Information flow and their problems in infraprojects

No Thumbnail Available
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Helsinki University of Technology | Diplomityö
Checking the digitized thesis and permission for publishing
Instructions for the author
Date
2007
Major/Subject
Rakentamistalous
Mcode
Rak-63
Degree programme
Language
fi
Pages
74 s. + liitt.
Series
Abstract
Yhteiskuntaa palveleviin infrahankkeisiin liittyy suuri määrä osapuolelta toiselle ja vaiheesta toiseen siirtyvää tietoa. Tiedon onnistuneella hallinnalla onkin merkittävä rooli menestyksellisessä infrahankkeen läpiviennissä. Nykyisen tiedon perusteella infrahankkeiden tiedon hallinnassa on kuitenkin ongelmia, joiden yhtenä syynä on muun muassa yhteisten pelisääntöjen ja toimintamallien puute. Tämän tutkimuksen tarkoituksena on kartoittaa infrahankkeiden tietovirtoja, niiden sisältöä sekä niihin liittyviä kehitystarpeita ja ongelmakohtia. Tutkimus suoritettiin teemahaastatteluilla, jotka kohdistettiin sekä tie- että ratahankkeiden parissa työskenteleviin asiantuntijoihin. Asiantuntijat valittiin siten, että rakennusprosessin kaikki eri vaiheet tulivat edustetuksi. Diplomityö on osa Teknillisen korkeakoulun rakentamistalouden laboratorion tutkimusta "Infrahankkeen kokonaisprosessin ja sen tietotarpeiden mallintaminen". Kyseisen tutkimuksen tarkoitus on kuvata infrahankkeen elinkaaren aikainen prosessi ja sen aikana tarvittavat ja tuotettavat tiedot sekä tiedonhallinnan vaikutus eri osapuolten toimintaan. Infrarakentamisen tiedonhallinnassa on selkeitä kehitystarpeita ja ongelmakohtia. Alalle kaivataan selkeitä, yhteisiä pelisääntöjä, jotta tiedon sisältö ja kulkeminen tukisi mahdollisimman tehokkaasti rakennusprosessia. Suunnitteluvaiheen vuoropuheluun tarvitaan välineitä ja suunnittelun lähtötietojen hallintaan sekä ylläpitoon tarvitaan yhtenäisyyttä. Suunnittelun lopputuloksen yhteyteen kaivataan dokumenttia, joka sisältäisi suunnitteluratkaisuihin liittyviä perusteluja sekä tietoja suunnittelutyön lähtötiedoista ja mahdollisista lisäselvitystarpeista. Muun muassa tuotantovaiheen työsuunnittelua ohjaavan massatalouden sekä hankkeen teknisen suunnittelun välinen yhteys pitäisi olla vahvempi, sillä suunnitteluratkaisut ja massatalouden hallinta ovat usein infrahankkeen kustannusten muodostumisen kannalta oleellisia tekijöitä. Lisäksi tuotantovaiheessa käytettävän massataloustiedon pitäisi olla reaaliaikaista, jotta tuotannonohjaus olisi tehokasta. Hoito- ja ylläpitovaiheen tiedonhallinnassa on kehittämisen varaa, sillä tiedot ovat toistaiseksi useassa eri rekisterissä. Keskitetty tiedonhallinta tehostaisi väylän elinkaaren aikaisten kunnossapitotoimenpiteiden suunnittelua.
Description
Supervisor
Kankainen, Jouko
Thesis advisor
Manninen, Ari-Pekka
Keywords
input information, lähtötieto, output information, tuotettava tieto, actor in construction process, rakentamisen osapuoli, infraprosessi
Other note
Citation