This study examines initial public offerings (IPOs) that were carried out in Finland, Sweden,Norway, and Denmark from 2010 to 2019. The main objectives of the study are the analysis of IPO underpricing and post-issue performance. Initial returns captured during the first trading day are used to determine the degree of IPO underpricing. Post-issue performance is analyzed by observing the abnormal returns calculated by benchmarking aftermarket firm returns to relative market index returns. The study also highlights the cyclicality of issue volume and its correlation to initial returns. The theoretical foundation for the study lies in the models and frameworks presented in the asymmetric information theories. These models assume that the information and its availability to the issue participants impact both the IPO pricing and its aftermarket performance. This study tests these assumptions by dividing the listings into two groups: main market and growth market listings. The critical difference between the two listing groups is the listing requirements and the following information disclosure policies, which are much more demanding for main market listings. The final data sample consists of 328 firm observations together with the relative market index data. SDC Platinum was used to collect all the IPOs recorded in the Nordics during the 2010s. DataStream was used to provide aftermarket share price data for these newly listed firms and market index values. The following quantitative methods were used in the study to analyze the final data sample: OLS regression, correlation analysis, F-tests, and descriptive statistics. The results show that during the study period, Nordic IPOs were underpriced by 7.4% on average. Underpricing was more severe for growth market listings 9.2% than for main market listings 5.9%. Post-issue performance was mainly analyzed by buy-and-hold abnormal returns, which were 3.9% on average for the whole sample during one year after going public. During the same period, growth market listings achieved better performance with an average buy-and-hold abnormal returns of 5.5% compared to 2.6% for main market listings. However, the median firm always lost to the market index return regardless of the period length. In addition to the comparisons made between the two listing groups, results also highlighted the importance of having a big four auditing agency behind the issuing firm. It positively impacted both the initial return and aftermarket performance.

Tämä tutkielma keskittyy Suomessa, Ruotsissa, Norjassa ja Tanskassa 2010-luvulla tehtyjen listautumisantien tarkasteluun. Pääasiallisena tarkastelun kohteena tutkielmassa ovat listautumisantien alihinnoittelu ja tätä seuraava pörssikehitys. Mahdollisen alihinnoittelun määrittelemisessä käytetään apuna ensimmäisen pörssipäivän aikana saatavaa tuottoa. Listautumisannin jälkeistä kehitystä seurataan epänormaalien tuottojen analysoinnilla, jossa yhtiöiden kehitys oikaistaan kyseisen pörssin kokonaisindeksin kehityksellä. Tämän lisäksi tutkielmassa huomioidaan listautumisantien volyymi ja sen korrelaatio ensimmäisen päivän tuottoon. Teoreettinen lähtökohta tutkielmaan pohjautuu malleihin ja teorioihin, jotka käsittelevät epäsymmetrisen informaation vaikutusta listautumisantien alihinnoitteluun ja sen jälkeiseen kehitykseen. Informaatiolla ja sen jakautumisella listautumisannin sidosryhmien kanssa on näissä malleissa todettu olevan merkittävä yhteys alihinnoitteluun ja pörssikehitykseen. Edellä mainittuja teorioita testataan tässä tutkielmassa jakamalla saatu otos kahteen eri ryhmään: päälistayhtiöihin ja kasvulistayhtiöihin. Merkittävin ero näiden ryhmien välillä liittyy listalleottovaatimuksiin ja sitä seuraaviin tiedotusvelvoitteisiin, jotka ovat suurelta osin ankarampia päälistayhtiöille. Lopullinen otos tutkielmassa koostuu yhteensä 328 listautumisesta yhdessä kokonaisindeksien arvojen kanssa. SDC Platinumia käytettiin apuna 2010-luvulla tapahtuneiden pohjoismaalaisten listautumisantien etsinnässä. DataStreamia käytettiin vastaavasti apuna pörssin hintadatan hankinnassa. Tutkivassa osuudessa käytettiin seuraavia kvantitatiivisia menetelmiä apuna: OLSregressio, korrelaation analyysi, F-testit ja kuvailevat tilastot. Tulokset osoittavat, että pohjoismaalaiset listautumisannit 2010-luvlla olivat keskimäärin 7,4 % alihinnoiteltuja. Alihinnoittelu oli suurempaa kasvulistayhtiöille 9,2 % kuin päälistayhtiöille 5,9 %. Listautumisannin jälkeistä pörssikehitystä analysoitiin pääasiassa epänormaaleilla osta-ja-pidä tuotoilla, jotka olivat keskimäärin 3,9 % vuoden ajanjaksolla. Kasvulistayhtiöt suoriutuivat paremmin verrattuna päälistayhtiöihin, keskimääräinen epänormaali osta-ja-pidä tuotto oli näille 5,5 % verrattuna 2,6 %. Kuitenkin mediaaniyhtiö hävisi kaikilla ajanjaksoilla kokonaisindeksille. Tämän lisäksi tutkielmassa havaittiin big-4 tilintarkastusyhteisöjen positiivinen vaikutus listautumisantien ensimmäisen päivän tuottoihin sekä pidemmän aikavälin kehitykseen.
Description
Thesis advisor
Sinha, Vikash
Keywords
initial public offering, underpricing, abnormal returns, Nordics, performance
Other note
Citation