Kokonaisvaltaisesti esteetön päiväkotiympäristö — Lepolan päiväkoti Tampereelle ja suojellun huvilan uusi elämä

Loading...
Thumbnail Image
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
School of Arts, Design and Architecture | Master's thesis
Location:
Date
2023
Department
Major/Subject
Mcode
Degree programme
Arkkitehtuurin maisteriohjelma
Language
fi
Pages
173+22
Series
Abstract
Esteettömyys on yleisesti ottaen suunnittelualalla melko tunnistamaton aihealue. Tyypillisesti sen ajatellaan koskettavan pyörähdysympyröitä, luiskia ja hissejä, mutta se on paljon muutakin. Esteettömyydestä ei hyödy ainoastaan pieni osa väestöstä, vaan se on hyödyllinen meille kaikille. Kokonaisvaltainen esteettömyys on kolmen aihealueen kokonaisuus, joka sisältää fyysisen ja aistipuolen esteettömyydet sekä saavutettavuuden. Toteutuessaan nämä edistävät yhdenvertaisuuden toteutumista rakennetussa ympäristössä. Lakien puitteissa esteettömyyden edellyttämiä tarpeita tunnistetaan vain osittain, joten suunnittelullisesta näkökulmasta esteettömyyden riittävä taso ei toteudu. Opinnäytetyö koostuu teoria- ja suunnitteluosiosta. Suunnittelualueella sijaitsee sekä Lepolan suojeltu huvila että uusi päiväkoti, joten kokonaisvaltaista esteettömyyttä käsitellään sekä uudis- että uusiokäyttönäkökulmista. Päiväkotiympäristö on oivallinen esimerkki julkisesta rakennuksesta, jossa esiintyy eri mittakaavoja ja monenlaisia aistimaailman ärsykkeitä. Lepolan huvila taas edustaa aikaa, jolloin esteettömyyssuunnittelua ei otettu huomioon lainkaan. Työssä etsitään vastauksia kysymyksiin, mitkä ovat päiväkodin haasteet esteettömyyttä ajatellen, kuinka esteettömyyssuunnittelua on mahdollista parantaa ja mitkä ovat keinot tehdä uudiskäyttörakennukset esteettömiksi. Opinnäytetyö on toteutettu perehtymällä aihetta koskettaviin aineistoihin, ajankohtaisiin lakeihin ja oppaisiin sekä tekemällä kolmessa referenssikohteessa ja Lepolan huvilalla esteettömyysarviointi. Teoriaosuudessa on päiväkotisuunnittelun kautta syvennytty esteettömyyden suunnittelullisiin haasteisiin ja nostettu esiin keskeisimpiä keinoja suunnitella mahdollisimman esteetön rakennus. Suunnitteluosiossa huvilaan on tehty uusiokäyttöehdotus ja esitetty esteettömyyttä tukevia parannuksia esteettömyysarvioinnin pohjalta. Uusi päiväkoti on suunniteltu huvilan arvoa kunnioittaen ja pohtien esteettömyyden toteutumista uudisrakentamisen näkökulmasta. Lopputulemana selvisi, kuinka kokonaisvaltaisesti esteettömyyden toteutuminen vaikuttaa rakennuksen toimivuuteen. Vaikka tämänhetkiset lait ja suunnitteluoppaat eivät tue riittävästi yhdenvertaisuuden toteutumista, merkittävin tekijä esteettömyyden toteutumiselle löytyy asenteista. Suunnitteluosio osoitti, että esteettömyyttä on mahdollista parantaa sekä uudis- että korjauskohteessa, kunhan tietotaitoa kehitetään koulutuksen ja johdonmukaisempien suunnitteluoppaiden avulla. Esteettömyyden huomiointi jo alusta alkaen vähentää myös muutostöiden tarvetta, mikä osaltaan tukee kestävää kehitystä.

In general, accessibility is a rather unrecognized subject area in the field of design. It's typically thought of as turning circles, ramps, and lifts, but it's much more than that. Accessibility does not only benefit people with disabilities, but it is useful for all of us. Comprehensive accessibility is a set of three subject areas, which include physical and sensory accessibility as well as access in all forms for all the users, which, when taking off, promote the realization of equality in the built environment. In terms of existing legislation, the needs required for accessibility are only partially recognized. That is why, from a design point of view, a sufficient level of accessibility has not become a reality. The thesis consists of two parts: theory and design. Both, protected Villa Lepola and a new daycare center are located in the same planning area, so comprehensive accessibility is handled with both perspectives: a new building design and reuse. The kindergarten environment is a perfect example of a public building, where different scales and many kinds of sensory overloads occur. Villa Lepola, on the other hand, represents a period when accessibility was not taken into account at all. The main problems that are in focus are: what are the challenges of the kindergarten in terms of accessibility, how is it possible to improve accessibility planning and what are the ways to make re-use buildings accessible. The thesis has been carried out by exploring the relevant materials according to accessibility, existing legislation, and planning guides, as well as by doing an accessibility check list in three reference daycares and in Villa Lepola. In the theory part, the design challenges of accessibility have been explored by focusing on kindergarten design. In addition, the most important ways to design an accessible building have been highlighted. In the planning part, a reuse proposal has been made for the Villa Lepola as well as improvement suggestions based on the accessibility check list. The new daycare center has been designed by respecting the value of the villa and making it as accessible as possible from the point of view of new building. As a result, it became clear how comprehensively the realization of accessibility affects the functionality of the building. The existing legislation and planning guides do not sufficiently support the realization of equality, and the most significant factor for inaccessible environments can be found in attitudes. The design part of the thesis showed that it is possible to improve accessibility in both new and reuse buildings, as long as knowledge is developed with the help of education and more consistent design guides. If accessibility was considered right from the beginning it would reduce the need for alteration work, which also advances sustainability.
Description
Supervisor
Sanaksenaho, Pirjo
Thesis advisor
Verma, Ira
Arpiainen, Laura
Keywords
arkkitehtuuri, esteettömyys, päiväkoti, huvila, uusiokäyttö, aistiystävällisyys
Other note
Citation