Applying and evaluating design techniques in a small company

Loading...
Thumbnail Image
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Perustieteiden korkeakoulu | Master's thesis
Date
2015-05-11
Department
Major/Subject
Ohjelmistotuotanto ja -liiketoiminta
Mcode
T3003
Degree programme
Tietotekniikan koulutusohjelma
Language
en
Pages
72 + 7
Series
Abstract
The development in technology in recent decades has brought internet and mobile services to people’s daily lives. This has enabled companies to pursue more wider and targeted audiences, but has also increased the competition. To distinguish an application or a service from dozens of others, it must meet the growing quality standards of the users. Companies are trying to keep up with the software or design disciplines such as requirements engineering, user-centered design and service design to offer the maximum value to their customers. However, planning a design project and using the design techniques of these approaches can be difficult in a small company. In this thesis, requirements engineering, user-centered design and service design and their techniques were studied to find out which of their design techniques could be suitable for small companies. Firstly, a set of techniques was selected based on the literature review, and then they were applied and evaluated in a small online video solution company using an action research approach. The literature review revealed that requirements engineering, user-centered design and service design provide a large number of design techniques. However, analyzing and comparing the techniques can be difficult since their descriptions vary in detail, are spreaded around and sometimes miss important information. In the design project, contextual inquiry, interviews, service safari sessions, affinity diagram, wireframe prototypes and prototype evaluation sessions were applied to create designs in 30 hours during 4 weeks. The author, 2 web developers, 2 in-house users and 2 customers evaluated the outputs of the techniques. Transcriptions and notes from interviews were not that useful for the web developers, but they played a key role in the design project. The evaluators evaluated 75% of the generated insights as useful and 17% as useful and novel. The wireframe prototypes were considered as a starting point for creating HTML user interfaces even though they lacked details such as colors. All the evaluators considered prototyping as a very important technique. The design project led to useful designs almost within the planned schedule and was evaluated as a success. The used techniques enabled an unfiltered communication channel between the designers and users which led to the designs. The company got experience on using the design techniques and information on user needs and the context. Agility from working alone, using common sense, being simple and making use of opportunities were thought as some of the success factors of the project. The results of this research indicate that design techniques can be tailored for small companies and that they can provide useful information to projects and companies. Starting out with narrowed down techniques and tailoring them as employees and the company get more experience is one way for small companies to start using them.

Teknologian kehitys viime vuosikymmeninä on mahdollistanut internetin ja mobiilipalveluiden kasvavan käytön. Tämän johdosta yritykset voivat myydä palveluitaan yhä useammalle, mutta tämä on myös lisännyt kilpailua eri markkinoista. Myytävän palvelun tai tuotteen on kohdattava käyttäjien kasvavat laatutottumukset erottuakseen joukosta. Yritykset pyrkivät seuraamaan uusimpia ohjelmisto- ja design-koulukuntia kuten vaatimusmäärittely, käyttäjäkeskeinen suunnittelu ja palvelumuotoilu tuottaakseen mahdollisimman paljon arvoa asiakkailleen. Design-projektin ja -tekniikoiden suunnittelu ja käyttö voi kuitenkin olla hankalaa pienissä yrityksissä. Tässä diplomityössä tutkittiin mitkä vaatimusmäärittelyn, käyttäjäkeskeisen suunnittelun ja palvelumuotoilun tekniikat voisivat soveltua pienille yrityksille. Joukko design-tekniikoita valittiin kirjallisuuskatsauksen pohjalta, jonka jälkeen niitä käytettiin ja arvioitiin pienessä online video-yrityksessä käyttäen toimintatutkimusta. Kirjallisuuskatsauksessa selvisi, että monia tekniikoiden kuvauksia löytyy kirjallisuudesta. Tekniikoiden vertailu ja analyysi on kuitenkin hankalaa kuvausten perusteella, sillä ne eroavat yksityiskohtien määrässä, ovat joskus puutteellisia ja ovat levittäytyneet useaan lähteeseen. Empiirisen osuuden design-projektissa käytettiin kontekstihaastattelua, haastatteluja, palvelusafaria, affinity diagrammia, rautalanka prototyyppejä ja prototyyppien arviointisessiota designien luomiseksi 30 tunnissa neljän viikon aikana. Työn tekijä, 2 web-kehittäjää, 2 yrityksen sisäistä käyttäjää ja 2 asiakasta arvioivat käytettyjen tekniikoiden lopputulokset. Litteroinnit ja muistiinpanot eivät olleet hyödyllisiä muille, mutta osoittautuivat projektin kannalta tärkeiksi. Arvioijat arvioivat 75 % projektissa tulleista oivalluksista hyödyllisiksi ja 17 % uusiksi sekä hyödyllisiksi. Rautalankaprototyypit arvioitiin hyödyllisiksi HTML-käyttöliittymien luonnissa, vaikka niistä puuttui yksityiskohtia kuten värit. Kaikkien arvioijien mukaan prototypointi on erityisen tärkeä tekniikka. Design-projekti pysyi melkein aikataulussa ja sen tuloksena syntyi useampi käytettävä design. Käytetyt tekniikat mahdollistivat suoran kommunikoinnin suunnittelijan ja käyttäjien välillä, mikä johti käytettäviin designeihin. Yritys sai kokemusta design-tekniikoista ja tietoa käyttäjien tarpeista sekä kontekstista. Projektia pidettiin onnistuneena ja sen menestystekijöitä olivat ketteryys, maalaisjärjen käyttö, yksinkertaisuus ja tilaisuuksien hyväksikäyttö. Tämän tutkimuksen tulokset osoittavat, että design-tekniikoita voi räätälöidä pienten yritysten tarpeisiin ja, että ne voivat tuottaa hyödyllistä tietoa yritysten projekteihin. Yksi tapa aloittaa design tekniikoiden käyttö on aloittaa minimalisoiduilla tekniikoilla ja räätälöidä niitä kokemuksen ja tiedon lisääntyessä.
Description
Supervisor
Kauppinen, Marjo
Thesis advisor
Kujala, Sari
Keywords
requirements engineering, user-centered design, service design, design techniques, small company, insider action research
Citation