Loppukäyttäjätutkimuksen integrointi matkapuhelinpalveluiden kehittämiseen

No Thumbnail Available
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Faculty of Electronics, Communications and Automation | Master's thesis
Date
2008
Major/Subject
Networking Technology
Tietoverkkotekniikka
Mcode
S-38
Degree programme
Tietoliikennetekniikan koulutus-/tutkinto-ohjelma
Language
en
Pages
viii, 87
Series
Abstract
Uudet tiedonkeräysmenetelmät mahdollistavat uusia tapoja kehittää matkapuhelinpalveluita. Käyttäjäkeskeiset tutkimusympäristöt, jossa tutkimus, käyttäjäyhteisöt ja yritykset kohtaavat ovat sopivia uusien liiketoimintamallien kokeilun, palveluiden adoption tutkimisen, ja todellisen käytön mittaamisen kannalta. Yhteen kerätyt tiedot loppukäyttäjien seuratusta toiminnasta, sekä heiltä kyselemällä saadut tiedot muodostavat monien tietolähteiden kautta lähtökohdat tutkimukselle. Tässä diplomityössä rakennetaan viitekehys loppukäyttäjien tutkimiseen matkapuhelinpalveluiden kehittämistyössä. Niin sanottu elävä laboratorio toimii testiympäristönä prototyyppipalveluille ja niiden takana vaikuttaville liiketoimintamalleille. Oikeat loppukäyttäjät käyttävät tähän ympäristöön tuotuja palveluita. Puhelimista sekä palvelimista saadaan objektiivista käyttötietoa. Tämä yhteen sovitettu tieto, yhdessä subjektiivisen kyselytiedon kanssa, voidaan välittää takaisin palveluiden tuottajille. Aidon loppukäyttäjäpalautteen pohjalta on näin ollen mahdollista kehittää käyttäjäystävällisempiä ja tarpeeseen osuvampia palveluita. Tätä diplomityötä varten suoritettujen kokeiden perusteella tutkimusympäristön rakentaminen ja ylläpitäminen taloudellisesti järkevällä tavalla, sekä osittain ristiriitaisten tutkimuskysymysten huomioiminen ja tutkijoiden yhteistyö ovat pääkohtia työn tulosten kannalta. Viitekehys testataan oikeassa elävässä laboratoriossa Otasizzle projektin puitteissa, Suomen Espoossa. Uusien palveluiden ja uusien käyttäjien tuominen ympäristöön, kyselyiden tekeminen, käyttäjien tekninen ja käytännön rajapinta, käyttötiedon ja kyselytiedon kerääminen ja analysointi ovat muun muassa testattavia prosessin osia. Viitekehyksen jatkokehitys vakaammassa ja pitkäaikaisemmassa systeemissä on tuloksien perusteella tarpeen. Tulosten perusteella tiedonkeräysmenetelmät ja prosessit toimivat hyvin. Kriittisiä kohtia ovat tutkimusympäristön rakentaminen ja ylläpito, tutkimuksen yhteistoiminta, ja uusien palveluiden esiarviointi niiden soveltuvuuden varmistamiseksi. Hyvin suunnitellut prosessit, joissa tutkimusresurssit käytetään parhaiten, tuovat eniten lisäarvoa sekä palveluntuottajille, tutkijoille, että loppukäyttäjille.

Emerging data collection methods and end-user research processes can contribute to mobile service development. Controlled research platforms in which end-users, multidisciplinary research teams, and companies meet are suitable in experimenting with new business models, studying service adoption and measuring actual usage. Aggregated usage and survey data provide multiple data points than can be integrated to service development. This thesis constructs a framework of integrating end-user research to mobile service development. A living laboratory research platform provides a testing environment for prototype services and business models behind them. New services that are brought to the platform are used by end-users. Objective handset- and server-based usage data can be collected with various technologies. The aggregated analysis data, together with subjective information from surveys, can be looped back to the developers. With more comprehensive feedback data more user-friendly services can be developed. According to several experiments conducted in this thesis, challenges such as setting up and maintaining the research platform in an economically feasible way and collaboration of research teams driven by partly conflicting research objectives are the main difficulties. The framework is tested in a real living laboratory environment – Otasizzle in Espoo, Finland. Processes, such as bringing new services and end-users to Otasizzle, conducting surveys, collecting and analyzing usage and survey data are designed and tested. The results indicate that a further development of the framework in a more stable and longer-term form is needed. The results show that the data collection processes and research approaches work well, and can be utilized in service development. Critical points are: setting up and maintaining the infrastructure of the platform, initiating collaboration among researchers, and screening and pre-evaluation of the services. Well designed processes in which research resources are used most efficiently bring the most value to service providers, researchers, and end-users.
Description
Supervisor
Hämmäinen, Heikki; Prof.
Thesis advisor
Verkasalo, Hannu; TkL
Keywords
end-user research, living laboratory, data collection, mobile service development, loppukäyttäjätutkimus, elävä laboratorio, tiedon keräys, matkapuhelinpalveluiden kehittäminen
Other note
Citation
Permanent link to this item
https://urn.fi/urn:nbn:fi:tkk-012854