Workflow for enabling multi-channel publishing of a magazine - case study of a publisher adapting to e-publishing

No Thumbnail Available
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
School of Science | Master's thesis
Checking the digitized thesis and permission for publishing
Instructions for the author
Date
2011
Major/Subject
Viestintätekniikka
Mcode
AS-75
Degree programme
Language
fi
Pages
vii + 128 s. + liitt. 7
Series
Abstract
As modern e-readers become more popular publishers have to consider publishing their paper magazines also in electronic form. However, publishing an e-magazine is not possible utilizing the old work routines and methods. Adapting to e-publishing requires a number of changes in the editorial process and work practices. The objective of this research was to find out how the editorial process of a paper magazine is organized and how digital publishing changes that process. Also, the research aimed to map possible changes to the process in the near future. As a background for the research a literature review was compiled related to the challenges of multi-channel publishing of news, the editorial processes of magazines and convergence in media, The primary data was compiled by doing semi-structured theme interviews in the editorial offices of four magazines of the same publisher. Three of the magazines had already published at least one e-magazine and one was still in the planning phase. As secondary data a few existing process models related to work practices in different magazines were used. The material was analysed using the methods of content analysis and the results were presented divided in three parts: the workflow of a print magazine, the workflow of a digital magazine, and the change drivers of the digital workflow, In addition to textual representation the results were presented as BPMN charts that show print and digital editorial processes in two different levels of abstraction. Four categories of change drivers related to digital workflow were discovered: improvement of work practices, convergence, improvements in technological environment and development of the magazine concept. These categories are not mutually exclusive but they may evolve individually. The main result was a generic model for multi-channel publishing of a magazine. The model consists of two parts and it states the requirements tor editorial work in multi-channel environment. The first part, the generic editorial process consists of the most important steps in a multi-channel workflow. The generic technical model consists of the requirements of multi-channel publishing from a technical point of view. It is proposed that if the workflow doesn't comply with the generic model multi-channel publishing may not work as well as expected.

Aikakauslehtien toimitukset ovat perinteisesti tehneet pelkkää paperilehteä, mutta sähköisten lukulaitteiden yleistyessä toimitusten täytyy alkaa harkita myös sähköistä julkaisemista. Digitaalisen aikakauslehden tekeminen ei kuitenkaan onnistu samoilla vanhoilla rutiineilla. vaan sähköiseen julkaisutapaan siirtyminen edellyttää lukuisia muutoksia toimitusprosessiin ja työtapoihin. Tutkimuksen tavoitteena oli selvittää digitaalisen aikakauslehden toimitusprosessi ja tutkia. millä tavoin printtitoimituksen työskentely muuttuu sähköversion myötä. Samalla haluttiin selvittää, miten prosessi voi kehittyä lähitulevaisuudessa. Työn taustaksi muodostettiin kirjallisuuskatsaus. Joka käsitteli sanomalehtitalojen kohtaamia haasteita sisältöjen monikanavaisessa julkaisemisessa. aikakauslehden toimitusprosessia sekä median konvergenssia. Tutkimuksen primääriaineisto koottiin tekemällä teemahaastatteluja neljässä saman kustantajan aikakauslehtitoimituksessa. Kohteena olleista toimiruksista kolme oli jo julkaissut vähintään yhden sähköisen aikakauslehden ja yksi oli parhaillaan suunnittelemassa sellaista. Sekundaarisena aineistona käytettiin kustantajan aiemmin tekemiä kuvauksia eri lehtien toimintatavoista. Materiaali analysoitiin aineistolähtöisen analyysin keinoin ja tutkimustulokset esiteltiin kolmeen osaan jaoteltuna: printtilehden työnkulku, digitaalisen lehden työnkulku ja digitaalisen työnkulun kehittyminen. Sanallisen kuvauksen lisäksi tulokset esiteltiin BPMN- kaavioilla, jotka kuvasivat painetun ja sähköisen lehden toimitusprosessit kahdella eri abstraktiotasolla. Digitaaliseen työnkulkuun vaikuttavista muutostekijöistä tunnistettiin neljä eri ryhmää: työntehostuminen, konvergenssi. teknologisen ympäristön kehittyminen ja lehtikonseptin muuttuminen. Nämä neljä aluetta eivät ole täysin toisensa poissulkevia, mutta ne voivat kehittyä toisistaan riippumatta. Työn tärkeimpänä tuloksena kehitettiin aikakauslehden monikanavaisen julkaisemisen malli. joka määrittää vaatimukset monikanavaiselle toimitustyölle. Mallissa on kaksi osaa. Geneerinen työnkulku määrittää monikanavaisen julkaisemisen edellyttämät työvaiheet. Toinen osa on geneerinen tekninen kuvaus, joka esittelee monikanavaisen julkaisemisen asettamat vaatimukset teknisestä näkökulmasta. Lopuksi työssä esitetään väite, jonka mukaan monikanavainen julkaiseminen ei onnistu ongelmitta, mikäli toimituksen työnkulku ei noudata esiteltyä yleistä mallia.
Description
Supervisor
Oittinen, Pirkko
Thesis advisor
Kupila, Kirsi
Keywords
multi-channel publishing, monikanavajulkaisu, magazine, aikakauslehti, e-reader, lukulaite, process, prosessi
Other note
Citation