forecast based capacity management

No Thumbnail Available
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Insinööritieteiden korkeakoulu | Master's thesis
Date
2017-10-30
Department
Major/Subject
Tuotantotekniikka
Mcode
K3002
Degree programme
Konetekniikan koulutusohjelma
Language
en
Pages
93
Series
Abstract
Sales forecasts are needed to enable proactive capacity management actions to align the supply with the demand. Successful supply and demand balancing furthers to achieve cost savings and improve the company’s competitive advantage on the markets. More accurate supply capability information improves also opportunity to offer exact delivery promises and upkeep successful customer relationships. The aim of this study is to design Forecast Based Capacity Management concept suitable for engineer-to-order products with low volumes. The objective for the concept is to describe available production capacity on selected time horizon in terms of capacity slots. These capacity slots are reserved for estimated customer orders based on forecast. As a part of conceptual design, a capacity slot model engine is developed that generates a real time visual view of capacity loading situation. Furthermore, existing business processes are developed further to support better the efficient exploiting of forecasts and improved capacity view through the supply chain. The theoretical part of the study discusses the topics of balancing the supply and demand and demand forecasting. Also, business process management is discussed briefly. The empirical part of the study consists of the current state analysis with identified challenges that are describing the bedrock for the development of the introduced solution model. In addition to interviews inside the case company, benchmarking visits was conducted inside the industry to seek suitable ideas to exploit at the solving the research problem.

Myyntiennusteita tarvitaan, jotta tuotantokapasiteettia voidaan hallita ennakoivasti kysyntään nähden. Onnistunut kysynnän ja tuotannon tasapainotus edesauttaa saavuttamaan kustannussäästöjä ja parantamaan yrityksen kilpailuetua markkinoilla. Tarkempi tieto tuotannon toimituskyvystä parantaa myös toimituslupausten paikkaansapitävyyttä ja ylläpitää menestyksekkäitä asiakassuhteita. Tämän tutkimuksen tarkoituksena on suunnitella yksilölliseen asiakastarpeeseen soveltuva myyntiennustepohjainen kapasiteetin hallintakonsepti. Kehitettävän konseptin tavoitteena on kuvata saatavilla oleva tuotantokapasiteetti valitulla aikajaksolla kapasiteettilokeroina, joita voidaan varata luodun kysyntäennusteen perusteella. Osana konseptisuunnittelua luodaan kapasiteetin hallintajärjestelmä, joka tuottaa reaaliaikaisen visuaalisen näkymän tuotannon kuormitustilanteesta. Lisäksi kehitetään olemassaolevia liiketoimintaprosesseja, siten että ne tukevat ennakoitujen tilaustietojen ja parannetun kapasiteettinäkymän tehokasta hyödyntämistä koko toimitusketjussa. Tutkimuksen teoreettinen osa käsittelee kysynnän ja tuotannon tasapainottamista sekä kysyntäennustamista. Näiden lisäksi sivutaan liiketoimintaprosessien hallinnointiteoriaa. Tutkimuksen empiirinen osa koostuu nykytilan ja sen haasteiden kuvaamisesta sekä näiden mallintamalle perustalle luodun ratkaisumallin esittelystä. Tilaajayrityksen sisäisten haastattelujen lisäksi tutkimuksen aikana suoritettiin vierailuja konepajateollisuusyrityksissä, joista pyrittiin keräämään soveltuvia ideoita tukemaan tutkimusongelman ratkaisua.
Description
Supervisor
Aaltonen, Kalevi
Thesis advisor
Aaltonen, Kalevi
Keywords
forecasting, capacity management, demand supply operations planning, sales and operations planning
Other note
Citation